Wybór oferty najkorzystniejszej

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI W KRAKOWIE,

OZN. POSTĘPOWANIA 2/2019

 

  1. Działając imieniem Zamawiającego, w oparciu o art. 92 Pzp, informuję o wyborze oferty Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „Inwestor” s.c. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski, ul Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza, jako najkorzystniejszej. Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w treści SIWZ oraz uzyskała najkorzystniejszy wynik punktowy łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.
  2. Przed wyborem oferty Zamawiający zwiększył kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 600 000 PLN brutto, do kwoty oferty najkorzystniejszej, tj. do kwoty 702 000 PLN brutto.
  3. W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
FIRMA i adres data i godzina złożenia 

 

Cena oferty brutto
Konsorcjum Firm:1. Biuro Inwestora – Budowy

Zbigniew Bielak

ul. Beskidzka 22 lok. 19

30-611 Kraków

2. Zespół Rzeczoznawców i Ekspertów BUDOX, ul. Strzelców Bytomskich 18, 41-902 Bytom

12.07.2019 godz. 13.10 593 460 PLN
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „Inwestor” s.c. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowskiul Jaworowa 2,

41-310 Dąbrowa Górnicza

15.07.2019r. godz. 9.30 702 000 PLN
  1. Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnych ofert.
  2. Punktacja przyznana ofertom:
  3. W związku z powyższym, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „Inwestor” s.c. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski, jako najkorzystniejszą.

 

 

⇨ DOKUMENT DO POBRANIA