ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup energii elektrycznej na potrzeby siedziby głównej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

 

Kraków, dnia 28 czerwca 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Informacje ogólne

1.Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby siedziby głównej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie.

 

2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zapytania o cenę:

Bartłomiej Zakrzewski  – kierownik działu administracyjno-wykonawczego;

zakrzewski@bunkier.art.pl

+48 728955449

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z ustawą prawo energetyczne w okresie od 01.08.2021 r. do 30.06.2023 r. roku dla następującego punktu odbioru: Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków.
 2. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 80 500 kWh,
 3. Obecnie obowiązująca taryfa: C22A
 4. Moc umowna dla punktu poboru wynosi: 70 kW,
 5. Nr PPE: 590322429101170231
 6. Nr PLTAUD: ENID_4011005553
 7. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.
 8. Wykonawca może wskazać w ofercie cenowej inną niż dotychczas stosowaną u Zamawiającego taryfę energetyczną, jeżeli uzna, że taryfa zaproponowana jest korzystniejsza od dotychczasowej.
 9. Energia elektryczna powinna spełniać techniczne i jakościowe zgodne z zapisami Ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Wykonawca powinien posiadać lub zawrzeć generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej osobom przyłączonym do sieci Tauron Dystrybucja SA.
 10. Na chwilę obecną Zamawiający pobiera energię elektryczną na podstawie umowy
  o świadczenie usług przesyłowych energii elektrycznej, zawartej z Tauron Dystrybucja SA na czas nieoznaczony r. oraz sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z PGE Obrót S.A. na czas oznaczony tj. do dnia 30.06.2021 r. i Tauron Sprzedaż sp. z o. o. od dnia 01.07.2021 r. (sprzedaż rezerwowa).
 11. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
 12. Projekt umowy przygotowuje Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zapisy stosowane standardowo przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zapisów wynikających z niniejszego zaproszenia. Projekt umowy należy załączyć do oferty.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń do projektu umowy przedłożonego przez Wykonawcę przed jej podpisaniem pod rygorem odmowy jej podpisania w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę zastrzeżeń, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia.
 14. Płatności będą realizowane przelewem w okresach co miesięcznych, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej elektronicznej faktury VAT na wskazane konto Wykonawcy. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.
 15. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby zamawiającego jako odbiorcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Energetyczne oraz jako nabywcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy o Podatku Akcyzowym.
 16. Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu obowiązania umowy.
 17. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
 18. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcy końcowemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
 19. Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia) w stosunku do ilości wskazanej. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Odbiorcy końcowego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez Odbiorcę końcowego nie wymaga zmiany umowy.
 20. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być sprzedawana energia elektryczna czynna na podstawie Umowy.
 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w sytuacji, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego, w sytuacji zmiany potrzeb Zamawiającego.

II. Sposób składania ofert i informacje o procedurze

 1. Termin składania ofert do dnia 02.07.2021 r. do godz. 12:00 na adres email: zakrzewski@bunkier.art.pl (decyduje godzina wpływu na podane konto e-mail Galerii), tytułem Zakup energii elektrycznej na potrzeby siedziby głównej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie
 2. W przypadku pytań technicznych prosimy je przesłać na adres mailowy: zakrzewski@bunkier.art.pl .
 3. W treści oferty Wykonawca winien wskazać cenę za 1kWh (netto i brutto). Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej razy stawka zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowych w danej grupie taryfowej.
 4. Cena oferty winna uwzględniać koszty wykonania umowy, opłaty (w tym opłatę handlową, abonament) jak i wszelkie obciążenia publicznoprawne obowiązujące w dacie składania ofert, oraz racjonalny zysk Wykonawcy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania sposobu obliczenia ceny przez Wykonawców oraz do odrzucenia ofert, które oferują cenę rażąco niską, tj. nieuwzględniającą postanowień ust. 4 lub których cena nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia przez cały okres trwania umowy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po terminie określonym w ust. 1 powyżej, niespełniających wymogów określonych w treści niniejszego zapytania oraz ofert Wykonawców, którzy pomimo uprzedniego wezwania nie przedłożyli wyczerpujących wyjaśnień lub informacji odnośnie treści oferty.
 7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących jednocześnie właścicielami sieci dystrybucyjnej);
 8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 9. projekt umowy kompleksowej przygotowany przez Wykonawcę;
 10. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu:
  1. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  2. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących jednocześnie właścicielami sieci dystrybucyjnej);
  3. aktualnej umowa generalnej z Tauron Dystrybucja SA na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej (dotyczy wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
 11. W dniu zawarcia umowy Wykonawca winien posiadać następujące dokumenty i przekaże je Zamawiającemu na każde wezwanie:
 12. aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 13. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących jednocześnie właścicielami sieci dystrybucyjnej);
 14. aktualną umowa generalna z Tauron Dystrybucja SA na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej (dotyczy wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
 15. W przypadku braku załączników, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Uzupełnienie załączników po wyznaczonym terminie będzie uznane za nieskuteczne.

 

III. Kryteria oceny:

 1. 100 % cena brutto,

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 100 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

Pc= (C min / Cb) x 100 pkt

gdzie:

Pc – liczba punktów za kryterium ceny

min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb – cena badanej oferty

 

 1. W przypadku złożenia ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców z identyczną najniższą ceną Zamawiający dopuszcza złożenie ofert dodatkowych w zakresie ceny oferty, aż do wyłonienia oferty z ceną najniższą.

 

 1. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.
 3. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu ;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701– 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami
 5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie),
 6. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,(Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 13. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu.

 

Bartłomiej Zakrzewski

Kierownik działu administracyjno-wykonawczego

Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj.