Rekrutacja na stanowisko: Koordynator projektów, wystaw i wydarzeń

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.

Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji. Na czas jej trwania statutowa działalność Bunkra Sztuki prowadzona jest w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, w którego zabytkowych wnętrzach prezentujemy sztukę współczesną.

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Koordynator projektów, wystaw i wydarzeń

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie Pałac Potockich, Kraków Rynek Główny 20

Wymagane dokumenty: CV i  list motywacyjny

Termin składania zgłoszeń:  22.10.2021 roku

Adres i forma składania zgłoszeń: elektronicznie na adres rekrutacja@bunkier.art.pl lub  osobiście do tymczasowej siedziby Galerii w Krakowie, Pałac Potockich Rynek Główny 20 lub pocztą tradycyjną na adres: 31-008 Kraków Rynek Główny 20. W przypadku dostarczenia dokumentów aplikacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną za datę wpływu  uważa się datę dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Galerii.

 

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

1)     koordynowanie wystaw, projektów i wydarzeń w szczególności:

 1. a) zbieranie niezbędnych informacji potrzebnych do ich realizacji, przygotowywanie i nadzorowanie budżetów i harmonogramów;
 2. b) bieżąca koordynacja i prowadzenie korespondencji;
 3. c) przygotowywanie wraz z osobą odpowiedzialną za sprawy prawne merytorycznego zakresu umów w zawiązku z prowadzoną działalnością;
 4. d) utrzymywanie kontaktu z podmiotami zewnętrznymi, m.in. instytucjami kultury, artystami, kontrahentami w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów dotyczących realizacji poszczególnych projektów;
 5. e) redagowanie tekstów promocyjnych do organizowanych wydarzeń;
 6. f) koordynacja prac nad publikacjami towarzyszącymi, w tym przygotowywanie list courtesy, pozyskiwanie praw do ilustracji;
 7. g) pomoc w przygotowywaniu aplikacji grantowych oraz w rozliczaniu wystaw, projektów i wydarzeń.

 

Wymagamy:

– wykształcenie wyższe kierunkowe w obszarze historii sztuki lub pokrewne lub status czynnego studenta na kierunku historia sztuki;

– doświadczenie w koordynacji projektów wystawienniczych w instytucjach kultury lub innych organizacjach związanych ze sztukami wizualnymi;

– znajomość zagadnień sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej sceny artystycznej;

– znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną;

– biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office;

– dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, sumienność, terminowość, dokładność, życzliwość i uczynność, wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 

Mile widziane:

– znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kulturą;

– łatwość w redagowaniu tekstów.

 

Oferujemy:

– możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego;

– pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady;

– możliwość proponowania i realizacji własnych projektów o charakterze odpowiadającym specyfice stanowiska zatrudnienia.

 

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

 

Uwagi

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, zwanym dalej Galerią

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl .

 1. W Galerii wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@bunkier.art.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 1320) przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)   ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)   do usunięcia danych osobowych;

5)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu naboru. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Rekrutacja zakończyła się wyłonieniem kandydata.