Nagroda MECENAS KULTURY KRAKOWA roku 2020

Rozpoczyna się nabór wniosków do nagrody Mecenas Kultury Krakowa roku 2020.

Jej celem jest wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa.

Nagroda Mecenas Kultury Krakowa przyznawana jest corocznie za miniony rok kalendarzowy w trzech kategoriach:

– za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury,
– za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa,
– za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

Nagrodę Mecenas Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Mecenatu Kultury.

Do zgłaszania kandydatur do nagrody Mecenas Kultury Krakowa uprawnione są osoby fizyczne, instytucje kultury oraz inne organizacje prowadzące działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Formularze wniosków o przyznanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl, gdzie zamieszczone zostały szczegółowe informacje o konkursie (Procedura KD-10).

Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub wysłać drogą pocztową na adres Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „Mecenas Kultury Krakowa”. Wnioski potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można składać drogą elektroniczną na adres: kd.umk@um.krakow.pl. Prosimy o zatytułowanie wiadomości email „Mecenas Kultury Krakowa Roku 2020”.

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Krakowa Roku 2020” upływa 30 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu (12) 616 1482.