REGULAMIN KONKURSU „Bunkier = Sztuka = Krytyka”

REGULAMIN KONKURSU

„Bunkier = Sztuka = Krytyka”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki organizacji konkursu pod nazwą „Bunkier = Sztuka = Krytyka”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a, adres do korespondencji: 31-008 Kraków, Rynek Główny 20, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/4 z dnia 1 stycznia 1994 r., NIP: 675-000-44-94, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany we współpracy z miastem Kraków oraz Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa, w ramach realizacji Programu Rozwoju Kultury w Krakowie: Program dla sztuk wizualnych 2032 – obszar IV Programu, tj. wsparcie rozwoju rynku sztuki w Krakowie o co najmniej krajowym zasięgu, komponent 1. tj. wzmocnienie profesjonalnej krytyki sztuki i dziennikarstwa krytycznego.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 27.9.2023 (od godziny publikacji niniejszego regulaminu na stronie Organizatora) do dnia 29.2.2024 do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 18.3.2024 r.

§2 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do odbiorcy, zwanego dalej „Uczestnikiem”, posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należącym do jednej z dwóch kategorii wiekowych:
– młodzież – osoby w wieku od 15 do 17 lat;
– młodzi dorośli – osoby w wieku od 18 do 25 lat
który wykonał Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 3 Regulaminu, zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. W przypadku Uczestnika małoletniego (należącego do kategorii „młodzież”) koniecznie jest spełnienie poniższych warunków:
– posiadanie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie;
– zapoznanie się przedstawiciela ustawowego Uczestnika z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień;

3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków wskazanych w §2 ust. 1-2 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby najbliższe dla pracowników oraz dyrekcji Organizatora, a także współpracowników tych osób, tj. ich zstępni, powinowaci oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

§3 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu i wysłaniu na adres konkurs@bunkier.art.pl recenzji – w formie tekstu, nagrania audio lub klipu wideo – wybranej wystawy sztuki współczesnej odbywającej się w instytucji wskazanej w § 3 ust. 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, nieobyczajnych, dyskryminujących lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a także nazw lub znaków zastrzeżonych. Zawarcie w pracy ww. treści powoduje jej wyłączenie z Konkursu.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać recenzję wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowy do dnia 29 lutego 2024 r. do godziny 23:59. Formularz zgłoszeniowy zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora (https://www.bunkier.art.pl) w dniu 27.9.2023 r. Brak wypełnienia i przesłania we wskazanym powyżej terminie formularza zgłoszeniowego uniemożliwia uczestniczenie w Konkursie.
 3. W celu lepszego przygotowania do udziału w Konkursie, Organizator przeprowadzi warsztaty z krytykiem sztuki. Terminy warsztatów zostaną ustalone w trybie roboczym i opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Uczestnictwo w warsztatach nie jest warunkiem obligatoryjnym do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Przedmiotem Konkursu jest zrecenzowanie wybranej wystawy w jednej z poniższych instytucji:
  – Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”,
  – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
  – Międzynarodowe Centrum Kultury,
  – Muzeum Fotografii MuFo,
  – Muzeum Narodowe w Krakowie,
  – Nowohuckie Centrum Kultury
  – inne krakowskie galerie, w których prezentowane są wystawy sztuki współczesnej.
  Odwiedzanie ww. wystaw Uczestnik odbywa we własnym zakresie i na własny koszt.
 1. Wytyczne, które musi spełniać recenzja zgłaszana do Konkursu:
  – dla tekstu – tekst pisany – 2 strony standaryzowanego tekstu (3600 znaków ze spacjami), rozmiar czcionki 12, Times New Roman;
  – dla nagrania audio oraz klipu wideo – krótka forma wideo lub audio – czas trwania maksymalnie 4 minuty.
 2. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikują się tylko te recenzje, które spełniają kryteria z §3 ust. 4 i 5 i które zostały dostarczone na adres mailowy Organizatora (konkurs@bunkier.art.pl) od 27.9.2023 r. do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 23:59.
 3. Spośród nadesłanych recenzji Komisja Konkursowa w drodze obrad dokona oceny merytorycznej.
 4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą oddelegowani przedstawiciele: Bunkra Sztuki (2 osoby), Urzędu Miasta Krakowa (2 osoby), oraz 1 krytyk sztuki. Zadaniem Komisji jest ocena poprawności merytorycznej, jakości oraz oryginalności recenzji. Komisja Konkursowa dokona oceny prac na podstawie kryteriów takich jak:
  – poprawność merytoryczna (od 0 do 10 pkt),
  – oryginalność treści (od 0 do 10 pkt),
  – kontekstualizacja wystawy (od 0 do 10 pkt).
  Łączna liczba punktów możliwa do zdobycia to 30 pkt. Minimalna liczba punktów do zdobycia to 0 pkt.
 5. Łącznie Komisja Konkursowa wybiera 4 laureatów (po jednym z każdej kategorii wiekowej oraz po jednym z każdej formy recenzji):

I. recenzja w formie tekstu:

– 1 laureat z grupy młodzieży – osoby w wieku od 15 do 17 lat;

– 1 laureat z grupy młodych dorosłych – osoby w wieku od 18 do 25 lat.

II. recenzja w formie nagrania audio lub klipu wideo:

– 1 laureat z grupy młodzieży – osoby w wieku od 15 do 17 lat;

– 1 laureat z grupy młodych dorosłych – osoby w wieku od 18 do 25 lat.

Organizator zastrzega możliwość nie przyznania nagrody w danej kategorii.

 1. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej przez wiadomość e-mail.
 2. Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa w wysokości 500 zł uprawniająca do zakupu książek w księgarni Compare Bookstore, mieszczącej się w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 lub księgarni De Revolutionibus Books, mieszczącej się przy Rynku Podgórskim 8. Uczestnik nie ma obowiązku uiszczania podatku dochodowego od otrzymanej nagrody, korzystając ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Komisja Konkursowa wręczy po jednej karcie podarunkowej dla 4 laureatów. Karta podarunkowa jest ważna do 31 grudnia 2024 roku. Niewykorzystanie karty w tym terminie wiąże się z utratą tych środków. Karty nie można wymieniać na gotówkę. Karta jest imienna – wykorzystać ją może tylko laureat Konkursu.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie w wiadomości zwrotnej imienia i nazwiska zwycięzcy oraz adresu do korespondencji (adresu, na jaki ma zostać przesłana nagroda) lub wskazanie chęci odbioru osobistego w siedzibie Organizatora (plac Szczepański 3a, 31-011 Kraków). Nagrody zostaną przesłane do dnia 30.4.2024. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator potwierdza, że wskazanie adresu do korespondencji nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i będzie wymagane dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu, w przypadku wybrania przez zwycięzcę korespondencyjnej formy odbioru nagrody.

§4 Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej recenzji.
 2. Z chwilą przesłania recenzji konkursowej w wykonaniu Zadania Konkursowego, Uczestnik (lub jego opiekun prawny) udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenaszalnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z udostępnionej recenzji na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie wydania niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; zwielokrotniania jakąkolwiek techniką; wprowadzania do obrotu; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej; publicznego udostępniania całości recenzji lub jej fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak również w zakresie wykonywania praw zależnych do utworu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 3. Z chwilą przesłania recenzji konkursowej w wykonaniu Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia z prawem udzielania dalszych zezwoleń na wykonywanie praw pokrewnych do Zadania Konkursowego w zakresie prawa do artystycznego wykonania Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i rozpowszechnianie dowolną techniką, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystanie dla celów promocji i reklamy.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Gminę Miejską Kraków – Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa swojego wizerunku na wskazanych w pkt. 1 powyżej polach eksploatacji, w celach archiwizacyjnych i informacyjnych w związku z organizacją Konkursu, realizacją Programu, o którym mowa w § 1 pkt 3 powyżej, a także dokumentacją działalności Organizatora oraz Gminy Miejskiej Kraków – Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa.
 5. Za udzielenie licencji i ww. zezwoleń zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu i jego przebiegu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Uczestnika, a w przypadku osoby małoletniej także jego przedstawiciela ustawowego (imię, nazwisko, adres do korespondencji) oraz podstawę reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania na wspomniany wyżej adres siedziby. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§6 Obowiązek informacyjny

 1. Organizator realizuje obowiązek informacyjny względem Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów niniejszego Regulaminu udostępnia dane osobowe swoich pracowników Uczestnikom oraz ich przedstawicielom ustawowym w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, służbowe dane do kontaktu.
 3. Organizator oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, dalej jako „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego Regulaminu.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Na czas trwania Konkursu Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (https://www.bunkier.art.pl).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Kraków, dnia 27.9.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Bunkier = Sztuka = Krytyka

Obowiązek informacyjny

Mając na uwadze zapisy art. 13 art. ust. 1  i 2 oraz  art. 14 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa ciążących na Galerii  w związku z prowadzoną działalnością – w celu realizacja konkursu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

– zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przyrzeczeniem publicznym nagrody konkursowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane przy przygotowaniu do zawarcia umowy, jej zawieraniu oraz w trakcie realizacji, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. realizacji zapisów przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej (art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Galerii (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie prawa podatkowego, rachunkowego oraz gospodarowania środkami publicznymi.
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) w celu realizacji konkursu, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w zakresie komunikacji pomiędzy stronami.
 4. dokumentowania działalności Galerii (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

 1. serwisujące urządzenia Galerii za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
 2. dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Galeria;
 3. podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
 4. świadczące na rzecz Galerii usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy – jeżeli zawarta umowa wymaga ich udziału (np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja);
 5. świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Galerii (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne, windykacyjne i podatkowe.
 6. Gmina Miejska Kraków, współpracująca z Galerią przy organizacji Konkursu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji postanowień regulaminu konkursu a następnie do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Galerię wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@bunkier.art.pl , pisemnie na adres siedziby Galerii lub osobiście w siedzibie Galerii.

Przed realizacją Państwa uprawnień Galeria musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Galerię narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe – ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Galeria nie będzie stosowała wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.