Regulamin fanpage’a Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

§ 1.

Fanpage Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie (Dalej: „Bunkier Sztuki”, „Galeria”) prowadzony w portalu Facebook jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat oferty kulturalnej i działalności Bunkra Sztuki. Dozwolone jest zamieszczanie pomysłów i propozycji organizacji wydarzeń kulturalnych. Szczegółowe zasady korzystania z fanpage’a Bunkra Sztuki opisuje niniejszy Regulamin.

§ 2.

1. Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym, w szczególności dotyczących tytoniu lub alkoholu jest zabronione.

2. Zabrania się zamieszczania treści o charakterze naruszającym powszechnie akceptowane normy społeczne i obyczajowe, w szczególności o charakterze: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.

3. Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.

4. Za aktywność opisaną w ust. 1-3 powyżej uznaje się również zamieszczanie linków prowadzących do wskazanych w tych przepisach treści.

5. Z fanpage’a mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy sieci Internet – w tym osoby niepełnoletnie – dlatego zabrania się zamieszczać wpisy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne.

6. Zabrania się trollowania, hejtowania i spamowania, gdyż tego rodzaju wpisy mogą utrudniać korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i zaburzyć bieżącą komunikację z Bunkrem Sztuki. Tego rodzaju działanie będzie skutkowało zablokowaniem użytkownika Fanpage’a Bunkra Sztuki.

7. Dozwolone jest zamieszczanie wszelkich uwag na temat Bunkra Sztuki, także tych krytycznych. Zabronione jest jednak rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat działalności Bunkra Sztuki, jego pracowników oraz uczestników wydarzeń i innych użytkowników fanpage-a.

§ 3.

1. Administrator dokłada wszelkich starań aby prywatność użytkowników fanpage’a Bunkra Sztuki nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulaminów Facebooka.

2. Administrator ani pracownicy Bunkra Sztuki nigdy nie będą prosili o upublicznianie danych wrażliwych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego, numery kont osobistych itp.

3. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z fanpage’a i nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych, zarówno danych własnych użytkownika jak i danych osób trzecich. W miarę możliwości technicznych próby wyłudzenia danych będą monitorowane i zgłaszane administratorom Facebooka.

4. Fanpage Bunkra Sztuki jest otwarty dla wszystkich co oznacza, że zamieszczane tutaj wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Zalecane jest podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych tutaj treści. W trosce zarówno o dobro własne i osób najbliższych (np. ochrona danych osobowych), jak również wszystkich użytkowników fanpage’a na Facebooku (np. ochrona przed treściami nieodpowiednimi dla użytkowników niepełnoletnich).

5. Miejscem przeznaczonym do kierowania zapytań dotyczących działalności Bunkra Sztuki oraz propozycji współpracy jest Sekretariat Galerii.

§ 4.

Administrator fanpage’a Bunkra Sztuki zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu oraz regulaminu serwisu Facebook, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami czy zasadami współżycia społecznego.

§ 5.

Korzystanie z fanpage’a Bunkra Sztuki oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 6.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.

 

1. Administratorem Danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/94 z dn. 01.01.1994 r., www.bunkier.art.pl, email: sekretariat@bunkier.art.pl

2. W Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a, wpisaną do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/94 z dn. 01.01.1994 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@bunkier.art.pl, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – promowanie marki Bunkra Sztuki, jego produktów i usług, a także budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Bunkrem Sztuki w celu komunikacji.

4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: Imienia i Nazwiska, Nicku, miejsca zamieszkania wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia fanpage’a, w tym: dla potrzeb informacji o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy oraz naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości).

5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Użytkownik może w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla wyżej wymienionych celów.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania naszego profilu, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu.

7. Administrator fanpage’a udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji obsługi fanpage’a.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Podmiot, którego dane osobowe dotyczą posiada prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator nie będzie podejmował wobec Podmiotu, którego dane osobowe dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.