REKRUTACJA NA STANOWISKO DYREKTORA GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI” W KRAKOWIE

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  w Krakowie

 

I

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwanej dalej Galerią, z siedzibą w Krakowie Plac Szczepański 3a, będącej miejską samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, zwana dalej Organizatorem.

II

 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– jest niekarana,

– korzysta z pełni praw publicznych,

– posiada ukończone wyższe studia magisterskie,

– ma co najmniej: 5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i projektów wystawienniczych lub 5 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i projektów wystawienniczych,

– jest w dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku  kierowniczym,

– posiada znajomość języka angielskiego.

 1. Preferowani będą kandydaci:

– posiadający znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Galerii
w zakresie działalności wystawienniczej, promocyjnej i popularyzatorskiej z dziedziny sztuki współczesnej, a także w zakresie sposobów informowania o sztuce współczesnej i jej twórcach,

– posiadający zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami  ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych,

– posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami artystycznymi i wystawienniczymi o randze krajowej i międzynarodowej, poparte odpowiednimi kontaktami,

– posiadający doświadczenie, niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich i mecenatu prywatnego,

– posiadający wykształcenie wyższe m.in. z zakresu sztuk plastycznych, historii sztuki, organizacji i zarządzania-menadżer kultury, marketingu,

– posiadający bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury,

– posiadający wiedzę o polskim i międzynarodowym polu sztuki, krytyki i rynku dzieł sztuki, działalności galeryjnej i wystawienniczej,

– posiadający umiejętność tworzenia skutecznych strategii marketingowych oraz promowania przedsięwzięć i projektów wystawienniczych,

– charakteryzujący się wysoką kulturą osobistą i wysokimi kompetencjami społecznymi.

 1. Głównym zadaniem Dyrektora Galerii będzie kierowanie działalnością Galerii funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz. 1662) oraz Statutu Galerii, a także współrealizacja, we współpracy z Organizatorem, celów i zadań wynikających z Programu dla Sztuk Wizualnych 2032 (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=171754). Galeria będzie głównym Operatorem tego Programu oraz partnerem Miasta w realizacji założeń Programu dla sztuk wizualnych 2032 oraz Programu edukacji kulturowej w zakresie edukacji dla sztuki. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Galerii oraz programu jej działania.

 

III

 1. Oferta do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

– list motywacyjny;

– kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;

– życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

– kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;

– kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz dokumenty potwierdzające wymagania, o których mowa w rozdz. II 1 pkt. 5;

– aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;

– oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;

– oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

– oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z 2023 r. poz. 1030, 1532) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

– oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia;

– autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Galerii (maksymalnie do 10 stron formatu A4 oraz maksymalnie 2 500 znaków na stronie,
z własnoręcznym podpisem), zawierający m.in.:

 1. misję i wizję rozwoju Galerii na okres siedmiu lat (począwszy od roku 2024),
  z zachowaniem dotychczasowego zakresu działalności Galerii określonego w § 4 Statutu tej instytucji, zgodnego z polityką kulturalną Krakowa określoną w Programie Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, przyjętym uchwałą nr LXXIX/1933/17 Rady Miasta Krakowa
  z dnia 5 lipca 2017 r.,
 2. cele strategiczne, długoterminowe i krótkoterminowe (począwszy od roku 2024)
  ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia, zgodnych ze Strategią Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030 oraz z Programem Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, przyjętym uchwałą nr LXXIX/1933/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.,
 3. koncepcję przyszłej działalności programowej Galerii w zakresie zakładanego profilu działalności, w tym program działalności wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej i rozwoju Galerii, w tym podanie: średniorocznej ilości wystaw czasowych w podziale na lata, cykli i projektów wystawienniczych, profilu i ilości odbiorców całościowej oferty, z uwzględnieniem celów i zadań wynikających z Programu dla Sztuk Wizualnych 2032 (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=171754),
 4. propozycję sposobu osiągnięcia celów i realizacji zadań wynikających z Programu dla Sztuk Wizualnych 2032, o którym mowa w lit. c, w szczególności w aspekcie prezentacji twórców młodego pokolenia i debiutantów, działalności edukacyjnej i komunikowania pola sztuki Krakowa,
 5. koncepcję finansowania działalności Galerii umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych oraz realizację zadań w postaci całościowego biznesplanu uwzględniającego dotychczasowy poziom dotacji Organizatora wraz z propozycją pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,
 6. propozycję struktury organizacyjnej Galerii i sposobu zarządzania zasobami ludzkimi,
 7. propozycję promocji działalności i kreowania wizerunku Galerii z uwzględnieniem współczesnych trendów marketingowych i narzędzi komunikacji,
 8. propozycję programu rezydencji dla twórców i artystów w obszarze sztuk wizualnych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.
 9. Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 powinien być dostarczony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jego edycję (plik PDF
  z możliwością nanoszenia komentarzy) na pendrive (inna pamięć USB) w kopercie ze złożonymi dokumentami do konkursu.
 10. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub rekomendacje potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe.
 11. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Oryginały  dokumentów, o których mowa w III ust.1 pkt 4 i 5 należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 12. Ofertę o przystąpieniu do konkursu należy złożyć na stanowisku nr 5 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4  (Dziennik Podawczy przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.11.2023 r. (ustalono zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego).
 13. Oferta, która wpłynie po wyżej określonym terminie nie będzie rozpatrywana. W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 14. Z dokumentami i informacjami, dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Galerii oraz innymi informacjami na temat działalności Galerii można zapoznać się na stronie BIP Galerii, bądź w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, ul. Wielopole 17 a, pok. 110, tel. 12 616 1916.
 15. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

IV

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 2650/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie zweryfikowana znajomość języka angielskiego kandydatów oraz kandydaci zobowiązani będą do prezentacji własnej oferty/koncepcji, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję konkursową oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres e–mail oraz telefonicznie.
 5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 6. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się w ciągu 120 dni po upływie terminu składania ofert.
 7. Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia ostatecznej  decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii.
 8. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez Komisję konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia szczegółowych kryteriów oceny, ustalonych przez Komisję konkursową z uwzględnieniem treści wymagań, o których mowa w II ust. 1.

V

Ostateczną decyzję w sprawie powołania wyłonionego w konkursie kandydata na stanowisko dyrektora Galerii oraz szczegółów dotyczących warunków zatrudnienia, podejmie Prezydent Miasta Krakowa.

VI

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Galerii  zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Galerii oraz program jego działania, zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której treść zostanie uzgodniona w sposób przewidziany w art. 16 ust. 12 tej ustawy. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

VII

Dyrektor zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.