REKRUTACJA NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI (SEKRETARKA/SEKRETARZ)

Rekrutacja została wstrzymana w związku ze zmianą okoliczności i przyczyn zamieszczenia ogłoszenia o rekrutacji.

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.

Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji. Na czas jej trwania statutowa działalność Bunkra Sztuki prowadzona jest w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, w którego zabytkowych wnętrzach prezentujemy sztukę współczesną.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. administracji (sekretarka/sekretarz)

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie Pałac Potockich, Kraków Rynek Główny 20

Wymagane dokumenty: CV i  list motywacyjny

Termin składania zgłoszeń:  28.02.2022 roku
Adres i forma składania zgłoszeń: elektronicznie na adres rekrutacja@bunkier.art.pl lub  osobiście do tymczasowej siedziby Galerii w Krakowie, Pałac Potockich Rynek Główny 20 lub pocztą tradycyjną na adres: 31-008 Kraków Rynek Główny 20. W przypadku dostarczenia dokumentów aplikacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną za datę wpływu  uważa się datę dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Galerii.

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

 • Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i komunikacji w Galerii poprzez organizację sprawnego obiegu korespondencji i dokumentów w tym w szczególności:
  1. prowadzenie rejestru umów Galerii,
  2. czuwanie nad prawidłowym obiegiem umów w procesie autoryzacji przez osoby upoważnione i przekazywanie prawidłowo podpisanych umów do działu finansowo-księgowego,
  3. prowadzenie dziennika podawczego Galerii i przekazywanie wpływającej korespondencji do właściwych komórek merytorycznych,
  4. prowadzenie ewidencji pism wychodzących z Galerii,
  5. prowadzenie pocztowej książki nadawczej i terminowe wysyłanie korespondencji wychodzącej z Galerii,
  6. prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora Galerii,
  7. prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Galerii.
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi merytoryczno – organizacyjnej Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora i Zastępcy Dyrektora,
  2. opracowywanie wszelkiego rodzaju korespondencji wynikającej z działalności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora,
  3. zapewnienie kompleksowej obsługi organizacyjnej wszelkich narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora,
  4. koordynacja krajowych i zagranicznych wyjazdów Dyrektora i Zastępcy Dyrektora.
 • Aktualizowanie danych umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Galerii.
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań i informacji z działalności Galerii na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa.
 • Prowadzenie podręcznego magazynu artykułów biurowych i wydawanie ich pracownikom.

Wymagane:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 • Biegła obsługa urządzeń biurowych.
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, sumienność, terminowość, dokładność, życzliwość i uczynność, wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Mile widziane:

1) Wykształcenie wyższe w obszarze prawa lub administracji

2) Doświadczenie w pracy kancelaryjnej i administracyjnej

Oferujemy:

 •  Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady.
 • Możliwość proponowania i realizacji własnych projektów o charakterze odpowiadającym specyfice stanowiska zatrudnienia.

Osoby zainteresowane informacją o wysokości przewidywanego wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny +48 570 104 607.

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

Uwagi

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, zwanym dalej Galerią

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl .

 1. W Galerii wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@bunkier.art.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 1320) przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)   ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)   do usunięcia danych osobowych;

5)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu naboru. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.