Regulamin zwiedzania

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zwiedzania ekspozycji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, zwany dalej: „regulaminem”, określa zasady zwiedzania ekspozycji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą przy pl. Szczepańskim 3A, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Krakowa pod nr IV/4, NIP: 675-000-44-94, REGON: 000278008.
 2. W sprawach związanych ze świadczeniem usług zwiedzania ekspozycji, sprzedażą biletów wstępu na ekspozycję oraz w sprawach skarg i wniosków można kontaktować się:
  a. listownie, wysyłając korespondencję na adres: Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3A, 31-011 Kraków,
  b. drogą elektroniczną, wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: sekretariat@bunkier.art.pl.

§2. Zwiedzanie ekspozycji

 1. Osoba zwiedzająca ekspozycje, zwana dalej „Zwiedzającym”, może korzystać z ekspozycji znajdujących się przy pl. Szczepańskim 3A, 31-011 Kraków.
 2. Ekspozycje Galerii są ekspozycjami czasowymi.
 3. Ekspozycje są czynne dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 19:00, chyba że na mocy zarządzeń Dyrektora Galerii, w sytuacjach szczególnych, godziny te zostaną zmienione, co zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Galerii.
 4. W poniedziałki ekspozycje są nieczynne dla Zwiedzających.
 5. Zwiedzanie ekspozycji przez małoletniego do ukończenia 13. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§3. Zasady zachowania się w Galerii

 1. Zwiedzający zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do zaleceń pracowników Galerii.
 2. Teren Galerii i ekspozycji jest monitorowany (monitoring wideo).
 3. Na ekspozycje nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków ani przedmiotów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu osób albo bezpieczeństwu osób lub mienia. Galeria zastrzega sobie prawo do weryfikacji gabarytu bagażu oraz jego zawartości.
 4. Zabrania się wstępu na ekspozycje osobom:
  a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających, a zabronionych przez prawo;
  b. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób zagrażającym bezpieczeństwu ekspozycji, zakłócającym porządek zwiedzania lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  c. niestosownie ubranym;
  d. nieprzestrzegającym postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Galerii środków przymusu bezpośredniego, broni, materiałów wybuchowych, żrących i innych przedmiotów niebezpiecznych. Zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania tych przedmiotów i posługiwania się nimi na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Na terenie Galerii obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów, z wyjątkiem eksponatów, które są interaktywne i posiadają stosowną informację, oraz elementów architektury ekspozycyjnej.
 7. Zwiedzającego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Galerii, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 8. Zwiedzającego obowiązuje zakaz spożywania posiłków i alkoholu na terenie Galerii, z wyjątkiem wydzielonej przestrzeni kawiarni.
 9. Podczas zwiedzania Galerii zabrania się biegania, głośnego zachowywania się lub wzbudzania niepokoju innych zwiedzających.
 10. Zabrania się wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia.
 11. W przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych lub niepożądanych należy powiadomić o nich pracowników Galerii i podporządkować się ich poleceniom.
 12. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Galeria zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania ekspozycji.
 13. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Galerii zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia terenu Galerii najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i podporządkowania się poleceniom pracowników Galerii.
 14. Galeria może odmówić wstępu na ekspozycje lub przerwać zwiedzanie ekspozycji przez osoby naruszające postanowienia regulaminu.
 15. Zwiedzający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie go i w pełni akceptuje.

§4. Uczestnictwo w warsztatach

 1. Uczestnictwo w warsztatach wymaga uprzedniego zapisania się za pośrednictwem poczty elektronicznej: wysłania wiadomości e-mail na adres wskazany w ogłoszeniu o warsztatach.
 2. Galeria zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników warsztatów z uwagi na zapewnienie właściwej organizacji zajęć. W przypadku ograniczenia liczby miejsc będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 3. Zapisy na warsztaty wymagają od zgłaszającego podania swoich danych osobowych, a także danych osobowych innych osób, które mają zamiar uczestniczyć w zajęciach, umożliwiających identyfikację osób podczas warsztatów.
 4. Galeria jest uprawniona do sprawdzenia przed rozpoczęciem warsztatów, czy uczestnik został prawidłowo zapisany i znajduje się na liście. W przypadku gdy liczba miejsc jest ograniczona, a osoba nie znajduje się na liście uczestników, Galeria ma prawo odmówić wstępu na warsztaty z uwagi na zapewnienie porządku i właściwej organizacji.
 5. Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne według aktualnego cennika obowiązującego w Galerii.
 6. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie prac (wizerunku prac) powstałych w trakcie warsztatów na stronie internetowej Galerii, w siedzibie Galerii oraz jej profilach w mediach społecznościowych w celach informacyjnych oraz promocyjnych. Decyzja o udostępnieniu prac lub ich wizerunku jest suwerenną decyzją Galerii i uczestnicy nie mają żadnych roszczeń względem organizatora warsztatów co do publicznego udostępnienia prac.

§5.Dostępność instytucji kultury

 1. W holu wejściowym znajduje się dostępnościowa makieta budynku z oznaczeniami poszczególnych przestrzeni dostępnych dla zwiedzających. Makieta pozwala zapoznać się z planem funkcjonalnym Galerii za pomocą zmysłu wzroku lub/i dotyku.
 2. Przestrzenie ekspozycyjne Galerii są dostępne architektonicznie. Osoby z ograniczoną mobilnością w celu bezpiecznego przemieszczenia się między poziomami Galerii proszone są o korzystanie z windy. Klatki schodowe w Galerii oraz poziom antresoli (księgarnia) są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Opis tras zwiedzania ekspozycji dla osób z ograniczoną mobilnością znajduje się w Kasie biletowej oraz na stronie internetowej Galerii: www.bunkier.art.pl.
 4. Na poziomie parteru znajduje się kącik wyciszenia – bezpieczna przestrzeń stworzona z myślą o potrzebach osób ze spektrum autyzmu, osób wrażliwych sensorycznie oraz dzieci, w której można odpocząć w przypadku przebodźcowania w trakcie zwiedzania eskpozycji.
 5. W każdy wtorek w godz. od 12.00 do 15.00– w ramach dostępności instytucji kultury – w Galerii obowiązują tzw. Ciche godziny, mające na celu wykreowanie przestrzeni bezpiecznej i komfortowej dla zwiedzających ze spektrum autyzmu lub osób wrażliwych sensorycznie.
 6. W trakcie Cichych godzin Galeria zapewnia:
  a. brak zorganizowanych działań w przestrzeni wystawienniczej (oprowadzania z przewodnikiem, warsztatów, spotkań z artystami i innych),
  b. wyciszenie głośnych dźwięków, których źródłem mogą być audialne dzieła sztuki,
  c. przyciemnienie lub zmniejszenie intensywności mocno kontrastowych świateł wystawowych.

§6. Ogólne zasady sprzedaży biletów wstępu na ekspozycję Galerii

 1. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się na podstawie biletu wstępu na ekspozycję.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie przez Galerię usługi polegającej na zwiedzaniu ekspozycji dochodzi z chwilą nabycia biletu wstępu na ekspozycje.
 3. Wysokość opłaty za wstęp i zwiedzanie ekspozycji określa cennik dostępny na stronie internetowej Galerii www.bunkier.art.pl oraz w kasie Galerii.
 4. Uprawniony do ulgowego wstępu na ekspozycje zobowiązany jest okazać dokument uprawniający do ulgi podczas kontroli biletu wstępu do Galerii.
 5. Nabycia biletu uprawniającego do zwiedzenia ekspozycji można dokonać w kasie Galerii oraz na stronie internetowej Galerii www.bunkier.art.pl.
 6. Kasa jest czynna w godzinach otwarcia ekspozycji, z zastrzeżeniem, że zamknięcie kasy następuje na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.
 7. Kasa Galerii przyjmuje płatności w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze.
 8. Potrzebę otrzymania faktury dokumentującej zakup biletu należy zgłosić przed nabyciem biletu.

§7. Reklamacje

 1. Zwiedzający może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Galerię usług w formie pisemnej przesyłając je na adres biura Galerii: pl. Szczepański 3A, 31-011 Kraków, albo drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bunkier.art.pl.
 2. Zaleca się podanie w reklamacji danych identyfikujących zwiedzającego, informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, treści żądania oraz danych kontaktowych zwiedzającego. Niezawarcie w reklamacji danych wskazanych w zdaniu poprzednim nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Galeria zwróci się do składającego reklamację z prośbą o ich uzupełnienie.
 4. Galeria rozpatrzy reklamację niezwłocznie i zawiadomi składającego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia – w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia może ulec wydłużeniu o dalsze 14 dni, o czym Galeria zawiadomi składającego reklamację.
 5. Zwiedzający będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych.
 6. Spory związane ze świadczeniem przez Galerię usług zwiedzania ekspozycji będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji dostępne są na stronie Galerii: www.bunkier.art.pl, oraz w kasie Galerii.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 8.2.2024 r.