Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem treści opisanych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne dla technologii odczytu ekranu, lub występują problemy z nawigacją po ich zawartości.

Wyłączenia

 • Mapy, które zostały osadzone za pomocą znacznika <iframe>.
 • Dokumenty opublikowane przed 23.9.2018.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Martynowska.
 • E-mail: martynowska@bunkier.art.pl
 • Telefon: 505101776

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”
 • Adres: pl. Szczepański 3a
  31-011 Kraków
 • E-mail: sekeretariat@bunkiersztuki.pl – należy zmienić dane

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku jest utrudnione ze względu na wąskie przejście. Na sale wystawiennicze znajdujące się na poziomie minus 1 (piwnice Pałacu) prowadzi wąska klatka schodowa. W salach liczne progi, wąskie przejścia i niskie stropy wynikające ze specyfiki architektury średniowiecznej. Możliwe jest zwiedzanie z tłumaczem języka migowego po uprzedniej rezerwacji oraz dotykanie niektórych rzeźb przez osoby niewidome. Toalety nie są przystosowane. Z uwagi na historyczny charakter miejsca i zabytkowe architekturę, prace nad udostępnieniem przestrzeni wystawienniczych są utrudnione. W księgarni MOCAK-bookstore-BUNKIER znajdującej się parterze Pałacu Potockich wystawę można zobaczyć w alternatywnej formie, zapewniającej dostęp do prezentowanych prac.