Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. technicznych

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.

Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji. Na czas jej trwania statutowa działalność Bunkra Sztuki prowadzona jest w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, w którego zabytkowych wnętrzach prezentujemy sztukę współczesną.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie biura pomocnicze w zabytkowym budynku PKP w Krakowie pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3.
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny
Termin składania zgłoszeń: 13.05.2022 roku
Adres i forma składania zgłoszeń: elektronicznie na adres rekrutacja@bunkier.art.pl lub osobiście do tymczasowej siedziby Galerii w Krakowie, Pałac Potockich Rynek Główny 20 lub pocztą tradycyjną na adres: 31-008 Kraków Rynek Główny 20. W przypadku dostarczenia dokumentów aplikacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną za datę wpływu uważa się datę dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Galerii.

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

 1. Dbanie o wyposażenie Galerii, oklejanie nowo zakupionego wyposażenia i środków trwałych, udział w procesie likwidacji i inwentaryzacji wybranych składników majątku Galerii.
 2. Dokonywanie zakupów materiałów, urządzeń, wyposażenia i usług niezbędnych do realizacji zadań działu
 3. Wykonywanie drobnych prac konserwatorskich, remontowo-budowlanych, naprawczych i malarskich oraz porządkowych.
 4. Pomoc w pakowaniu, wypakowywaniu, załadunku i rozładunku eksponatów i innych materiałów i towarów.
 5. Wykonywanie prac związanych z montażem i demontażem wystaw.
 6. Montaż i demontaż oświetlenia ekspozycyjnego, sprzętu audio i video, przed i po wystawie.
 7. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji technicznej na potrzeby innych działów.

Wymagamy:

 1. Wykształcenie średnie techniczne
 2. Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność posługiwania się oraz czyszczenia i konserwacji podstawowych narzędzi i elektronarzędzi.
 4. Umiejętność pracy z różnorodnym materiałem typu drewno, metal etc.
 5. Prawo jazdy kategorii B lub rozpoczęty kurs.
 6. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
 7. Podstawowa obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 8. Kompetencje: dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, poczucie estetyki.

Mile widziane:

 • Uprawnienia SEP do 1 kv
 • Uprawnienia UDT – obsługa podnośnika nożycowego
 • Uprawnienia UDT – obsługa wózka widłowego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady.
 • Możliwość proponowania i realizacji własnych projektów o charakterze odpowiadającym specyfice stanowiska zatrudnienia.

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.
CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

Uwagi

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, zwanym dalej Galerii
 2. W Galerii wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@bunkier.art.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 1320) przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) do usunięcia danych osobowych;
  5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu naboru. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.