Zapytanie ofertowe – na wykonanie okresowego przeglądu podestu ruchomego OSHKOSH-JLG

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie okresowego przeglądu podestu ruchomego OSHKOSH-JLG .
W załączeniu aktualna decyzja UDT

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

– w okresach co 3 miesiące przeglądów okresowych podestu ruchomego oraz wpisywanie ich do dziennika konserwacji urządzenia transportu bliskiego

– asysta w okresowym badaniu z UDT w październiku 2023r.

–  w razie awarii urządzenia wykonanie wyceny napraw, wymiany uszkodzonych podzespołów i części. W/w prace będą realizowane ramach osobnego zlecenia

Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 października 2023r.

II. Warunki udziału w postępowaniu[1]

Dysponowanie zespołem, tj. osobą, która zostanie skierowana do wykonania zamówienia, posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania konserwacji podestów ruchomych.

III. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej  na adres: cekanska@bunkier.art.pl / Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków, w terminie do dnia 15 listopada 2022.

Do oferty proszę dołączyć następujące dokumenty: kopię posiadanych uprawnień do konserwacji, opis doświadczenia osoby skierowanej do wykonywania konserwacji, zawierający co najmniej jednoznaczne wskazanie długości doświadczenia polegającego na ciągłym wykonywaniu konserwacji urządzeń technicznych podobnych do objętego przedmiotem zamówienia.

IV. Kryteria wyboru ofert

Oferty będą oceniane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

 1. Cena (waga 70]%)

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 70 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P= (C min / Cb) x [70] pkt

gdzie:

P – liczba punktów za kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb – cena badanej oferty

 1. Kryterium posiadane doświadczenie w konserwacji  (waga 30%)

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.,

Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona w oparciu o dołączony do oferty opis doświadczenia posiadanego przez osobę skierowaną do wykonania zamówienia. Premiowana będzie długość doświadczenia, polegającego na ciągłym wykonywaniu konserwacji urządzeń technicznych podobnych do objętego przedmiotem zamówienia. Punkty w kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

Gdy długość ww. doświadczenia jest większa niż 2 lata a mniejsza niż 5 lat = 10 pkt.

Gdy długość ww. doświadczenia jest równa lub większa 5 lat a mniejsza niż 10 lat = 20 pkt.

Gdy długość ww. doświadczenia jest równa lub większa niż 10 lat = 30 pkt.

Osoba do kontaktu

Joanna Cekańska-Mielczarek, e-mail: cekanska@bunkier.art.pl, tel.: 728955449.

V. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią;
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.;
 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie);
 6. Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu.

[1] Jeśli się przewiduje, warunki mogą dotyczyć np. posiadanego doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponowania odpowiednim wyposażeniem.

Załączniki:

 1. aktualna decyzja UDT
 2. wzór umowy: serwis urządzeń transportu bliskiego
 3. wzór oferty wykonawcy