Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy popytu oraz dokumentacji aplikacyjnej

I.  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Pl. Szczepański 3a
31-011 Kraków

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie, jako zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień niepublicznych z dnia 3 sierpnia 2016, w trybie zapytania ofertowego, opisanego w art. 8.1. Regulaminu.

Postępowanie prowadzone jest ponadto zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy popytu na nową ofertę programową Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki na lata 2021-2025, związaną z modernizacją i rozbudową siedziby, dokumentacji aplikacyjnej wraz z wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z wymaganiami III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Analiza Popytu powinna zostać przygotowana w oparciu o analizę danych zastanych, modelowanie statystyczne w celu prognozy popytu, badania ilościowe obecnych i potencjalnych odbiorców oferty Zamawiającego.

Opracowanie analizy popytu powinno spełniać standardowe kryteria analiz popytu przygotowywanych w ramach wniosków o dofinansowywanie ze środków zewnętrznych (analogiczne do kryteriów POIIS 2014-2020). Celem badań w ramach analizy popytu jest taki zbadanie i opisanie grup docelowych, aby na tej podstawie można było stworzyć ramy programu promocji i komunikacji nowej oferty programowej związanej z modernizacją i rozbudową budynku.

Analiza popytu powinna zawierać co najmniej:

 1. analiza danych zastanych
  a) analiza sprzedaży i frekwencji oraz ocenę trendów i sezonowości w ostatnich pięciu latach 2012-2017;
  b) statystyczną analizę danych dotyczących użytkowników on-line – użytkowników strony internetowej i mediów społecznościowych;
 2. analiza otoczenia rynkowego – charakterystyka rynku i odbiorców na podstawie desk research (danych statystycznych, dotyczących użytkowania kultury, danych gospodarczych, demograficznych)
 3. prognoza popytu w wariancie bezinwestycyjnym
  ocena zainteresowania przyszłym programem instytucji metodą ankietowego badania ilościowego metodą PAPI lub CAWI (Computer-Assisted Web Interview) lub metodą łączoną PAPI i CAWI; próba o liczebności min. 500 osób.
 4. charakterystykę grup docelowych i ich potrzeb w kontekście programu i funkcjonowania instytucji,  określenie możliwości nabywczych i źródeł pozyskiwania informacji przez grupy docelowe na podstawie badania ilościowego;
 5. prognoza popytu w wariancie inwestycyjny wraz z obliczeniem właściwych wskaźników zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców programów dofinansowania dla kultury.

Dokumentacja aplikacyjna powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące dokumenty programowe, regulamin konkursu i wytyczne dotyczące III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021 oraz inne dokumenty wymagane przez Instytucję Pośredniczącą odnoszące się do Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021. Przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej należy wziąć pod uwagę Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

W skład dokumentacji aplikacyjnej wchodzi m.in. przygotowanie Studium Wykonalności oraz sporządzenie Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wyjątek stanowią dokumenty techniczne, technologiczne, formalno-prawne, wewnętrzne dokumenty Zamawiającego, decyzje, uzgodnienia oraz inne przedłożone przez Zamawiającego, które Wykonawca jedynie weryfikuje pod względem ich poprawności.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany i przekazany w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy. Dla części opisowej w formacie (*doc, *pdf), umożliwiającego edycję i nanoszenie zmian. Natomiast dla części obliczeniowej w formacie (*pdf, *xls), zawierającym m.in. obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym w postaci umożliwiającej weryfikację poprawności obliczeń w oparciu o zawarte w nim aktywne formuły.

Wykonawca zobowiązany także będzie do złożenia wniosku w obowiązującej wersji Generatora Wniosków o Dofinansowanie, jeśli w konkursie będzie konieczność składania wniosku w takiej formie.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 31.07.2018

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2018 r. do godz. 13:00.
 2. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, Wykonawca winien złożyć ją w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na analizę popytu oraz dokumentację aplikacyjną”.
 3. W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej, powinna być ona skierowana na adres mailowy: sekretariat@bunkier.art.pl
 4. Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres mailowy wskazany w treści
 5. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i w złożona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku podmiotów zbiorowych (np. spółek) Zamawiający zweryfikuje uprawnienia do reprezentowania podmiotu w oparciu o ogólnodostępne bazy danych (takie jak serwis KRS).
 7. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za w/w zakres świadczenia

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium ceny – 100 %

Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego.
Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

C     – liczba punktów za cenę
Cn  – najniższa cena ofertowa
Cb  – cena badanej oferty
W   – waga = 100%