Zaproszenie do składania ofert na weryfikację dokumentacji projektowej

I.          ZAMAWIAJĄCY:

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3A
31-011 Kraków

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie, jako zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień niepublicznych z dnia 3 sierpnia 2016, w trybie zapytania ofertowego, opisanego w art. 8.1. Regulaminu.

Postępowanie prowadzone jest ponadto zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa Galerii Sztuki Współczesnej ”Bunkier sztuki” wraz z wymianą i projektem instalacji wewnętrznych: elektrycznych, teletechnicznych, wod-kan, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; przebudową i budową infrastruktury technicznej zewnętrznej:, kanalizacji ogólnospławnej, elektrycznej, wodnej oraz z nowym zagospodarowaniem terenu ( wymiana nawierzchni na ciągach pieszych oraz utworzenie nowych nawierzchni utwardzonych i terenów zieleni wraz z wycinką zieleni i nowymi nasadzeniami).
2. Wykonawca, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, winien zapoznać się z dokumentami, wymogami i wytycznymi Zamawiającego, opublikowanymi na stronie Zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=318&mmi=63193.
3. Celem weryfikacji jest ocena dokumentacji projektowej pod kątem:

a)      kompletności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wytycznych Zamawiającego w tym materiałów mających służyć za podstawę do projektowania;

b)      zgodności z:

1)       powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych (jako opisu przedmiotu zamówienia w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane) w szczególności z przepisami art. 29 – 31 Pzp;

2)       wiedzą techniczną

3)       wymogami i wytycznymi Zamawiającego, określonymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej;

4)       faktycznym stanem obiektu,

c)       występowania ewentualnych wad: błędów lub braków, w tym kolizji między projektowanymi rozwiązaniami;

d)      w zakresie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich – występowania różnic w zakresie i obmiarze w stosunku do dokumentacji projektowej, weryfikacja aktualności z obecnie obowiązującymi stawkami rynkowymi.

4. Weryfikacja nie obejmuje sprawdzania poprawności dokonanych obliczeń konstrukcyjnych – Wykonawca jest jednak zobowiązany powiadomić Zamawiającego o ujawnieniu oczywistych braków, niezgodności lub podejrzenia ich występowania w tym zakresie.
5. Weryfikacja dokumentacji odbywać się będzie w dwóch Etapach, osobno dla dokumentacji projektowej budowlanej, którą Zamawiający dysponuje, oraz dla dokumentacji projektowej wykonawczej, która ma zostać przekazana Zamawiającemu, zgodnie z harmonogramem, w dniu 1 sierpnia 2018. Zamawiający zastrzega, że data rozpoczęcia wykonywania Etapu II może ulec zmianie, w zależności od postępu prac projektowych, Wykonawca będzie informowany na bieżąco o spodziewanym terminie rozpoczęcia weryfikacji Etapu II.
6. Weryfikacja winna obejmować następujące dokumenty składające się na dokumentację projektową w danym Etapie, tj:

a)        projekt budowlany – część opisowa i rysunkowa

b)        projekt wykonawczy – część opisowa i rysunkowa

c)         Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

d)        przedmiar robót;

e)        kosztorys inwestorski.

7. Efektem prac Wykonawcy winien być raport z weryfikacji, sporządzony w formie pisemnej oraz elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub projektanta weryfikowanej dokumentacji, zadane do treści raportu z weryfikacji oraz dokonać oceny wyjaśnień projektanta przekazanych jako odpowiedź na raport z weryfikacji dokumentacji projektowej oraz określić czy zostały uwzględnione wszystkie uwagi
9. Kody CPV:

71318000-0     Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne;

71210000-3     Doradcze usługi architektoniczne.

IV.      TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zamówienie powinno być wykonane w terminie:

a)        dla Etapu I (weryfikacja dokumentacji projektowej budowlanej) – w terminie 20 dni od dnia przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej budowlanej;

b)        dla Etapu II (weryfikacja dokumentacji projektowej wykonawczej) – w terminie 35 dni od dnia przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wykonawczej.

V.        WARUNKI UDZIAŁU:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający odpowiednie doświadczenie, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali usługę polegającą na opracowaniu lub weryfikacji projektu budowlanego i wykonawczego, obejmującego wykonanie prac budowlanych o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, mających być wykonanymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ocena spełniania warunku prowadzona będzie w oparciu o wykaz wykonanych usług, dołączony do oferty, według kryterium spełnia/nie spełnia. W treści wykazu wykonanych usług, Wykonawcy zobowiązani są wskazać informacje niezbędne do oceny spełniającej ww. warunku, w tym do podania nazwy inwestycji, podmiotu zamawiającego daną usługę, wartości prac budowlanych objętych opracowaną lub weryfikowaną dokumentacją projektową, informację, czy obiekt był wpisany do rejestru zabytków.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy dysponujący odpowiednim zespołem, tj dysponujący co najmniej:

a)        jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji głównego projektanta lub weryfikatora projektu – która będzie pełniła funkcję głównego weryfikatora;

b)        jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

c)         jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane bez ograniczeń – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

d)        jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c)         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI.                KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Cena oferty brutto – waga 50%
2. Doświadczenie zespołu – waga 50%

Powyższe kryteria będą stosowane przez Zamawiającego do oceny ofert w obu częściach.

Kryterium ceny oferty brutto

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 80 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P= (C min / Cb) x 50 pkt

gdzie:

P – liczba punktów za kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb – cena badanej oferty

Kryterium doświadczenia zespołu

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków zespołu projektowego przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu widzenia charakteru zamówienia.

Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o dokument wskazany w rozdziale V, pkt 2 (wykaz osób, składany wraz z ofertą). Ze względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie tj. krotność pełnienia danej funkcji przez daną osobę, wskazane w „Opisie doświadczenia zespołu”, składanego wraz z ofertą tj.

  1. jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji głównego projektanta projektu – która będzie pełniła funkcję głównego projektanta – oceniane będzie wyłącznie doświadczenie wskazane ponad minimalne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, np. w przypadku projektanta posiadającego doświadczenie w trzykrotnym pełnieniu ww. funkcji do wzoru podstawiona zostanie wartość jeden, dla czterokrotnego pełnienia ww. funkcji do wzoru podstawiona zostanie wartość dwa, itd.
  2. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełniła funkcję projektanta konstrukcji;
  3. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane bez ograniczeń – która będzie pełniła funkcję projektanta branżowego;
  4. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – która będzie pełniła funkcję projektanta branżowego.

Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób doświadczenie, polegające na wykonaniu ww. usług przez poszczególne osoby, ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji.

Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej kategorii osób wymienionych odpowiednio w ppkt 1. – 4. powyżej. Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

Pd = (Db/Dn x 100 x W)/4

gdzie:

Pd – ilość punktów przyznanych danej osobie za doświadczenie

Db – krotność pełnienia danej funkcji przez daną osobę (jej doświadczenie);

Dn – najwyższa krotność pełnienia danej funkcji spośród badanych osób w danej kategorii (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)

W – waga 50%

VII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
2. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub zawierać co najmniej te same elementy co ww. wzór.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i w złożona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku podmiotów zbiorowych (np. spółek) Zamawiający zweryfikuje uprawnienia do reprezentowania podmiotu w oparciu o ogólnodostępne bazy danych (takie jak serwis KRS).
4. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za w/w zakres świadczenia. Wykonawca, podaje w celu rozliczenia umowy, także wysokość wynagrodzeń częściowych, należnych za wykonanie poszczególnych Etapów.
5. Do oferty należy dołączyć:
wykaz wykonanych usług;
wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia;

- w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonej oferty.

VIII.  INFORMACJE DODATKOWE:

1. W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: sekretariat@bunkier.art.pl
2. Osobą do kontaktów jest Pani Ewa Szafran – Pełnomocnik Dyrekcji ds. Inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiający umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych w jej treści.
6. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania ( w szczególności w odpowiedzi na pytania Wykonawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami zamówienia).
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy:

a)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b)   cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c)    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d)   postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu ani kosztów przygotowania oferty.

8. Zamawiający określa istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do umowy zawartej z Wykonawcą:

a)        Uregulowanie należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przy czym za datę zapłaty uważa się dzień wydania polecenia obciążenia rachunku Zamawiającego

b)        Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z tytułów i w wysokościach:

1)         Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto,

2)         Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:

  1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto,
  2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia częściowego netto, dla Etapu w stosunku do którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, za każdy dzień liczony od upływu w/w terminu.

c)         W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym istotne zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzane wyłącznie w odniesieniu do:

1)       terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, np.: konieczność uzyskania wyjaśnień od projektanta, uzyskania dodatkowych opracowań, terminu przekazania do weryfikacji dokumentacji projektowej,

2)       sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zaistnienie warunków faktycznych, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 3.) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4.) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 5.) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 6.) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1. 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IX.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdziale VII zaproszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2018 r. do godz. 13:00.
2. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, Wykonawca winien złożyć ją w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na weryfikację dokumentacji projektowej”.
3. W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej, powinna być ona skierowana na adres mailowy: sekretariat@bunkier.art.pl
4. Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres mailowy wskazany w treści rozdziału VII zaproszenia.

Załącznik nr 1 OFERTA (wzór) w postępowaniu konkurencyjnym na Weryfikację dokumentacji projektowej

Załącznik nr 2 WYKAZ USŁUG w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia (zgodnie z rozdziałem V pkt 1 zaproszenia)

Załącznik nr 3 WYKAZ OSÓB w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem V ust. 2 zaproszenia)