Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem treści opisanych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne dla technologii odczytu ekranu, lub występują problemy z nawigacją po ich zawartości.

Wyłączenia

 • Mapy, które zostały osadzone za pomocą znacznika <iframe>.
 • Dokumenty opublikowane przed 23.9.2018.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Zarzycka
 • E-mail: zarzycka@bunkier.art.pl
 • Telefon: 12 422 10 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”
 • Adres: Rynek Główny 20, 31-008 Kraków
 • E-mail: sekeretariat@bunkiersztuki.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku jest utrudnione ze względu na wąskie przejście. Na sale wystawiennicze znajdujące się na poziomie minus 1 (piwnice Pałacu) prowadzi wąska klatka schodowa. W salach liczne progi, wąskie przejścia i niskie stropy wynikające ze specyfiki architektury średniowiecznej. Możliwe jest zwiedzanie z tłumaczem języka migowego po uprzedniej rezerwacji oraz dotykanie niektórych rzeźb przez osoby niewidome. Toalety nie są przystosowane. Z uwagi na historyczny charakter miejsca i zabytkowe architekturę, prace nad udostępnieniem przestrzeni wystawienniczych są utrudnione. W księgarni MOCAK-bookstore-BUNKIER znajdującej się parterze Pałacu Potockich wystawę można zobaczyć w alternatywnej formie, zapewniającej dostęp do prezentowanych prac.