Oświadczenie Magdaleny Ziółkowskiej, Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Czwartek 19 kwietnia 2018 r.

W związku z oświadczeniem Pana Andrzeja Kuliga, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta z dnia 18 kwietnia 2018 r. pragnę przedstawić swoje stanowisko dotyczące występowania błędów w polityce kadrowej oraz naruszenia przepisów związanych z gospodarką finansową i gospodarką mieniem zarządzanej przeze mnie Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej jako „Bunkier Sztuki” lub „Instytucja”).

Od momentu objęcia stanowiska dyrektora Galerii „Bunkier Sztuki” w Krakowie dnia 01-01-2015 r., z pełnym zaangażowaniem i starannością przystąpiłam do wyprowadzenia instytucji z wieloletnich zaniedbań zdiagnozowanych w kontrolach, w tym prowadzonej przeze mnie, na bieżąco, kontroli zarządczej, w zakresie organizacji pracy pracowników, odpowiedzialności materialnej i zaniedbań w finansach Galerii „Bunkier Sztuki” sięgających w niektórych przypadkach roku 1999.

Po trzech latach, od kiedy zajmuję stanowisko Dyrektora „Bunkra Sztuki”,Galeria prezentuje konsekwentny i różnorodny międzynarodowy program wystawienniczo-artystyczny, projekt jej modernizacji oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę, a prace podjęte w zakresie organizacji i zarządzania instytucją są w trakcie realizacji.

Moja dotychczasowa praca na stanowisku Dyrektora była oceniana przez Organizatora pozytywnie i nagradzana.

Na spotkaniu w dniu 26 marca 2018 r. w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i promocji Miasta, Pana Andrzeja Kuliga, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pani Katarzyny Olesiak, Dyrektora Biura Kontroli UMK oraz pracownika tego biura nie został mi przedstawiony żaden dokument, ani fakt poparty dowodem, w tym projekt protokołu z przeprowadzonej kontroli w „Bunkrze Sztuki”. Zarzuty precyzyjnie określone w oświadczeniu Pana Andrzeja Kuliga zostały mi przedstawione przez Dyrektora Biura Kontroli UMK w sposób wybiórczy i oględny, bez możliwości zajęcia stanowiska w ich sprawie.

Na powyżej opisanym spotkaniu zaproponowano mi rozwiązanie stosunku pracy i objęcie stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, co umożliwiałby obowiązujący od dnia 7 kwietnia 2018 r. zmieniony statut jednostki nadany przez Organizatora.

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Bunkrze Sztuki w okresie od dnia 15-01-2018 r. do dnia 02-03-2018 r. przez pracowników Referatu Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa w formie dokumentu został doręczony do Galerii „Bunkier Sztuki” w dniu 18 kwietnia 2018 r. podczas mojego pobytu na urlopie wypoczynkowym. Wskazana jest w nim możliwość przedłożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. Termin ten upływa dnia 23 kwietnia 2018 r.

Oświadczenie Pana Prezydenta Andrzeja Kuliga z dnia 18-04-2018r. zostało wydane przed upływem przydzielonego mi terminu do przedstawienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej, z którego treścią na chwilę złożenia niniejszego oświadczenia nie miałam możliwości się zapoznać.

W mojej ocenie na dzień złożenia niniejszego oświadczenia stan organizacyjny Galerii Sztuki  Współczesnej „Bunkier Sztuki” jest opanowany i stabilny. Wyraża się on m.in. w pełnej obsadzie stanowisk pracy w działach organizacyjnych jednostki, w tym w dziale finansowo-księgowym, jak również na stanowiskach kierowniczych i na stanowisku pełnomocnika ds. inwestycji.

Ponadto, z dniem 30 marca 2018 r. zakończyłam ponad roczną współpracę z Kancelarią Biegłej Rewident mającą na celu zdiagnozowanie i pomoc w wyprowadzeniu wieloletnich nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowo-rachunkowej jednostki.

Dnia 13 kwietnia 2018 r. otworzyłam wraz z zespołem trzy międzynarodowe projekty, 20 kwietnia odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej kim w Rydze wernisaż wystawy „Orient”, którą współorganizujemy, dzień później otwieramy drugą odsłonę wystawy „The Trouble With Value” w Onomatopee Eindhoven. Inne projekty, w tym projekt „Zieleniec” warsztatów i pokazów kina letniego współorganizowany z Zarządem Zieleni Miejskiej są w zaawansowanej fazie produkcji.

Na bieżąco „Bunkier Sztuki” rozlicza i pozyskuje nowe dotacje zewnętrzne (np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Mondriaana czy Austriackiego Forum Kultury) pozwalające na prowadzenia tak ambitnego programu, w tym należy podkreślić, że instytucja jest jedynym beneficjentem w województwie małopolskim grantu unijnego z programu ‘kultura’.

W zakresie prowadzonej inwestycji współpraca z Biurem Architektów Andrzej Kaczmarczyk przebiega sprawnie i terminowo – projekt budowlany modernizacji Galerii został złożony w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK, oczekując na wydanie pozwolenia na budowę. Projekt wykonawczy zostanie ukończony zgodnie z harmonogramem do końca kwietnia br., zaś na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy szereg zgód w tym pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie możliwości rozbudowy „Bunkra Sztuki”.

Magdalena Ziółkowska