Oświadczenie Magdaleny Ziółkowskiej, Dyrektorki Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Z wielką przykrością informujemy, że Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” nie zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Laureatem I nagrody Konkursu architektonicznego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Galerii – biurem KWK Promes Architekt Robert Konieczny z Katowic.

Projekt umowy z Laureatem, przedstawiony jako załącznik do Regulaminu Konkursu, był podstawą do – trwających ponad miesiąc – negocjacji z Zespołem KWK Promes. W ich toku Laureat proponował wprowadzenie zmian w ramach istotnych postanowień umowy, które dotyczą m.in. terminów wykonania opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz ich zakresów, warunków finansowych i odpowiedzialności projektanta z tytułu potencjalnego nienależytego wykonania obowiązków.

 W poczuciu odpowiedzialności za inwestycję, przewidziany budżet, obowiązujące terminy i interes instytucji publicznej Galeria nie mogła na te zmiany wyrazić zgody. Ich przyjęcie oznaczałoby przejęcie przez Galerię części obowiązków i ryzyk, które zgodnie z projektem umowy leżały po stronie wykonawcy umowy. Takie działanie mogłoby również zostać ocenione jako naruszenie warunków konkurencji określonych w Konkursie, co oznacza niezgodność z zasadami Prawa Zamówień Publicznych.

Galeria stoi przed koniecznością przebudowy i dla Gminy Miejskiej Kraków jest to jedna z wiodących inwestycji na nadchodzące lata. To, że negocjacje nie zakończyły się zawarciem umowy z Laureatem Konkursu, nie oznacza, że inwestycja zostaje wstrzymana. Dalszym etapem działań jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w drodze przetargu.

Kraków, 5 stycznia 2017

Napisz komentarz