Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Nieco ponad pół wieku temu wzrok czytelników jednej z krakowskich gazet przykuł zapewne chwytliwy nagłówek: „Salon wystawowy przy Plantach nareszcie otwarty!” Niektórzy być może znaleźli się zeszłego wieczora – 11 września 1965 roku – w tłumie zachwyconych gości uświetniających poprzedzoną ponad sześcioma latami konfliktów i opóźnień inaugurację Miejskiego Pawilonu Wystawowego. Następne dekady użytkowania budynku przyniosły nieuchronne modyfikacje jego wnętrza i zewnętrza, pozbawiając go znacznej części oryginalnego piękna i niepowtarzalności.

W sześćdziesiąty siódmy rok istnienia Bunkier Sztuki wchodzi ze świadomością swej bogatej historii i z zachwytem spogląda na architekturę, w której funkcjonuje. Pragnie przede wszystkim przywrócić jej autorską formę stworzoną przez Krystynę Tołłoczko-Różyską (1909–2001). Podejmując wyzwanie przebudowy i rozbudowy gmachu, zmierza ku temu, by zwiedzający tak jak przed półwieczem z podobnym entuzjazmem odnajdywali się w jego architekturze. Oczyszczając bryłę ze zbędnych naleciałości, chce ponownie otworzyć się na otaczający go krajobraz miejski i zyskać szerszą perspektywę na swą niezwykłą brutalistyczną fasadę. W galeryjnej przestrzeni zamierza dalej rozwijać nowatorskie praktyki i przekraczać granice sztuki, zwiększając równocześnie komfort i bezpieczeństwo użytkowników budynku. Pragnie stanowić przyjazne wszystkim odbiorcom miejsce dialogu, wymiany poglądów, a czasem nawet zażartych polemik o pożądany kształt współczesnej kultury.

Podejmując się realizacji powyższych założeń, Galeria ogłasza niniejszym Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

 

 

Treść Ogłoszenia (dostępna także na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej)

Regulamin Konkursu

Załącznik 1 Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 Wzór pełnomocnictwa

Załącznik 5 Wzór pełnomocnictwa w Konsorcjum

Załącznik 6 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Załącznik 7 Wzór pokwitowania odbioru pracy konkursowej

Załącznik 8 Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej

Załącznik 9 Informacja o kosztach

Załącznik 10 (10.01) Założenia do programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami (spis załączników w treści dokumentu)

Załącznik 10.02 Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej (10.02a), mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (10.02b) z uszczegółowieniem (10.02c) i granicami opracowania koncepcji (10.02d)

Załącznik 10.03 Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (10.03a), wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (10.03b), wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (10.03c) z wypisem z rejestru gruntów (10.03d) i wypisem z rejestru gruntów (10.03e)

Załącznik 10.04 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Załącznik 10.05 Zbiorcza opinia konstrukcyjna (10.05a) z suplementem (10.05b)

Załącznik 10.06 Opinia dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego z zaleceniami

Załącznik 10.07 Opinia dendrologiczna (10.07a) z zaleceniami (10.07b)

Załącznik 10.08 Sondażowe badania archeologiczne

Załącznik 10.09 Opinia geotechniczna

Załącznik 10.10 Tekst kompletny ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kraków – Stare Miasto (10-a), wyrys z planu (10-b) oraz wyciąg z ustaleń planu (10-c)

Załącznik 10.11 Opinia konserwatorska Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

Załącznik 10.12 Wybór zdjęć archiwalnych

Załącznik 11 Wymagania co do zakresu i formy przygotowania pracy konkursowej

Załącznik 12 Projekt umowy zawieranej po negocjacjach z Wykonawcą, który uzyska I nagrodę – podstawa do negocjacji

 

Załączniki udostępnione w języku angielskim:

Appendix 10.01 Assumptions to functional and utility program

Appendix 11 Submissions for the competition project

 

Wszystkie pliki / All files

 

Essential information on the Terms and Conditions of the Competition

15.06.2016

Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

8.07.2016

Informacja o zmianie terminu zawiadomienia o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy budynku Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

12.07.2016

Informacja o zmianie terminu zawiadomienia o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy budynku Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

15.07.2016

Lista uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału w konkursie

Lista uczestników niespełniających wymagań określonych w Regulaminie Konkursu (wykluczonych)

Lista wniosków, które wpłynęły po terminie

12.08.2016

Pytania i odpowiedzi do Regulaminu Konkursu

17.08.2016

Sprostowanie odpowiedzi do Regulaminu Konkursu

19.08.2016

Przedłużenie terminu składania prac konkursowych

22.09.2016

Informacja o godzinie składania prac konkursowych

14.10.2016

Zatwierdzenie wyników Konkursu przez Kierownika Zamawiającego

NOWE! – 19.10.2016

Informacja o wynikach Konkursu

 

Podstawowe informacje o konkursie:

 

Sąd Konkursowy:

Przewodniczący:

mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, SARP, IARP

Sędzia referent:

dr inż. arch. Wojciech Wicher, SARP

Członkowie:

inż. Maksymilian Berkowicz, Kierownik Administracyjno-Wykonawczy, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

mgr inż. arch. Tomasz Bobrowski, Główny Architekt Miasta, UM Krakowa, IARP

mgr inż. arch. Antoni Domicz, SARP, IARP

dr inż. arch. Bolesław Stelmach, SARP, IARP

mgr inż. arch., dr Michał Wiśniewski, Fundacja Instytut Architektury.

 

Sekretarz Sądu Konkursowego – Pani Małgorzata Stachowiak, Grupa Doradcza Sienna

Sekretarz techniczny – Pan Karol Kapuściński

 

Nagrody:

I nagroda – 70.000 zł

II nagroda – 40.000 zł

III nagroda – 20.000 zł

Wyróżnienie (IV miejsce) – 10.000 zł

Wyróżnienie (V miejsce) – 5.000 zł

3 komentarzy

  1. Pawel says:

    Prosimy o udostepnienie modelu 3D obiektu i jego otoczenia (Zalaczniki : Rys. 30-33) i dolaczenie go do materialow konkursowych.

    Dziekujemy.

  2. Kuba says:

    Z punktu 2.3. “Założeń do Programu Funkcjonalno-Użytkowego” wynika, że udostępnione zostaną rysunki inwentaryzacyjne w formacie .dwg – bardzo proszę o uzupełnienie dostępnych materiałów o w/w rysunki, ponieważ w Załączniku nr 10.04 dostępne są rysunku jedynie w formacie .pdf

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.