Regulamin zwiedzania ekspozycji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zwiedzania ekspozycji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, zwany dalej: „regulaminem”, określa zasady zwiedzania ekspozycji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą przy pl. Szczepańskim 3A, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Krakowa pod nr IV/4, NIP: 675-000-44-94, REGON: 000278008.
 2. W sprawach związanych ze świadczeniem usług zwiedzania ekspozycji, sprzedażą biletów wstępu na ekspozycję oraz w sprawach skarg i wniosków można kontaktować się:
  a. listownie, wysyłając korespondencję na adres: Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, Rynek Główny 20, 31-008 Kraków,
  b. drogą elektroniczną, wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: sekretariat@bunkier.art.pl.

§ 2. Zwiedzanie ekspozycji

 1. Osoba zwiedzająca ekspozycję, zwana dalej „Zwiedzającym”, może korzystać z ekspozycji znajdującej się w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, 31-008 Kraków.
 2. Ekspozycja Galerii jest ekspozycją czasową.
 3. Ekspozycja jest czynna dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 19:00.
 4. W poniedziałki ekspozycja jest nieczynna dla zwiedzających.
 5. Zwiedzanie ekspozycji przez małoletniego do ukończenia 13 roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej.
 6. Ostrzeżenie dla Zwiedzających: W przestrzeni wystawy znajdują się liczne schody i niskie stropy. Przestrzeń wystawy nie jest architektonicznie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Podczas zwiedzania wystaw istnieje ryzyko potknięcia o progi, przejścia, nierówności posadzki oraz możliwość uderzenia głową o niskie stropy, przejścia, obniżenia stropów czy sufitów.

§ 3. Zasady zachowania się w Galerii

 1. Zwiedzający zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu
  oraz do poleceń pracowników Galerii.
 2. Teren Galerii i ekspozycji jest monitorowany.
 3. Na ekspozycję nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków ani innych przedmiotów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu osób albo bezpieczeństwu osób lub mienia. Galeria zastrzega sobie prawo do weryfikacji gabarytu bagażu oraz jego zawartości.
 4. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom:
  a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  b. posiadającym przedmioty zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób lub mienia,
  c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu ekspozycji, zakłócający porządek zwiedzania lub naruszający ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
  d. niestosownie ubranym,
  e. nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Galerii środków przymusu bezpośredniego, broni, materiałów wybuchowych, żrących i innych przedmiotów niebezpiecznych. Zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania tych przedmiotów i posługiwania się nimi na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Zabrania się wprowadzania na teren Galerii zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego, psa w trakcie szkolenia, pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa.
 7. Na terenie Galerii obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów, z wyjątkiem eksponatów, które są interaktywne i posiadają stosowną informację, oraz elementów architektury ekspozycyjnej.
 8. Zwiedzającego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Galerii, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 9. Zwiedzającego obowiązuje zakaz spożywania posiłków i alkoholu na terenie Galerii.
 10. Podczas zwiedzania Galerii zabrania się biegania, głośnego zachowywania się lub wzbudzania niepokoju innych zwiedzających.
 11. Zabrania się wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki
  i zabezpieczenia.
 12. Osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach (klaustrofobię) lub podobne schorzenia mogą zwiedzać ekspozycję wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej wolnej od tego typu schorzeń.
 13. W przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych lub niepożądanych należy powiadomić o nich pracowników Galerii i podporządkować się ich poleceniom.
 14. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Galeria zastrzega sobie prawo
  do przerwania zwiedzania ekspozycji.
 15. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Galerii zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia terenu Galerii najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i podporządkowania się poleceniom pracowników Galerii.
 16. Galeria może odmówić wstępu na ekspozycję lub przerwać zwiedzanie ekspozycji przez osoby naruszające postanowienia regulaminu.

§ 4. Uczestnictwo w warsztatach

 1. Uczestnictwo w warsztatach wymaga uprzedniego zapisania się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o warsztatach.
 2. Galeria zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników warsztatów z uwagi
  na zapewnienie właściwej organizacji zajęć. W przypadku ograniczenia liczby miejsc będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 3. Zapisy na warsztaty wymagają od zgłaszającego podania swoich danych osobowych, a także danych osobowych innych osób, które mają zamiar uczestniczyć w zajęciach, umożliwiających identyfikację osób podczas warsztatów.
 4. Galeria jest uprawniona do sprawdzenia przed rozpoczęciem warsztatów, czy uczestnik został prawidłowo zapisany i znajduje się na liście. W przypadku gdy liczba miejsc jest ograniczona,
  a osoba nie znajduje się na liście uczestników, Galeria ma prawo odmówić wstępu na warsztaty z uwagi na zapewnienie porządku i właściwej organizacji.
 5. Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne według aktualnego cennika obowiązującego
  w Galerii.
 6. Przed rozpoczęciem warsztatów każdy pełnoletni uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia
  w imieniu swoim oraz małoletniego dziecka, jeśli jest ono również uczestnikiem warsztatów, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie prac (wizerunku prac) powstałych w trakcie warsztatów na stronie internetowej Galerii, w siedzibie Galerii oraz jej profilach w mediach społecznościowych w celach informacyjnych oraz promocyjnych. Decyzja o udostępnieniu prac lub ich wizerunku jest suwerenną decyzją Galerii
  i uczestnicy nie mają żadnych roszczeń względem organizatora warsztatów co do publicznego udostępnienia prac.

§ 5. Wprowadzenie tzw. Cichych godzin w ramach dostępności instytucji kultury

 1. Wprowadza się tzw. Ciche godziny w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 15.00, będące –
  w ramach dostępności instytucji kultury – wykreowaniem przestrzeni bezpiecznej
  i komfortowej dla zwiedzających ze spektrum autyzmu.
 2. W trakcie „Cichych godzin” Galeria zapewnia:
  a. brak zorganizowanych działań w przestrzeni wystawienniczej (oprowadzania
  z przewodnikiem, warsztatów, spotkań z artystami i innych),
  b. wyciszenie głośnych dźwięków, których źródłem mogą być audialne dzieła sztuki,
  c. przyciemnienie lub zmniejszenie intensywności mocno kontrastowych świateł wystawowych.

§ 6. Ogólne zasady sprzedaży biletów wstępu na ekspozycję Galerii

 1. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się na podstawie biletu wstępu na ekspozycję.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie przez Galerię usługi polegającej na zwiedzaniu ekspozycji dochodzi z chwilą nabycia biletu wstępu na ekspozycję.
 3. Wysokość opłaty za wstęp i zwiedzanie ekspozycji określa cennik dostępny na stronie internetowej Galerii www.bunkier.art.pl oraz w kasie Galerii.
 4. Uprawniony do ulgowego wstępu na ekspozycję obowiązany jest okazać dokument uprawniający do ulgi podczas dokonywania opłaty za wstęp do Galerii.
 5. Nabycia biletu uprawniającego do zwiedzenia ekspozycji można dokonać w kasie Galerii.
 6. Kasa jest czynna w godzinach otwarcia ekspozycji, z zastrzeżeniem, że zamknięcie kasy następuje na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.
 7. Kasa Galerii przyjmuje płatności w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze.
 8. Potrzebę otrzymania faktury dokumentującej zakup biletu należy zgłosić przed nabyciem biletu.

§ 7. Reklamacje

 1. Zwiedzający może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Galerię usług zwiedzana ekspozycji w formie pisemnej przesyłając je na adres biura Galerii: Rynek Główny 20, 31-008 Kraków, albo drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bunkier.art.pl.
 2. Zaleca się podanie w reklamacji danych identyfikujących zwiedzającego, informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, treści żądania oraz danych kontaktowych zwiedzającego. Niezawarcie w reklamacji danych wskazanych w zdaniu poprzednim nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Galeria zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 4. Galeria rozpatrzy reklamację niezwłocznie i zawiadomi składającego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia – w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia może ulec wydłużeniu o dalsze 14 dni,
  o czym Galeria zawiadomi składającego reklamację.
 5. Zwiedzający będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych.
 6. Spory związane ze świadczeniem przez Galerię usług zwiedzania ekspozycji będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji dostępne są na stronie Galerii: www.bunkier.art.pl, oraz w kasie Galerii.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2023 r.

 

Klauzula informacyjna dla osób zwiedzających/ biorących udział w warsztatach lub innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki: w Krakowie.

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przez Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/4 z dn. 01.01.1994 r..
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Krzysztof Klata, z którym można kontaktować się:
  • listownie na adres Galerii,
  • mailowo na adres iod@bunkier.art.pl
 3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa ciążących na Galerii
  w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zadań statutowych i zawartych umów.
 6. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną
  • Innym podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • Podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Galerią Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów, m. in:
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów –
  przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Galerię treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
  Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
 9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia
  przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.