NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI / KSIĘGOWY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, pl. Szczepański 3a
Termin składania aplikacji: 31.03.2018
Wymagane dokumenty: CV, kopie dokumentów poświadczających istotne dla procesu rekrutacji kwalifikacje i kompetencje, na jakie powołuje się kandydat
Adres do przesyłania aplikacji: rekrutacja@bunkier.art.pl

1. Wymagania formalne:

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:
– posiadająca obywatelstwo polskie,
– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
– nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

– ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
– ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:

– znajomość ustawy o rachunkowości,
– znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego,
– znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi,
– umiejętność obsługi oprogramowania dedykowanego księgowości Comarch Optima  oraz programów pakietu MS Office,
– mile widziana znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów  publicznych,
– umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność,
– zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości.

3. Przykładowy zakres obowiązków:

– weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz rozliczeń podatkowych,
– ewidencja księgowa dokumentów sprzedaży i zakupu oraz innych dokumentów o charakterze kosztowym w  tym rozliczeń międzyokresowych,
– uzgadnianie sald ksiąg rachunkowych,
– prowadzenie kasy Instytucji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
– prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT,
– przygotowywanie danych do zamknięcia kwartałów i roku finansowego,
– optymalizacja procesów księgowych,
– współpraca z urzędami skarbowym, Urzędem Miasta Krakowa, organami kontroli,
– opracowywanie analiz i symulacji finansowych,
– rozliczanie dotacji i grantów.

4. Oferujemy:

– możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji,
– współpracę z zaangażowanym zespołem i możliwość rozwoju osobistego,
– pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale i edukację, spotkania, wykłady.

5. Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie winno obejmować CV oraz kopie dokumentów poświadczających istotne dla procesu rekrutacji kwalifikacje i kompetencje, na jakie powołuje się kandydat.

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.

7. Uwagi:

Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury naboru w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z kandydatów.  W razie pytań można kontaktować się z Galerią pod numerem: +48 12 422 10 52 wew. 40