Nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości / Księgowy (nabór zamknięty)

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie / umowa o pracę

Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, pl. Szczepański 3a

Termin składania aplikacji: 30.11.2017

Wymagane dokumenty: CV, kopie dokumentów poświadczających istotne dla procesu rekrutacji kwalifikacje i kompetencje, na jakie powołuje się kandydat
Adres do przesyłania aplikacji: rekrutacja@bunkier.art.pl

 

1. Wymagania formalne:

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:

• posiadająca obywatelstwo polskie,

• posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,

• nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

• ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

• ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

• jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi,

• dobra znajomość języka angielskiego,

• umiejętność obsługi komputera, w tym programów pakietu MS Office,

oprogramowania dedykowanego księgowości (Płatnik, Optima) oraz sprzętu biurowego,

• mile widziana znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów   publicznych,

• znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

• umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność,

• zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości.

3. Przykładowy zakres obowiązków:

• wykonywanie księgowań w księdze głównej,

• prowadzenie kasy Instytucji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

• prowadzenie ewidencji pomocniczej rachunków z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek społecznych i zdrowotnych,

• prowadzenie rejestru środków trwałych, druków ścisłego zarachowania oraz rozliczeń międzyokresowych,

• prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT,

• sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,

• przygotowywanie danych do zamknięcia kwartałów i roku finansowego,

• optymalizacja procesów księgowych,

• współpraca z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Miasta Krakowa, organami kontroli,

• opracowywanie analiz i symulacji finansowych.

4. Oferujemy:

1. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.

2. Współpracę z zaangażowanym zespołem i możliwość rozwoju osobistego.

3. Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale i edukację, spotkania, wykłady.

5. Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie / Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie winno obejmować CV oraz kopie dokumentów poświadczających istotne dla procesu rekrutacji kwalifikacje i kompetencje, na jakie powołuje się kandydat.

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.

7. Uwagi:

Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury naboru w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z kandydatów.  W razie pytań można kontaktować się z Galerią pod numerem: +48 12 422 10 52 wew. 40