Unieważnienie. Zapytanie ofertowe – Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

 

Unieważnienie dotyczące postępowania na „Kompleksową obsługę z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych”: Unieważnienie postępowania

 

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty zgodnie z poniższą treścią:

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postepowania

Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie powinno być wykonane w terminie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Warunki udziału w postępowaniu[1]

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

– Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i praktyk, jak również dogłębną znajomość RODO.

– Posiada odpowiednie  regularnie wykonywane szkolenia dla inspektorów ochrony danych przez

organy nadzorcze.

– Posiada wiedzę na temat danego sektora i podmiotu administratora oraz wiedzę na temat operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora, a także  jego potrzeb w zakresie ochrony danych.

-Posiada  wiedzę w zakresie procedur administracyjnych i funkcjonowania instytucji publicznych.

Spełnianie warunków oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wraz z ofertą, według kryterium spełnia/nie spełnia.

II. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, na adres sekretariat@bunkier.art.pl / Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków, w terminie do dnia 1 grudnia 2022.

Do oferty proszę dołączyć następujące dokumenty: dokumenty poświadczające ukończone szkolenia oraz opis doświadczenia posiadanego przez osobę, mającą pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

III. Kryteria wyboru ofert

Oferty będą oceniane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

 1. Cena (waga 70]%)

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 70 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P= (C min / Cb) x [70] pkt

gdzie:

P – liczba punktów za kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb – cena badanej oferty

 1. Kryterium posiadane doświadczenie i szkolenia zawodowe (waga 30%)

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona w następujący sposób:

Pod kryterium szkolenia zawodowe:

Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona po zweryfikowaniu dołączonych kopii dokumentów potwierdzających ukończenie przez osobę mającą pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych szkoleń dla inspektorów ochrony danych w następujący sposób:

1-2 szkoleń- 10 punktów

Powyżej 2 szkoleń – 15 punktów

Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie szkolenia prowadzone przez podmioty trzecie w stosunku do Wykonawcy.

Pod kryterium doświadczenie zawodowe:

Ocena w tym kryterium będzie opierała się o długość doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich w stosunku do Wykonawcy przez osobę wskazaną do tej funkcji w ofercie Wykonawcy.

Punkty w niniejszym pod kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:

Gdy długość doświadczenia jest większa lub równa 1 rok ale mniejsza niż 2 lata – 10 punktów

Gdy długość doświadczenia jest dłuższa niż 2 lata – 15 punktów.

Osoba do kontaktu

Joanna Cekańska-Mielczarek, e-mail: cekanska@bunkier.art.pl, tel.: 728 955 449.

Wzór umowy oraz umowy powierzenia  stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego postepowania.

Wzór oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego postępowania

IV. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią;
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.;
 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie);
 6. Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu.

[1] Jeśli się przewiduje, warunki mogą dotyczyć np. posiadanego doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponowania odpowiednim wyposażeniem.

Odpowiedzi na pytania do postepowania IOD

Załączniki:

 1. opis przedmiotu zamówienia
 2. wzór umowy pełnienia funkcji IOD
 3. wzór umowy powierzenia
 4. wzór oferty wykonawcy
 5. unieważnienie postępowania