Informacja o wynikach postępowania

Kraków, 30 listopada 2022r.

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Plac Szczepański 3A

31-011 Kraków

 

Informacja o wynikach postępowania

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Informuję o wyborze oferty Wykonawcy

Syriana Joanna Fischer, 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17,

Cena oferty:

Cześć I netto: 34 920,00 zł * stawka podatku VAT w %: 23% tj. brutto 42 951,60 zł

Cześć III netto: 14 100,00 zł * stawka podatku VAT w %: 23% tj. brutto 17 343,00 zł

jako najkorzystniejszej w części 1 i 3 zamówienia.

Ze względu na brak oferty w części 2 zamówienia, w tym zakresie postępowanie pozostaje unieważnione.

 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jeszcze jedna oferta Wykonawcy

MDP Polska ITS sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, cena oferty (łącznie dla cz. 1 i 3): 62 530,74 PLN brutto

na wykonanie części 1 i 3 zamówienia, jednak oferta ta została odrzucona ze względu na wskazanie łącznej ceny za wykonanie obu części. Tym samym Wykonawca nie spełnił wymogów rozdziału II. Zapytania ofertowego, który wskazywał, że:

Wykonawca powinien w treści oferty jednoznacznie wskazać, której części dotyczy jego oferta oraz wskazać odrębną cenę dla odrębnych części – jeśli składa ofertę na więcej niż jedną część. Niedotrzymanie tego wymogu może skutkować odrzuceniem oferty.

Wada oferty uniemożliwiła jej ocenę w kryterium ceny dla poszczególnych części, a usunięcie tej wady na obecnym etapie było niemożliwe, gdyż stanowiłoby negocjowanie ceny oferty i uprzywilejowałoby ww. Wykonawcę.