Nabór na stanowisko: Specjalistki / Specjalisty ds. kadr i płac

Forma zatrudnienia: Pełny etat, umowa o pracę (pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na okres 3 miesięcy)

Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, pl. Szczepański 3a

Wymagane dokumenty: Życiorys i list motywacyjny

Termin składania zgłoszeń: 19.01.2018
Adres do przesyłania zgłoszeń: rekrutacja@bunkier.art.pl

Zakres obowiązków:

W zakresie zadań kadr i płac:

 • Prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (akta osobowe, kartoteki pracowników, raporty do ZUS).
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych.
 • Prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Sporządzanie korekt deklaracji, raportów ZUS w Płatniku na wezwanie ZUS – korekty  okresów wcześniejszych.
 • Sporządzanie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych  na wezwanie Urzędów Skarbowych – korekty okresów wcześniejszych.
 • Opracowywanie i prowadzenie spraw funduszu socjalnego.
 • Kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy.
 • Opracowywanie zbiorczego planu urlopów, aktualizacja w okresach miesięcznych.

W zakresie zadań administracyjnych:

 • Zapewnienie sprawnej obsługi działań Dyrektora.
 • Nadzorowanie toku pracy biurowej, terminowość przygotowywania materiałów, analiz, sprawozdań i informacji niezbędnych do wykonywania zadań Dyrektora oraz jego współdziałania z innymi instytucjami.
 • Organizacja i kontrola szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji przydziału środków BHP.
 • prowadzenie rejestrów: delegacji, zaświadczeń wydanych na rzecz pracowników, zaliczek i ich rozliczanie.
 • Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych.
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi.
 • Udział w inwentaryzacjach majątku jednostki.
 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem zakładowej składnicy akt określonych w obowiązujących aktach prawnych.
 • Prowadzenie kasy Galerii.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, administracja, rachunkowość, zarządzanie.
 • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach dotyczących obsługi kadr i płac.
 • Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 • Obsługa programu PŁATNIK, CDN Optima oraz umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office.

Wymagania dodatkowe, będące przedmiotem oceny:

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucji kultury.
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  a) kodeksu postępowania administracyjnego,
  b) ustawy o pracownikach samorządowych,
  c) kodeksu pracy,
  d) praw autorskich,
  e) ubezpieczeń społecznych,
  f) instrukcji kancelaryjnej,
  g) archiwizacji dokumentacji,
  h) ochronie danych osobowych,
  i) ochronie informacji niejawnych,
  j) dostępie do informacji publicznej.
 • Praktyka w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej.
 • Posiadanie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu kadr i płac.
 • Dokładność i rzetelność, dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Udział w szkoleniach.
 • Stabilne warunki finansowe, pakiet świadczeń socjalnych.
 • Współpracę z zaangażowanym zespołem i możliwość rozwoju osobistego.
 • Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale i edukację, spotkania, wykłady.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 • List motywacyjny.

Na zgłoszenia czekamy do 19.01.2018 pod adresem mailowym: rekrutacja@bunkier.art.pl.

Zgłoszenia można składać również osobiście w sekretariacie Galerii (od poniedziałku do piątku w godz. 9–15) lub wysłać pocztą. Zgłoszenie wysyłane pocztą należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i płac” w podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.

Uwagi:

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury naboru w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.