OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Treść ogłoszenia jest dostępna również pod poniższym linkiem:

Bunkier Sztuki – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7.10.2020

1/3
Ogłoszenie nr 510194797-N-2020 z dnia 07-10-2020 r.
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki: Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki
Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557503-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 27800800000000,
ul. pl. Szczepański , 31-011 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 221 052, email
sekretariat@bunkier.art.pl, faks 124 228 303.
Adres strony internetowej (url): bunkier.art.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki
Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”. Na zamówienie składają się w szczególności:
1)roboty ogólnobudowlane, 2)roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: roboty rozbiórkowe dachu,
roboty rozbiórkowe stropów, ścian i inne, 3)stan surowy: roboty ziemne, konstrukcyjne,
żelbetowe i murowe, podbicie fundamentów, kanały, konstrukcja stalowa, 4)dach: dach płaski,
dach ceramiczny, izolacje poziome, 5)roboty wykończeniowe: stolarka i ślusarka, ścianki
działowe, tynki i okładziny ścian wew., roboty malarskie ,izolacje podposadzkowe, podłogi i
posadzki, 6)roboty zewnętrzne: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, nawierzchniowe,
odwodnienie liniowe, oświetlenie zew., 7)instalacje: instalacja wentylacji, klimatyzacji, gazu,
c.o. , kotłownia, wod. –kan., elektryczna, teletechniczna (SSP,LAN, KD,CCTV, SSWIN ),
automatyka i BMS, 8)wyposażenie 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
7.10.2020
2/3
dokumentacja techniczna, przedmiar robót , zestawienie elementów rozliczeniowych (ZER ),
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ (łącznie jako „Opis Przedmiotu Zamówienia”).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV: 45215000-7, 45100000-8, 45260000-7, 45453000-7, 45410000-4,
45320000-6, 45262500-6, 45430000-0, 45421000-4, 45442100-8, 45310000-3, 45332000-3,
45331210-1, 45331100-7, 45331220-4, 45333000-0, 45111291-4, 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18048780.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: PBO Śląsk Sp. z. o . o
Email wykonawcy: sekretariat@pboslask.com.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 136a
Kod pocztowy: 41-208
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
7.10.2020
3/3
Nazwa wykonawcy: WODPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@wodpol.zywiec.pl
Adres pocztowy: ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
Kod pocztowy: 34-300
Miejscowość: Żywiec
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20890000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20506314.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21433814.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.