Zapytanie ofertowe – na wykonanie usługi druku i ekspozycji plakatów na słupach reklamowych

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kampanii reklamowej polegającej na druku i ekspozycji plakatów o wymiarach 196 × 136 cm (pion) na słupach reklamowych na terenie Krakowa oraz druki i ekspozycji plakatów na całych słupach reklamowych (ekspozycja na wyłączność ) wg projektów każdorazowo dostarczonych przez Galerię w okresie 1.2-31.12.2022.

 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kampanii reklamowych – ekspozycji plakatów o wymiarach 136 × 196 cm na słupach reklamowych na terenie Krakowa oraz na całych słupach reklamowych (ekspozycja na wyłączność). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nośników, wydruku plakatów wg projektów każdorazowo dostarczonych przez Galerię, zawieszenie i utrzymanie plakatów. Kampanie prowadzone będą w okresie 1.2–31.12.2022 wraz z możliwością wyboru konkretnych lokalizacji nośników, które będą każdorazowo wskazywane przez Galerię z puli dostępnych nośników.

Planowanych jest 5 kampanii, po 25 plakatów 196 × 136 cm (pion) na słupach reklamowych w dwóch dwutygodniowych transzach i po 10 całych słupów po dwa tygodnie w każdej kampanii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kampanii lub liczby publikowanych plakatów w obu kategoriach, dlatego też umowa rozliczana będzie kosztorysowo, tj. poprzez przemnożenie ceny jednostkowej podanej w ofercie (za jeden plakat za jeden dzień) i ilości faktycznie zamówionych plakatów i dni ich ekspozycji.

 SPECYFIKACJA DRUKU

 1. Plakat o wymiarze 196 × 136 cm (pion)

Wydruk (4+4) oraz ekspozycja plakatu o wymiarach 196 × 136 cm (pion) na słupie reklamowym na terenie Krakowa, wybranym przez Galerię o z puli dostępnych lokalizacji (wskazanie konkretnych nośników reklamowych) w danym terminie. Wydruk na podstawie dostarczonego przez Galerię projektu.

 1. Słup reklamowy na wyłączność

Wydruk oraz ekspozycja plakatów na całym słupie reklamowym (wynajem na wyłączność) na terenie Krakowa, wybranym przez zamawiającego z puli dostępnych lokalizacji (wskazanie konkretnych nośników reklamowych) w danym terminie.

REALIZACJA

 • Przy każdorazowym zleceniu kampanii w okresie 1.2–31.12.2022 Galeria dostarczy projekt graficzny do druku z wyprzedzeniem 7 dniowym.
 • Daty kampanii będą ustalane z wyprzedzeniem 3 tygodniowym.
 • Każdorazowo Galeria będzie miała możliwość wskazania konkretnych nośników z listy dostępnych w danym terminie.
 • Galeria będzie miała możliwość w przypadku ekspozycji plakatów o rozmiarze plakatów 136 × 196 cm wyboru długości kampanii od 1 do 30 dni.
 • Galeria będzie miała możliwość w przypadku wynajmu całego słupa, wyboru kampanii od 7 do 30 dni.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

 1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi do wykonywania prac.

Spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt.1–2 powyżej zostanie ocenione w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, złożone w treści oferty. W razie wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres email: sobczyk@bunkier.art.pl, w terminie do dnia 3.2.2022, do godz. 10.00.

Wykonawcy w treści oferty lub załączników do niej muszą podać:

 1. cenę oferty netto i brutto; w celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy podają osobno: wynagrodzenie częściowe za wykonanie elementu określonego w Rozdziale I pkt. 1 oraz osobno za wykonanie element określonego w Rozdziale I pkt. 2. Wynagrodzenia częściowe muszą zawierać koszt druku, montażu i ekspozycji jednego plakatu za jeden dzień. Cena oferty stanowi sumę wynagrodzeń częściowych;
 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 3. listę wszystkich potencjalnie dostępnych nośników na terenie Krakowa – lista stanowić będzie podstawę do oceny oferty w ramach kryterium jakości oferowanych świadczeń. Lista powinna jednoznacznie wypowiadać się o lokalizacji nośników przeznaczonych do świadczenia usługi w odniesieniu zarówno do element określonego w Rozdziale I pkt. 1 jak i w pkt. 2. W przypadku niejasności lub niemożności zidentyfikowania przypisania danego nośnika do danego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przyznane zostanie 0 pkt. w kryterium atrakcyjności usytuowania nośników.

 

IV. INFORMUJEMY, ŻE ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERT

Oferty będą oceniane z zastosowaniem kryterium ceny. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę, przy największym możliwym doświadczeniu Wykonawcy.

Kryterium 1 – cena 60%

Zamawiający dokona oceny ceny oferty brutto za wykonanie obu elementów, określonych w rozdziale I pkt. 1 i 2, obliczonej zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. 1.

Kryterium 2 – atrakcyjność usytuowania nośników pod względem lokalizacji i widoczności 40%.

W niniejszym kryterium punkty zostaną przyznane w podkryteriach – osobno dla element przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale I pkt. 1 oraz w pkt. 2.

 

DZIELNICA ILOŚĆ NOŚNIKÓW ILOŚĆ PUNKTÓW
PODKRYTERIUM DLA RODZIAŁ I PKT. 1 i 2
Stare Miasto Min. 15, zlokalizowanych w widocznych punktach przy głównych arteriach 20
Kazimierz Min. 10, zlokalizowanych w widocznych punktach przy głównych arteriach 15
Podgórze Min. 10, zlokalizowanych w widocznych punktach przy głównych arteriach 5

 

Łącznie do zdobycia w niniejszym kryterium jest 40 pkt.

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU

Martyna Sobczyk, sobczyk@bunkier.art.pl

 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w  celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa lub pzp;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
 7. przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp;
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Wykonawcy zobowiązani są do zachowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.