Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

UWAGA!

Przypominamy, że oferty przetargowe należy składać w siedzibie Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o., adres: ul. Bagatela 10 lok 5, 00-585 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017 r., godz. 12.00.

 -

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (doc)

Wytyczne projektowe (pdf)

Dokumentacje projektowe i materiały powiązane:

Załącznik 1 Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie – projekt konkursowy

Załącznik 2 Opinia do pracy konkursowej nagrodzonej I miejscem – KWK Promes

Załącznik 3 Wnioski pokonkursowe – konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Załącznik 4 Koncepcja etapowania inwestycji – w oparciu o koncepcję architektoniczną KWK Promes i uwagi Zamawiającego

Decyzje i postanowienia administracyjne:

Załącznik 5 Wytyczne konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie do konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Załącznik 6 Opinia konserwatorska Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie do Koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie (KWK Promes) oraz do Programu funkcjonalno-użytkowego z zaleceniami Zamawiającego

Opracowania mapowe i inwentaryzacyjne:

Załącznik 7 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500

Załącznik 8 Mapa sytuacyjno-wysokościowa uszczegółowiona, skala 1:200

Załącznik 9 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami inwestycji, skala 1:200

Załącznik 10 Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej, skala 1:500

Załącznik 11 [11.01] Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów, skala 1:1000 z wypisem z rejestru gruntów [11.02], [11.03], [11.04], [11.05]

Załącznik 12 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Ekspertyzy i opinie branżowe:

Załącznik 13 [13.01] Zbiorcza opinia konstrukcyjna z suplementem [13.02]

Załącznik 14 Opinia dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego z zaleceniami

Załącznik 15 [15.01Opinia dendrologiczna  z zaleceniami [15.02]

Załącznik 16 Sondażowe badania archeologiczne

Załącznik 17 Opinia geotechniczna

Załącznik 18 Analiza warunków gruntowo-wodnych posadowienia

Inne opracowania:

Załącznik 19  [19.01] Tekst kompletny ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kraków – Stare Miasto z wyrysem z planu [19.02]

Załącznik 20 Wyciąg z ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kraków – Stare Miasto

Załącznik 21 Wybór zdjęć archiwalnych

Załącznik 22 Informacja o prawach zamawiającego do Koncepcji (pdf)

Załącznik 22 Informacja o prawach zamawiającego do Koncepcji (doc)

Wzór Umowy (pdf)

-

21.07.2017

Pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami.

-

31.07.2017

Informacja z otwarcia ofert

-

16.08.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (postępowanie nr 1/2017)