Rekrutacja na stanowisko: starszy specjalista ds. księgowych

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.

Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji. Na czas jej trwania statutowa działalność Bunkra Sztuki prowadzona jest w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, w którego zabytkowych wnętrzach prezentujemy sztukę współczesną.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Starszy specjalista ds. księgowych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu

Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, biura pomocnicze w zabytkowym budynku dworca PKP, Kraków pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Termin składania zgłoszeń: 4.04.2022 roku

Adres i forma składania zgłoszeń: elektronicznie na adres rekrutacja@bunkier.art.pl lub osobiście do tymczasowej siedziby Galerii w Krakowie, Pałac Potockich Rynek Główny 20 lub pocztą tradycyjną na adres: 31-008 Kraków Rynek Główny 20. W przypadku dostarczenia dokumentów aplikacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną za datę wpływu uważa się datę dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Galerii.

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

 1. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym.
 2. Obsługa programu ERP Optima.
 3. Prowadzenie rejestru VAT.
 4. Klasyfikowanie i księgowanie faktur kosztowych.
 5. Wprowadzanie nowo nabytych środków trwałych i wyposażenia do ewidencji prowadzonej w programie ERP Optima
 6. Wprowadzanie i księgowanie wyciągów bankowych.
 7.  Rozliczanie dokumentów na kontach rozrachunkowych w programie ERP Optima
 8.  Rozliczanie zaliczek.
 9. Rozliczanie i księgowanie kasy biletowej.
 10. Zastępowanie Głównego księgowego podczas nieobecności w pracy.

Wymagamy:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe w obszarze rachunkowości.
 2. Minimum dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku księgowym.
 3. Dobra znajomość programu ERP Optima w zakresie modułów Handel, Kasa Bank, Księga Handlowa, Środki Trwałe oraz w podstawowym zakresie Kadry i Płace.
 4. Biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 5. Doświadczenie na stanowisku księgowym w instytucjach kultury.
 6. Znajomość zagadnień z zakresu sprawozdawczości budżetowej i statycznej instytucji kultury.
 7. Dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych.
 8. Doświadczenie w rozliczaniu grantów, dotacji i środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
 9. Kompetencje: dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, sumienność, terminowość, dokładność, życzliwość i uczynność, wysoka kultura osobista

Mile widziane:

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady.
 • Możliwość proponowania i realizacji własnych projektów o charakterze odpowiadającym specyfice stanowiska zatrudnienia.

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.
CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

Uwagi

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, zwanym dalej Galerią
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl .
 2. W Galerii wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@bunkier.art.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 1320) przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) do usunięcia danych osobowych;
  5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu naboru. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.