ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI DRUKU TAPET REKLMOWYCH I PLOTU CIĘTEGO

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa zapytaniem ofertowym na druk oraz montaż tapet reklamowych i przygotowania informacji tekstowych wycinanych z folii samoprzylepnej wraz z montażem wg projektów każdorazowo dostarczonych przez Galerię w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druk oraz montaż tapet reklamowych i przygotowania informacji tekstowych wycinanych z folii samoprzylepnej wraz z montażem wg. projektów każdorazowo dostarczonych przez Galerię.

Specyfikacja druku

 1. Ploter tnący

Wykonanie wycinanych napisów na folii samoprzylepnej za pomocą ploteru tnącego wraz z montażem wg projektu dostarczonego przez galerię. Termin montażu będzie każdorazowo wyznaczany przez galerię, z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

 1. Druk tapet reklamowych

Wykonanie tapet reklamowych 4+0 na folii samoprzylepnej wraz z montażem wg projektu dostarczonego przez galerię. Termin montażu będzie każdorazowo wyznaczany przez galerię, z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacja

Każdorazowo po ustaleniu z Galerią w okresie od 1.7.2020 do 31.12.2020. Termin montażu będzie każdorazowo wyznaczany przez galerię, z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, osobno na część określoną w punkcie I.1 oraz I.2.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

 1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi do wykonywania prac.

Spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1.-2. powyżej zostanie ocenione w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, złożone w treści oferty. W razie wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres email: martynowska@bunkier.art.pl, w terminie do dnia 25.6.2020, do godz. 12.00. 

Wykonawcy w treści oferty lub załączników do niej muszą podać:

 1. cenę oferty brutto za wykonanie i montażu przedmiotu zamówienia osobno dla punktów I.1 i I.2;
 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 1. Informujemy, że zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
 2. Kryteria wyboru ofert

Oferty będą oceniane z zastosowaniem kryterium ceny. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę, przy największym możliwym doświadczeniu wykonawcy.

Kryterium 1 – cena 100%

Zamawiający dokona oceny ofert w poszczególnych częściach to jest:

 1. Ploter tnący

Wykonanie wycinanych napisów na folii samoprzylepnej za pomocą ploteru tnącego wraz z montażem wg projektu dostarczonego przez galerię. Cena za wycięcie i montaż 1 m2.

 1. Druk tapet reklamowych

Wykonanie tapet reklamowych 4+0 na folii samoprzylepnej wraz z montażem wg projektu dostarczonego przez galerię. Cena za druk i montaż 1 m2.

Wykonawcy w swoich ofertach podają osobne ceny dla każdej części spośród punktów 1-2 powyżej. W braku wyceny danego wariantu lub niejasności uniemożliwiających przypisanie ceny do odpowiedniego wariantu oferta Wykonawcy nie zostanie wzięta pod uwagę w ocenie danego wariantu.

Nazwa oferty najkorzystniejszej i jej ogólna punktacja

Przedmiot zapytania: Jednostka Cena oferty najkorzystniejszej
1.     Ploter tnący – cięcie i montaż M2
1.     Druk tapet reklamowych – druk i montaż M2
 1. Osoba do kontaktu

Anna Martynowska, martynowska@bunkier.art.pl, tel. 505101776

VII. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią;
 2. we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl;
 3. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025) oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
 5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie);
 6. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  5. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.