Bunkier Sztuki poszukuje kandydatów na stanowisko: głównego księgowego

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: głównego księgowego

Forma zatrudnienia: pełny etat

Główne obowiązki:
• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych i księgowych,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• opracowywanie planów finansowych jednostki,
• sporządzanie sprawozdawczości finansowo–księgowej.

Wykształcenie:
wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:
• znajomość zasad księgowości instytucji kultury w jednostce sektora finansów publicznych,
• znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków,
• niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
• co najmniej pięcioletni staż pracy w księgowości w instytucji, będącej jednostką finansów publicznych,
• umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
• umiejętność obsługi programów: Płatnik, CDN Optima,
• uregulowany stosunek do służby wojskowej (dla mężczyzn).

Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi miejskiej instytucji kultury,
• dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów i karne skarbowe,
• kopie innych świadectw pracy,
• kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń oraz posiadanych uprawnień,
• kopia dokumentu potwierdzającego stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

Dokumenty należy składać w terminie do:
24 listopada 2016 roku

elektronicznie na adres mailowy:
rekrutacja@bunkier.art.pl

lub pocztą na adres:

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
Pl. Szczepański 3a
31-011 Kraków

Dokumenty prosimy adresować na imię i nazwisko: p. Karol Kapuściński, specjalista ds. kadrowo-księgowych
lub osobiście w Galerii:

W godzinach 8–16 bezpośrednio u p. Karola Kapuścińskiego, specjalisty ds. kadrowo-księgowych
W godzinach 7–8 oraz 16–19 na portierni Galerii z dopiskiem: „Przesyłka dla p. Karola Kapuścińskiego”

Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W razie pytań można kontaktować się z Galerią pod numerem: +48 12 422 10 52 wew. 41

Napisz komentarz