Rekrutacja na stanowisko: starszy specjalista ds. kadr i płac

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.

Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji. Na czas jej trwania statutowa działalność Bunkra Sztuki prowadzona jest w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, w którego zabytkowych wnętrzach prezentujemy sztukę współczesną.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:
Starszy specjalista ds. kadr i płac

Forma zatrudnienia: umowa o pracę pełny etat
Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, biura pomocnicze
w zabytkowym budynku dworca PKP, Kraków pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny
Termin składania zgłoszeń: 17.06.2022 roku
Adres i forma składania zgłoszeń: elektronicznie na adres rekrutacja@bunkier.art.pl lub osobiście
do tymczasowej siedziby Galerii w Krakowie, Pałac Potockich Rynek Główny 20 lub pocztą tradycyjną na adres: 31-008 Kraków Rynek Główny 20. W przypadku dostarczenia dokumentów aplikacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną za datę wpływu uważa się datę dostarczenia dokumentów
do Sekretariatu Galerii.

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej związanej z trwaniem stosunku pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych (nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, zmiana warunków pracy i płacy, nagradzanie, wyróżnianie, karanie, prowadzenie akt osobowych pracowników etc.).
 2. Prowadzenie innej obowiązkowej dokumentacji pracowniczej wynikającej z przepisów kodeksu pracy, rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawa wewnątrzzakładowego.
 3. Rozliczanie czasu pracy pracowników w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 4. Kierowanie na profilaktyczne badania lekarskie.
 5. Kompleksowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników (w tym wynagrodzeń za nieobecności
  oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego).
 6. Rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi
  oraz wynagrodzeń zagranicznych osób fizycznych nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP z wykorzystaniem międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 7. Sporządzanie list płac.
 8. Wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników oraz przygotowywanie pism w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.
 9. Sporządzanie deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień etc. dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia i spraw kadrowych, przewidzianych przepisami prawa oraz na potrzeby kadry zarządzającej i innych komórek organizacyjnych (w szczególności ZUS, PIT, PFRON, GUS).
 10. Sprawdzanie i zatwierdzanie rachunków do umów cywilnoprawnych z osobami fizycznym
  pod względem formalno-rachunkowym.
 11. Obsługa programu CDN Optima – moduł Kadry i Płace.
 12. Udział w pracach nad wewnętrznymi aktami prawnymi z zakresu prawa pracy.
 13. Procedowanie procesów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Galerii
  w tym sporządzanie projektów rocznych planów szkoleń w Galerii.
 14. Weryfikacja prawidłowości zapisów w umowach cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi w aspekcie poprawnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
  i składek na ubezpieczenie społeczne.
 15. Procedowanie wszystkich spraw związanych z rozliczaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym pełnienie funkcji przedstawiciela pracodawcy w Komisji Socjalnej.
 16. Procedowanie wszystkich spraw związanych z obowiązkami ciążącymi na pracodawcy
  w zakresie prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wymagamy:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe prawnicze lub ekonomiczne.
 2. Minimum czteroletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Dobra znajomość programu ERP Optima w zakresie modułu Kadry i Płace.
 4. Biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 5. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 6. Kompetencje: dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, sumienność, terminowość, dokładność, życzliwość i uczynność, wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 1. Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
 2. Wykształcenie ekonomiczne w obszarze HR
 3. Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych

Oferujemy:

 1. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 2. Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje
  nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady.
 3. Możliwość proponowania i realizacji własnych projektów o charakterze odpowiadającym specyfice stanowiska zatrudnienia.

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne. CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

Uwagi
Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, zwanym dalej Galerią.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się
z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl .
2. W Galerii wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@bunkier.art.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 1320) przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy
od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) do usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu naboru. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.