Rekrutacja na stanowisko: Koordynator projektów, wystaw i wydarzeń

Przy Plantach w Krakowie kryje się rzadki skarb. To odważny modernistyczny budynek Galerii Bunkier Sztuki. Otwarcie budowli miało miejsce w 1965 roku. Autorka projektu, Krystyna Tołłoczko-Różyska, zaproponowała śmiałe rozwiązanie: w historyczne centrum Krakowa wprowadziła brutalistyczną bryłę, która miała pomieścić nowoczesną przestrzeń, jakiej do tej pory w mieście nie było.

Od ponad pół wieku działa tutaj galeria sztuki współczesnej. 

Jesteśmy instytucją publiczną finansowaną przez Miasto Kraków. Pokazujemy najnowsze dzieła artystów polskich i zagranicznych. Staramy się pozostawać wierni duchowi miejsca – pokazywać sztukę odważną i nowoczesną, ale też związaną z tym, co nas otacza. Naszą działalność uzupełniają organizowane w Galerii wykłady, spotkania, warsztaty, spacery – skierowane do młodszych i starszych. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 

Koordynator projektów, wystaw i wydarzeń

Forma zatrudnienia: umowa o pracę  – ½ etatu 

Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, tymczasowa siedziba: 31-008 Kraków Rynek Główny 20

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy) należy zamieścić klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.” 

Pod klauzulą kandydat musi złożyć podpis. CV bez wymienionej klauzuli i bez podpisu kandydata nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną odesłane kandydatom. 

Termin składania zgłoszeń:  do 19.02.2021 r.

Adres i forma składania zgłoszeń: drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bunkier.art.pl lub osobiście do siedziby Galerii lub pocztą tradycyjną na adres: 31-008 Kraków, Rynek Główny 20.. W przypadku dostarczenia dokumentów aplikacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną za datę wpływu  uważa się datę dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Galerii.  

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku: 

 1. Koordynowanie wystaw, projektów i wydarzeń w szczególności:
  – 
  Zbieranie wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji wystawy, projektu, wydarzenia,
  – Przygotowywanie pełnych danych do budżetu wystawy, projektu, wydarzenia na podstawie zebranych informacji,
  – Przygotowywanie harmonogramu prac i płatności związanych z wystawą, projektem, wydarzeniem,
  – Prowadzanie korespondencji wystawy, projektu, wydarzenia
  – Utrzymywanie kontaktu z innymi instytucjami kultury, artystami, kontrahentami oraz innymi osobami trzecimi w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów dotyczących realizacji poszczególnych projektów.
 2. Opieka merytoryczna nad kolekcją dzieł sztuki  wraz z konserwatorem, a w szczególności:
  – 
  nadzór nad magazynem dzieł sztuki, prawidłowym przechowywaniem dzieł sztuki i ich bezpieczeństwem,
  – sporządzanie certyfikatów dzieł sztuki,
  – udostępnianie zbiorów, przygotowywanie umów użyczenia dzieł z kolekcji,
  – ustalanie warunków wypożyczenia dzieł z kolekcji we współpracy z konserwatorem,
  – stałe monitorowanie stanu zachowania dzieł.

Wymagamy: 

– wykształcenie wyższe kierunkowe w obszarze historii sztuki
– 
doświadczenie zawodowe: wymagane są min 3 lata pracy na podobnym stanowisku z doświadczeniem w zakresie organizacji i koordynacji wystaw oraz w zakresie opieki nad kolekcją dzieł sztuki (w szczególności katalogowanie, inwentaryzowanie i merytoryczne opracowywanie kolekcji)
– znajomość języka angielskiego,

Oferujemy: 

– Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
– Pakiet świadczeń socjalnych, w tym: możliwość dofinansowania wakacji pod gruszą, pożyczki na korzystnych warunkach, możliwość wykupienia sobie dodatkowego ubezpieczenia na życie.
– Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady.

Uwagi

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Obowiązek informacyjny

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl.Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe, wykorzystujemy w celu:

 1. przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy i wyłonienia najlepszego kandydata. Każdy kandydat przystępujący do procedury rekrutacji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w CV przekazanym Galerii w procesie rekrutacji (art. 6 lit. a RODO)
 2. Dokumentowania działalności Galerii (art. 6 ust. 1 lit. c,e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w tym obsługi zgłoszenia kierowanego do Galerii w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą (art. 6 ust 1 lit b RODO).

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko,  miejsce zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia i inne dane podane przez kandydata w CV przesłanym Galerii o ile wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty: 

 1. serwisujące urządzenia Galerii za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
 2. dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Galeria;
 3. podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
 4. świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Galerii (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy zostaną dołączone do akt osobowych pracownika. Dane osobowe pozostałych kandydatów zostaną zniszczone w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania (poprawienie) danych;
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
 • dostępu do danych (w tym do kopii danych);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@bunkier.art.pl, pisemnie na adres siedziby Galerii lub osobiście w siedzibie Galerii. 

Przed realizacją Państwa uprawnień Galerii musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Galerię narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Galeria nie będzie stosowała wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.