Ogłoszenie o zamówieniu zamówienie społeczne

I Informacje ogólne

 1. Nazwa zamówienia: „ZAPEWNIENIE USŁUG OCHRONY W PAŁACU ZBARASKICH (POTOCKICH) PRZY UL. BRACKIEJ 2 / RYNKU GŁÓWNYM 20 W KRAKOWIE”.  
 2. Informacje o Zamawiającym:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Zamawiających, którymi są:
– Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie
– Krakowskie Biuro Festiwalowe

Postępowanie prowadzone jest w imieniu obu Zamawiających przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, na podstawie upoważnienia z dnia 30.10.2020 r., nr 45/2020

Osoba odpowiedzialna  za przeprowadzenie postępowania:
KATARZYNA M. LASKOWSKA – Kierownik Administracyjno-Wykonawczy, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz o regulamin udzielania zamówień funkcjonujący u Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne (grupa ) wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Zamawiający przeprowadza procedurę udzielenia takiego zamówienia na podstawie własnych procedur ustalonych w wewnętrznym Regulaminie.

Ogłoszenie o zamówieniu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Zamawiającego: www.bunkier.art.pl w zakładce Aktualności.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie ochrony pomieszczeń biurowych, wystawienniczych mieszczących się w piwnicach, na parterze i I piętrze Pałacu Zbaraskich (Potockich) przy ul. Brackiej 2 / Rynku Głównym 20 w Krakowie oraz wszelkich wydarzeń organizowanych w Pałacu przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

4.1. STAŁA OCHRONA PAŁACU ZBARASKICH (POTOCKICH) PRZY UL. BRACKIEJ 2/RYNKU GŁÓWNYM 20 W KRAKOWIE

 1. Ochrona obiektu musi być wykonywana codziennie (również w dni świąteczne i wolne od pracy) w wymiarze 14-godzinnym, w godzinach od 18:00 do 8:00, a w dniach: 24 grudnia od godziny 14:00, całodobowo: w dniach 25 i 26 grudnia, 1 stycznia, w Wielkanoc, Poniedziałek Wielkonocny oraz 1 listopada.
 2. Na obiekcie musi się zawsze znajdować minimum jeden pracownik ochrony.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia codziennie co najmniej dwukrotnej kontroli pracowników ochrony realizujących umowę na obiekcie, w tym jedna kontrola musi być przeprowadzona w godzinach nocnych tzn. po godz. 22:00 przez przełożonego pracownika wykonawcy.
 4. Wykonawca zapewnia grupę interwencyjną.
 5. Zakres obowiązków pracowników ochrony:
  a. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, interesantom oraz zwiedzającym Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego; interwencja wobec osób zakłócających porządek publiczny wewnątrz oraz na zewnątrz chronionego obiektu;
  b. sprawdzanie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń pomieszczeń na parterze, na I piętrze i w piwnicy: magazynu księgarni, serwerowni; sprawdzanie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń: pokoi biurowych, sal wystawienniczych, sali konferencyjnej i okien; monitorowanie odbywających się w obiekcie wydarzeń i sygnalizowanie nieprawidłowości podczas ich trwania oraz powiadamianie o ich zakończeniu; wpuszczanie i wypuszczanie uczestników wydarzeń odbywających się poza stałymi godzinami otwarcia obiektu; monitorowanie instalacji sygnalizacyjnych: p.poż., antywłamaniowej i monitoringu wizyjnego i innych; ciągłe przebywanie w miejscu pełnienia służby (budynek i teren wokół budynku);
  c. przestrzeganie zakazu przebywania w obiekcie pracowników i innych osób poza godzinami pracy bez zezwolenia osób upoważnionych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” lub Krakowskie Biuro Festiwalowe;
  d. niedopuszczanie na teren obiektu osób zakłócających porządek publiczny;
  e. systematyczne dokonywanie (w trakcie pełnienia służby) obchodów budynku na zewnątrz i wewnątrz, w celu sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia obiektu oraz wykrycia ewentualnych faktów wskazujących na możliwość zagrożenia dewastacją, włamaniem, napadem, kradzieżą lub pożarem;
  f. pracownik ochrony podczas dokonywania obchodu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia właściwych służb oraz wyznaczonych pracowników Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” i Krakowskiego Biura Festiwalowego o pozostawionych (porzuconych) rzeczach na terenie obiektu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, które uzna za podejrzane;
  g. codzienne informowanie o spostrzeżeniach i uwagach dotyczących pełnionej służby oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie (m. in. książki pełnienia służby, zakup w/w książki jest po stronie Wykonawcy), a w wypadkach szczególnych, dotyczących bezpieczeństwa, zagrożenia pożarowego itp., natychmiastowe informowanie odpowiednich służb, grupy interwencyjnej oraz upoważnione osoby ze strony Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.

4.2. WYMAGANIA WZGLĘDEM OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGĘ OCHRONY

 1. Pracownicy ochrony muszą wykonywać swoje czynności w reprezentacyjnym stroju (garnitur z naszytym logiem Wykonawcy lub plakietką – w skład garnituru wchodzi biała lub błękitna koszula, spodnie wizytowe w kant w kolorze ciemnym, marynarka w kolorze spodni z naszytym logiem Wykonawcy lub plakietką, buty czarne pełne oraz krawat i mają być  wyposażeni w niezbędne środki łączności: telefon komórkowy lub urządzenie (telefon komórkowy, komputer lub laptop) z dostępem do poczty e-mail, umożliwiające kontakt z Zamawiającym oraz grupą interwencyjną, wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego.
 2. Pracownicy ochrony zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją p.poż w obiekcie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wymaganej ilości pracowników dla zapewnienia ciągłej ochrony przy uwzględnieniu nagłych okoliczności, których nie da się przewidzieć, wymagających zmiany pracowników w trakcie trwania usługi (np zasłabnięcie, nagła choroba, itp.).
 4. Wykonawca zobowiązuje się podczas świadczenia usługi, na wezwanie Zamawiającego, do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności pracowników, dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub uprawnienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu zatrudniania osób bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
 6. Wykonawca może dokonać zmiany deklarowanych osób na etapie realizacji zamówienia tylko pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz uzyskania jego zgody. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały minimum takie samo doświadczenie, kwalifikacje oraz formę zatrudnienia. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
 7. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2 wprowadza się czasowe, dodatkowe obostrzenia dla pracowników ochrony:
  a. przed wejściem na obiekt, należy skorzystać z bezdotykowej stacji dozującej płyny dezynfekujące;
  b. monitorować przestrzegania przez pracowników i interesantów, zwiedzających reżimu sanitarnego (zachowywania odstępów – 2m, odkażania rąk, noszenia maseczek lub w inny sposób zasłaniania nos i ust) – w razie odmowy, proszenie o opuszczenie  obiektu;
  c. wykonywać obowiązki służbowe w maseczkach lub w inny sposób zasłoniętym nosie i ustach, rękawiczkach lub używając płyny dezynfekujące, zagwarantowanych przez Wykonawcę.
  Z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 3 godziny myć i dezynfekować ręce;
  d. zachowywać bezpieczny dystans – 2m od pozostałych osób;
  e. nie wpuszczać do obiektu więcej niż 20 osób na godzinę (dotyczy interesantów i zwiedzających);
  f. wpuszczać do obiektu grup do ok. 15-20 osób jednocześnie, przy zachowaniu bezpiecznego dystansu – 2 m;
  g. po wprowadzeniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i przekazaniu tej informacji przez Dyrekcję Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” lub Krakowskie Biuro Festiwalowe, dokonywać pomiaru temperatury pracowników, interesantów i zwiedzających, używając termometru dokonującego pomiaru na odległość (Zamawiający użyczy Wykonawcy w/w urządzenia);
  h. po wprowadzeniu wytycznych przez Głównego Inspektora Sanitarnego poddawać się pomiarowi temperatury przed przystąpieniem do pracy;
  i. wrzucać do pojemnika/worka na odpady zmieszane, odpady wytworzone przez pracownika takie jak: maseczki i rękawiczki stosowane w miejscu pracy w Pałacu Zbarskich (Potockich);
  Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Pracy.

4. 3. DODATKOWE ZLECENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowej ochrony w/w obiektu w godzinach innych niż wskazane w I. ust.3.1 pkt.1 , do maksymalnej liczby 6 pracowników ochrony jednocześnie, jednak nie więcej niż łącznie 650 osobogodzin w czasie realizacji zamówienia. Zamawiający szacuje, że w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. nie zostaną wykorzystane żadne dodatkowe godziny, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie więcej niż 600 godzin, a w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. nie więcej niż 50 godzin. Zlecenie dodatkowej ochrony odbywać się będzie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

4.4. Czas trwania umowy:  od 01.12.2020 r. do 31.01.2022 r.

4.5. Sposób rozliczania:

-Faktura miesięczna za stałą ochronę Pałacu Zbarskich (Potockich) w podziale:
50% kosztów ponosi Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”,
50% kosztów ponosi Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Obie miesięczne faktury przesłane na adresy mailowe obu instytucji.

-Faktura miesięczna za dodatkowe zlecenia – wystawiana na Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” lub Krakowskie Biuro Festiwalowe, w zależności od instytucji, która zgłosiła takie zapotrzebowanie.

 1. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca zagwarantuje narzędzia do pracy potrzebne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia od wykonywania obowiązków osób niespełniających warunków Zamawiającego lub nienależycie wykonujących swoje obowiązki, także na uzasadnione żądanie Zamawiającego.

II Warunki udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami mającymi pełnić usługi ochrony obiektu (pracownicy ochrony), z których każda powinna spełniać następujące warunki:
  a. muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę i posiadać minimum średnie wykształcenie,
  b. muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  c. muszą być niekarane;
  d. posiadać co najmniej 3-letnie (36-miesięczne) doświadczenie nabyte po 1995 r. w zakresie świadczenia usług ochrony budynków,
  e. posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Weryfikacja spełniania ww. warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego w formie uzupełnionego wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania spełniania ww. warunku poprzez wezwanie Wykonawcy do przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i doświadczenia, opisanych w pkt. b. i c. powyżej.

 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.
 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

Weryfikacja spełniania warunków określonych w pkt. 2 i 3 odbywać się będzie na podstawie dokumentów potwierdzających, dołączonych do oferty.

III Sposób przygotowania i złożenia oferty:

 1. Termin składania ofert do dnia 13.11.2020 r. do godz. 12:00 na adres email: laskowska@bunkier.art.pl (decyduje godzina wpływu na podane konto e-mail Galerii), tytułem: ZAPEWNIENIE USŁUG OCHRONY W PAŁACU ZBARASKICH (POTOCKICH) PRZY UL. BRACKIEJ 2 / RYNKU GŁÓWNYM 20 W KRAKOWIE
 1. W treści oferty należy wskazać, oprócz danych identyfikacyjnych Wykonawcy:
  a. cenę netto i brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi. Cena oferty winna uwzględniać koszty zapewnienia obsługi, koszty związane z obsługą administracyjną po stronie Wykonawcy, koszty ewentualnego zastępstwa (na czas choroby, urlopu) oraz uwzględniać przepisy o minimalnym wynagrodzeniu obowiązujące w dacie składania ofert, oraz racjonalny zysk Wykonawcy;
  b. cenę netto i brutto za jedną roboczogodzinę wykonywania zleceń dodatkowych, określonych w Rozdziale I, pkt. 4.3.
 2. Pożądany termin rozpoczęcia współpracy:

Zapoznanie się z obiektem musi nastąpić najpóźniej w dniu 30  listopada  2020 r., a przejęcie obiektu od Zamawiającego musi rozpocząć się od godziny 14:30 w dniu 1  grudnia  2020 r.

 1. Wymagane dokumenty:
  a. wykaz osób -wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  b. aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w formie kopii lub skanu wersji pisemnej dokumentu.
 3. Wykonawca przez cały czas trwania umowy musi być wpisany na listę podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzoną przez Szefa Administracji Skarbowej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po terminie określonym w ust. 1 powyżej, niespełniających wymogów określonych w treści niniejszego zapytania oraz ofert Wykonawców, którzy pomimo uprzedniego wezwania nie przedłożyli wyczerpujących wyjaśnień lub informacji odnośnie treści oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w sytuacji, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego, w sytuacji zmiany potrzeb Zamawiającego, oraz w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekraczać będzie środki, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adres mailowy:  laskowska@bunkier.art.pl

IV Kryteria oceny:

a. 50 % cena netto,

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 50 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
Pc= (C min / Cb) x 50 pkt
gdzie:
Pc – liczba punktów za kryterium ceny
min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty

b. 15% czas reakcji na potrzebę oddelegowania dodatkowej osoby świadczącej usługi

Na konieczność oddelegowania dodatkowej osoby lub osób do obsługi dodatkowych wydarzeń organizowanych w obiekcie przez Zamawiającego, których wykonanie przypada na nieodległy termin od powzięcia decyzji o organizacji – w zakresie zleceń dodatkowych, o których mowa w części I pkt. 4.3. ogłoszenia.

Ocena w kryterium 2. Prowadzona będzie w oparciu o informacje podane przez Wykonawców w treści oferty. Wykonawcy zobowiązani są podać informację o czasie, w jakim zobowiązują się oddelegować dodatkową osobę lub osoby. Informacje te powinny wskazywać ilość godzin potrzebnych  Wykonawcy licząc od chwili powzięcia informacji o konieczności oddelegowania osoby lub osób, do faktycznego podjęcia przez nią obowiązków. Zamawiający określa minimalny czas reakcji jako 24 godziny oraz maksymalny czas reakcji jako 72 godziny. Brak wskazania odpowiednich informacji lub wskazanie czasu niezgodnego z wymogami Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty, jako niespełniającej wymogów Zamawiającego.

Ocena w niniejszym kryterium prowadzona będzie w oparciu o wzór:
Pro= (R min / Rb) x 15 pkt
gdzie:
Pro – liczba punktów za kryterium czasu reakcji
min – najkrótszy oferowany czas reakcji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Rb – Czas reakcji badanej oferty

c. 20% czas reakcji grupy interwencyjnej

Na konieczność przybycia grupy interwencyjnej.
Ocena w kryterium 3. Prowadzona będzie w oparciu o informacje podane przez Wykonawców w treści oferty. Wykonawcy zobowiązani są podać informację o czasie, w jakim grupa interwencyjna może przyjechać do obiektu. Informacje te powinny wskazywać ilość minut potrzebnych  Wykonawcy licząc od chwili powzięcia informacji o konieczności oddelegowania grupy interwencyjnej do jej przybycia do obiektu i faktycznego podjęcia przez nią obowiązków. Zamawiający określa minimalny czas reakcji jako 5 minuty oraz maksymalny czas reakcji jako 15 minut. Brak wskazania odpowiednich informacji lub wskazanie czasu niezgodnego z wymogami Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty, jako niespełniającej wymogów Zamawiającego.
Ocena w niniejszym kryterium prowadzona będzie w oparciu o wzór:
Prg= (R min / Rb) x 20 pkt
gdzie:
Prg – liczba punktów za kryterium czasu reakcji
min – najkrótszy oferowany czas reakcji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Rb – Czas reakcji badanej oferty

d. Cena za wykonywanie zleceń dodatkowych – 15%
W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 15 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt. W niniejszym kryterium badana będzie cena wskazana przez Wykonawcę w treści oferty za jedną roboczogodzinę wykonywania zleceń dodatkowych, określonych w Rozdziale I, pkt. 4.3. niniejszego ogłoszenia.
UWAGA! W przypadku braku wskazania ceny za wykonywanie zleceń dodatkowych w treści oferty, oferta taka zostanie odrzucona!
Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
Pc= (C min / Cb) x 15 pkt
gdzie:
Pc – liczba punktów za kryterium ceny
min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty

 1. W przypadku złożenia ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców z identyczną najniższą ceną decydujący będzie krótszy czas reakcji na potrzebę oddelegowania dodatkowej osoby świadczącej usługi.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania sposobu obliczenia ceny przez Wykonawców oraz do odrzucenia ofert, które oferują cenę rażąco niską, tj. nieuwzględniającą postanowień ust. 4 lub których cena nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia przez cały okres trwania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do treści umowy kar umownych z tytułu nie wywiązania się ze zobowiązań określonych Wykonawcy określonych w treści niniejszego ogłoszenia oraz w treści oferty, w szczególności w zakresie posiadania przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, kierowania do wykonania zamówienia osób spełniających warunki określone w niniejszym ogłoszeniu, deklarowanego czasu reakcji na potrzebę oddelegowania dodatkowej osoby świadczącej usługi lub czasu reakcji grupy interwencyjnej, w wysokości kary nie mniejszej niż 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązków.

V Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243 oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wygranej 2 , 30-311 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 NIP 676-17-87-436, REGON 351210040., e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, tel.+48 12 354 25 00 zwanymi dalej Zamawiającymi,
b. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl
c. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KBF można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: rodo@kbf.krakow.pl
d. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu ;
e. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami
f. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie),
g. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
i. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
j. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia na usługi społeczne

WYKAZ OSÓB przeznaczonych do realizacji zamówienia

Należy wykazać 3 osób zgodnie ze wskazaniem w Rozdziale II Ogłoszenia

Proszę o wpisanie w rubryki TAK lub NIE

Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób świadczących Usługi”, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi Usługi”.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wymaganej ilości pracowników dla zapewnienia ciągłej ochrony przy uwzględnieniu nagłych okoliczności, których nie da się przewidzieć, wymagających zmiany pracowników w trakcie trwania usługi (np zasłabnięcie, nagła choroba, itp.).

Wykonawca zobowiązuje się podczas świadczenia usługi, na wezwanie Zamawiającego, do przedłożenia (do kierownika działu administracji) zaświadczenia o niekaralności pracowników, dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub uprawnienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu zatrudniania osób bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca może dokonać zmiany deklarowanych osób na etapie realizacji zamówienia tylko pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz uzyskania jego zgody. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały minimum takie samo doświadczenie, kwalifikacje oraz formę zatrudnienia. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.

 

Data i podpis wykonawcy…………………………….