Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) Zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 22.200.000,00 zł brutto. Ponadto poniżej przedstawiono listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem pozostałych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie  Zamawiający przypomina, iż zgodnie z  art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa powyżej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informację można również pobrać w formie pdf pod poniższym linkiem:

http://bunkier.art.pl/wp-content/uploads/2020/06/informacja-z-otwarcia-ofert-BS-08.06.2020.pdf

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.