Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi druku katalogu

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa zapytaniem ofertowym na druk katalogu wystawy Agaty Kus w terminie do 30.7.2020. Prosimy o podanie ceny netto i brutto za całość usługi dla wymienionych wariantów druku.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku katalogu wg. poniższej wariantów specyfikacji i nakładów. Wykonawcy składają oferty wariantowe, tj. zakładające zlecenie do druku według wariantu papieru 1 lub 2 oraz w nakładzie 600 lub 800 sztuk, podając ceny osobno dla każdego wariantu oraz obu nakładów w danym wariancie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszego dla niego wariantu specyfikacji i nakładu i zlecenie do realizacji wyłącznie takiej konfiguracji. Wykonawcy składając ofertę zobowiązują się do wykonania przedmiotu umowy w każdym z zaoferowanych wariantów.

Specyfikacja druku

Format netto: 200 x 250 mm (pion)

Objętość: 192 strony

Okładka z przednim skrzydełkiem, 180 mm

Oprawa miękka, szycie i klejenie

Papier

wariant 1 – Arctic Silk+ 130 g; okładka Arctic Silk+ 300g, 4+0, folia soft + lakier UV
wariant 2 – Garda Matt Art 130 g; okładka Garda Matt Art 300 g, 4+0, folia soft + lakier UV

Nakład

wariant a – 600 sztuk
wariant b – 800 sztuk

Realizacja

 Termin realizacji: 30.7.2020 wraz z transportem do siedziby zamawiającego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

 1. Doświadczenie w zakresie podobnych prac poligraficznych (minimum 5 zrealizowanych publikacji o podobnym nakładzie, zawierających ilustracje z reprodukcjami prac malarskich i innych).
 2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi do wykonywania prac.

Spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1.-3. powyżej zostanie ocenione w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, złożone w treści oferty. W razie wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres e-mail: martynowska@bunkier.art.pl, w terminie do dnia 27.5.2020, do godz. 12.00. 

Wykonawcy w treści oferty lub załączników do niej muszą podać:

 1. cenę oferty brutto za wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia osobno dla wariantu 1 i dla wariantu 2;
 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 3. listę publikacji o podobnym nakładzie, zawierających ilustracje z reprodukcjami prac malarskich i innych, wraz z informacjami o tytule i wielkości nakładu.

IV. Informujemy, że zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

V. Kryteria wyboru ofert

Oferty będą oceniane z zastosowaniem kryterium ceny, doświadczenia wykonawcy. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę, przy największym możliwym doświadczeniu wykonawcy.

Kryterium 1 – cena (0-60 pkt.).

Zamawiający dokona oceny ofert w poszczególnych wariantach to jest:

 1. Arctic Silk+ 130 g; okładka Arctic Silk+ 300g, 4+0, folia soft + lakier UV nakład 800
 2. Garda Matt Art 130 g; okładka Garda Matt Art 300 g, 4+0, folia soft + lakier UV nakład 800
 3. Arctic Silk+ 130 g; okładka Arctic Silk+ 300g, 4+0, folia soft + lakier UV nakład 600
 4. Garda Matt Art 130 g; okładka Garda Matt Art 300 g, 4+0, folia soft + lakier UV nakład 600

Wykonawcy w swoich ofertach podają osobne ceny dla każdego wariantu spośród punktów 1-4 powyżej. W braku wyceny danego wariantu lub niejasności uniemożliwiających przypisanie ceny do odpowiedniego wariantu oferta Wykonawcy nie zostanie wzięta pod uwagę w ocenie danego wariantu.

Kryterium 2 – doświadczenie wykonawcy (0-40 pkt.)

Oceniane będzie doświadczenie wykonawcy polegające na wykonaniu publikacji o podobnym nakładzie, zawierających ilustracje z reprodukcjami prac malarskich i innych, określone w liście dołączonej do oferty. Zamawiający porówna doświadczenie wykonawców (liczbę publikacji) pomiędzy ofertami. Najbardziej doświadczony wykonawca (wykazujący największą liczbę publikacji wypełniających wymogi Zamawiającego), otrzyma 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

Następnie Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych w poszczególnych wariantach, poprzez zsumowanie punktów przyznanych ofercie za cenę danego wariantu i doświadczenie. Zamawiający następnie podejmie decyzję o zlecanym do realizacji wariancie, w oparciu o cenę oferty najkorzystniejszej, zgodnie z następującą tabelą:

td width=”129″>Nazwa oferty najkorzystniejszej i jej ogólna punktacja

Wariant Nakład Priorytet wariantu Cena oferty najkorzystniejszej
Garda Matt Art 130 g; okładka Garda Matt Art 300 g, 4+0, folia soft + lakier UV 800 1
Garda Matt Art 130 g; okładka Garda Matt Art 300 g, 4+0, folia soft + lakier UV 600 2
Arctic Silk+ 130 g; okładka Arctic Silk+ 300g, 4+0, folia soft + lakier UV 800 3
Arctic Silk+ 130 g; okładka Arctic Silk+ 300g, 4+0, folia soft + lakier UV 600 4

W tym celu Zamawiający dokona analizy kolejnych wariantów zgodnie z ich priorytetami, określonymi powyżej, począwszy od priorytetu 1. W przypadku stwierdzenia, że cena oferty najkorzystniejszej dla danego wariantu przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie zleci wykonania tego wariantu i przejdzie do kolejnego wariantu według priorytetu, aż do ustalenia, że dana cena oferty najkorzystniejszej jest możliwa do zrealizowania i zostanie zlecona, lub uznania, że wszystkie ceny przekraczają budżet Zamawiającego. W tym drugim przypadku postępowanie zostanie unieważnione.

VI. Osoba do kontaktu

Anna Martynowska, martynowska@bunkier.art.pl, tel. 505101776

VII. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią;
 2. we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl;
 3. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025) oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
 5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie);
 6. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  5. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.