HIDE-AND-SEEK. ABSENCE, INVISIBILITY AND CONTEMPORARY ART PRACTICES

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 18.02.2018

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Konferencja naukowa

15–16.03.2018 (czwartek–piątek)

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Kraków)

Organizatorzy: Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Języki konferencji: angielski i polski

Problematyka konferencji skupia się na niewidoczności i niewidzialności sztuki w szeroko pojmowanej sferze publicznej. Kwestie te dotyczą zarówno przestrzeni miejskiej, niemiejskiej, internetu, jak i instytucji wystawienniczych, publicznych kolekcji sztuki współczesnej, a także festiwali i przeglądów sztuki. Podczas konferencji przyjrzymy się (niewidocznym) praktykom artystycznym i instytucjonalnym, które zakładają skuteczność i aktywność społeczną. Ich pozostawanie w cieniu wcale bowiem nie musi oznaczać porażki.

Przedmiotem zainteresowania organizatorów konferencji są indywidualne i zbiorowe działania czy postawy, które składają się na wyścig o widzialność. Mogą one przekładać się na negowanie rynku, produkcji dzieł sztuki (pojmowanych wówczas jako towar), niechęć do galerii i muzeów. Albo mogą być tylko postawami twórców, którzy z autentycznym znudzeniem i zobojętnieniem przyjmują poklask i zainteresowanie, mimo że świetnie odnajdują się w pracy przy wysokobudżetowych projektach lub festiwalach sztuki, realizowanych w przestrzeni publicznej. Interesuje nas świadomie wykonany gest znikania (np. przez Lee Lozano czy Sama Hsieha, a w Polsce – przez grupę Lucim lub Jacka Kryszkowskiego), ale tak samo „czarna materia” sztuki, czyli rzesze anonimowych wyrobników kultury.

Podobne wątki pragniemy prześledzić również w kontekście działalności instytucji wystawienniczych. Naszą uwagę zwracają inicjatywy podejmowane w sferze wystawienniczej oraz próby wycofania się z niej, jak. np. Biennale de Paris będące alternatywą wobec cyklicznych „festiwalowych” prezentacji sztuki. Kwestią wartą uwydatnienia jest również (nie)obecność dzieł o efemerycznym i zdematerializowanym charakterze w publicznych kolekcjach sztuki. Interesuje nas zaplecze instytucji, które umożliwia rozpatrywanie tego typu projektów artystycznych jako trwałego elementu zbiorów danego miejsca. Pragniemy zwrócić uwagę na nieanonsowane w takich sytuacjach działania kuratorów i zupełnie niejawne zazwyczaj praktyki konserwatorskie.
Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, czy – wymienione wyżej oraz te niewymienione – działania stają się zaledwie substytutem „prawdziwej” zinstytucjonalizowanej i urynkowionej kultury. Czy wręcz odwrotnie: w zmediatyzowanym świecie, w którym każdy staje się widoczny, a warholowskie 15 minut sławy przestało być tylko powiedzeniem, zabieganie o widzialność i materialną trwałość to jedynie anachronizm, a bezcenna zaczyna być anonimowość i ulotność. A może to jedynie gra i kolejna strategia, by tylnymi drzwiami – jak Banksy, przez sklep z pamiątkami – przedostać się do świata sztuki?

Na tak sformułowane pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie konferencji złożonej z dwóch bloków tematycznych; każdy z nich poprzedzony zostanie wystąpieniem zaproszonej ekspertki:
1. Sława Harasymowicz (University for the Creative Arts, Canterbury, Central Saint Martins, Londyn),
2. Małgorzata Bogdańska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie).

Konferencja kierowana jest do badaczy sztuk wizualnych i społecznego funkcjonowania tych sztuk, osób reprezentujących dziedziny takie jak historia i teoria sztuki, socjologia, filozofia, studia kulturowe, a także medioznawców, artystów, kuratorów.
Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień, które wpisywałyby się w dwa zarysowane wyżej obszary:
1. praktyki artystyczne / kuratorskie a kwestia widzialności,
2. instytucje wystawiennicze a kwestia nieobecności / niewidzialności dzieł sztuki.

Wygłoszone podczas konferencji wystąpienia, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane w tematycznym numerze pisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione”.

Zgłoszenia 20-minutowych wystąpień, zawierające streszczenie (do 1500 znaków) wraz z biogramem zgłaszającego, prosimy przesyłać w terminie do 18 lutego 2018 roku na adres: hideandseek@bunkier.art.pl.
Potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń przesłane zostaną drogą mailową do 25 lutego 2018 roku.
Uczestników konferencji obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 120 PLN.

————————–————————–————————–———

HIDE-AND-SEEK.
ABSENCE, INVISIBILITY AND CONTEMPORARY ART PRACTICES

15–16 March 2018 (Thursday–Friday) / Hide-and-seek. Absence, Invisibility, and Contemporary Art Practices.

Academic conference

Venue: Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art (Krakow, Poland)
Organisers: Faculty of Art The Pedagogical University of Krakow, Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art

Conference languages: English and Polish

The international conference organised by Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art together with the Faculty of Art at the Pedagogical University of Krakow will address invisibility of contemporary art practices in widely understood public sphere, where the latter concerns both urban and rural space, the Internet, as well as museum and galleries, public collections of contemporary art, art festivals and other events. The organisers wish to investigate those artistic and institutional practices that seek to achieve social efficacy and presence, yet their less conspicuous existence is not considered a failure.

We are interested in those approaches as well as individual and collective efforts that question the omnipresent quest for visibility. This attitude may be manifested in negating the market and the conception of artwork as commodity, or in a dismissal of galleries and museums. Yet, it may also be expressed in the artist’s approach – his or her state of mind – of being authentically exhausted with and distanced towards fame and recognition despite being a successful player in the world of high-budget commissions and festivals of art in public space. We are interested both in the intentionally orchestrated gestures of disappearance (Lee Lozano and Sam Hsieh, Lucim group and Jacek Kryszkowski in Poland), as well as in the “dark matter” of art – this group of countless and anonymous “dogsbodies” of culture.
Furthermore, we would like to consider similar aspects that are present in the sphere of institutions involved in exhibiting art. We are interested in initiatives undertaken in this sphere, as well as attempts to withdraw from it, as exemplified by the recent Biennale de Paris, which presented an alternative to the “cyclical” festivals of art. Another important issue is the presence of works of ephemeral and dematerialised nature in public art collections. In this context, we would like to investigate institutional mechanisms that allow them to include such projects in permanent collections. We wish to highlight the commonly unnoticed work of curators and completely invisible conservation practices.

During our conference we wish to consider whether all those practices are able to provide merely a substitute for a “real”, institutionalised and commodified culture? Or, on the contrary, in the media-dominated world, where everyone is truly visible and Andy Warhol’s 15 minutes of fame is so much more than just a phrase, can efforts to be visible and retain material permanence be seen as largely anachronistic, while the most valuable qualities are anonymity and transience? Or, perhaps, this is merely another game and another strategy to – just like Banksy – enter the artworld through the back door, through the gift shop?

We shall try to answer these questions during two thematic blocs into which the conference will be divided, each introduced by a keynote speaker:
1. Sława Harasymowicz (University for the Creative Arts, Canterbury, Central Saint Martins, London)
2. Małgorzata Bogdańska (Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw).
The conference is addressed to scholars working in the fields of visual arts, art history and theory, sociology, philosophy, cultural studies, and others, as well as media scholars, artists, and curators.
We welcome proposals that address one of the two main areas of interest:
1. Art practices / curatorial practices and the question of visibility
2. Institutions and the problem of absence / invisibility of artworks

Selected conference papers will be submitted to the academic journal “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione”.

Proposals for 20-minute papers, together with their abstracts (up to 1500 characters in length) and the author’s biographical note, should be submitted by 18 February 2018 to hideandseek@bunkier.art.pl
Notice of acceptance shall be sent by 25 February 2018 via email.
Conference fee for participants is 30 EUR / 120 PLN.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.