Zaproszenie do składania ofert na wykonanie montażu i demontażu wystawy

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie montażu i demontażu wystawy zaplanowanej do prezentacji w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w terminie 26.04-16.06.2019. Prosimy o podanie ceny ryczałtowej netto i brutto za całość usługi oraz odrębną wycenę dla poszczególnych prac wskazanych w punktach 1–11 zadania A. Montaż wystawy oraz w punktach 1–6 dla zadania B. Demontaż wystawy

I.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

Montaż wystawy:

 1. Wyburzenie istniejącej ścianki gips-karton o wymiarach 260 x 470 cm, wywóz i utylizacja odpadów – zgodnie z odpowiednimi przepisami, na koszt Wykonawcy
 2. Malowanie ścian w Galerii Dolnej, na parterze i piętrze Galerii według projektu, w tym malowanie ekranów pod projekcje (obmiar robót leży po stronie Wykonawcy)
 3. Budowa ścianki gips-karton o wymiarach 350 x 450 cm
 4. Zawieszenie kotary o wymiarach 400 x 850 cm
 5. Budowa ścianki gips-karton o wymiarach 400 x 850 cm
 6. Budowa ścianek gips-karton (ok. 10 m bieżących pomiędzy przęsłami; dokładny obmiar robót leży po stronie Wykonawcy)
 7. Ustawienie / zawieszenie prac (15 fotografii, 1 lightbox, 5 postumentów, 1 stół)
 8. Dokonanie zakupu niezbędnych materiałów budowlanych i ich transport do Galerii
 9. Uporządkowanie przestrzeni wystawienniczej po zakończeniu prac
 10. Zabezpieczenie taśmą malarską listew przypodłogowych, hydrantów, czujek p.poż, framug drzwi, windy i innych elementów architektury budynku, które nie podlegają malowaniu
 11. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania

Demontaż wystawy:

 1. Wyburzenie ścianki gips-karton o wymiarach 350 x 450 cm
 2. Wyburzenie ścianki gips-karton o wymiarach 400 x 850 cm
 3. Wyburzenie ścianek gips-karton (ok. 10 m bieżących pomiędzy przęsłami)
 4. Demontaż kotary o wymiarach 400 x 850 cm
 5. Odklejenie ploterów
 6. Wywóz i utylizacja odpadów – zgodnie z odpowiednimi przepisami, na koszt Wykonawcy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia. Zmniejszenie wielkości zamówienia zmniejszy się wówczas o kwoty wskazane w punktach 1–11 zadania A oraz 1–6 zadania B, do których Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji.

 

Uprzejmie informujemy, że osobą kontaktową ze strony Zamawiającego oraz udzielającą szczegółowych informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego jest Gabriela Brdej, brdej@bunkier.art.pl. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną terenu prac, po uprzednim umówieniu.

II.       Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie powinno być wykonane w terminie: A. montaż od dnia 8.04.2019 do dnia 26.04.2019, B. demontaż od dnia 17.06.2019 do dnia 23.06.2019.

III.      Warunki udziału w postępowaniu

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

 1. Doświadczenie w zakresie podobnych prac montażowych (minimum trzy zrealizowane projekty o podobnej wartości i przedmiocie). Spełnianie warunku będzie oceniane w oparciu o wykaz wykonanych prac dołączony do oferty, wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnianie warunku będzie oceniane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi do wykonywania prac. Spełnianie warunku będzie oceniane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

IV.     Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres e-mail: brdej@bunkier.art.pl, w terminie do dnia 20.02.2019, do godz. 23.00. Zamawiający dołącza wzór formularza oferty (załącznik nr 1) w celu ułatwienia przygotowania oferty. Wykonawcy mogą złożyć oferty na swoim formularzu, jednak powinny się w nim znaleźć informacje wskazane we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

V.       Kryteria wyboru ofert

Oferty będą oceniane z zastosowaniem wyłącznie kryterium ceny – umowa zostanie zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę.

VI.     Osoba do kontaktu

Gabriela Brdej, e-mail: brdej@bunkier.art.pl, tel.: +48 12 422 10 52.

VII.    Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią;
b. we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl;
c. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu;
d.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025) oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
e.odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie);
f. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);

i. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy

1 komentarz

 1. Marcino says:

  Choruje ktos u was w rodzinie na raka ? Niech zrobi badanie moczu na zawartosc glifosatu. To substancja rakotworcza ktora rolnicy pryskaja masowo wszystkie zboza, a takze owoce i warzywa. Karmia bydlo pasza z glifosatem. Ten syf wykryto ostatnio w kaszach z lidla i ostatnio z biedronki. To jest tylko wierzcholek gory lodowej. Glifosat jest niemal w kazdym jedzeniu z marketu. Nie dajmy sie truc Polacy, trzeba to naglasniac. Wiecej mozecie dowiedziec sie na kanale youtube o nazwie: Marcin Bustowski

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.