Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. sprzedaży

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.

Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji. Na czas jej trwania statutowa działalność Bunkra Sztuki prowadzona jest w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, w którego zabytkowych wnętrzach prezentujemy sztukę współczesną.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: specjalista ds. sprzedaży

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy: Kraków, pl. Szczepański 3a
Wymagane dokumenty: CV i  list motywacyjny
Termin składania zgłoszeń:  31.12.2023 roku
Forma składania zgłoszeń:
elektronicznie na adres rekrutacja@bunkier.art.pl

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

Obsługa księgarni

 1. Sprzedaż artykułów wydawniczych, przedmiotów artystycznych, gadżetów,
 2. Prowadzenie księgarni: zaopatrzenie w artykuły, zamawianie i przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie,
 3. Obsługa kasy fiskalnej, komputera ( ERP optima moduł kasa), wystawianie faktur,
 4. Opracowanie i realizacja planów handlowych,
 5. Realizowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów (z wydawcami, pośrednikami, artystami, producentami przedmiotów artystycznych i gadżetów,
 6. Realizowanie zamówień internetowych,
 7. Prowadzenie magazynu księgarni,
 8. Prowadzenie dokumentacji finansowej,
 9. Organizacja spotkań autorskich, kiermaszu, akcji promocyjnych.

Obsługa kasy biletowej

 1. Sprzedaż biletów,
 2. Obsługa kasy fiskalnej i komputera ( ERP optima moduł kasa),
 3. Monitorowanie sprzedaży bezpośredniej i internetowej biletów.

Obsługa wystawy

 1. Opieka nad eksponatami w wyznaczonym miejscu,
 2. Sprawna, profesjonalna obsługa gości Galerii,
 3. Sprawdzanie biletów wstępu,
 4. Udzielanie informacji zwiedzającym,
 5. Koordynowanie ruchem zwiedzających,
 6. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych,
 7. Pomoc w montażu i demontażu wystaw,
 8. Obsługa szatni.

Obsługa portierni

 1. Nadzorowanie urządzeń monitorujących budynek,
 2. Odbieranie sygnałów alarmowych i powiadamianie odpowiednich służb.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 1. wykształcenie min. Średnie
 2. doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. umiejętność obsługi kasy fiskalnej i komputera
 4. znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym
 5. wiedza z zakresu literatury
 6. odpowiedzialność, dokładność
 7. wysoka kultura osobista
 8. komunikatywność
 9. cierpliwość
 10. dyspozycyjność
 11. umiejętność pracy w zespole
 12. dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 1. wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 2. stabilną pracę na umowę o pracę, w równoważnym czasie pracy,
 3. możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 4. dodatkowe ubezpieczenie na życie.

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, zwanym dalej Galerią
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl .
1.
W Galerii wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@bunkier.art.pl

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 1320) przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1)   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)   ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)   do usunięcia danych osobowych;
5)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu naboru. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
4.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.