Rekrutacja: Specjalista ds. edukacji

Rekrutacja: Specjalista ds. edukacji

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Przy Plantach w Krakowie kryje się rzadki skarb. To odważny modernistyczny budynek Galerii Bunkier Sztuki. Otwarcie budowli miało miejsce w 1965 roku. Autorka projektu, Krystyna Tołłoczko-Różyska, zaproponowała śmiałe rozwiązanie: w historyczne centrum Krakowa wprowadziła brutalistyczną bryłę, która miała pomieścić nowoczesną przestrzeń, jakiej do tej pory w mieście nie było.

Od ponad pół wieku działa tutaj galeria sztuki współczesnej.

Jesteśmy instytucją publiczną finansowaną przez Miasto Kraków. Pokazujemy najnowsze dzieła artystów polskich i zagranicznych. Staramy się pozostawać wierni duchowi miejsca – pokazywać sztukę odważną i nowoczesną, ale też związaną z tym, co nas otacza. Naszą działalność uzupełniają organizowane w Galerii wykłady, spotkania, warsztaty, spacery – skierowane do młodszych i starszych.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: Specjalista ds. edukacji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę  – pełny etat

Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Rynek Główny 20

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny,

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy) należy zamieścić klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”

Pod klauzulą kandydat musi złożyć podpis. CV bez wymienionej klauzuli i bez podpisu kandydata nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną odesłane kandydatom. 

Termin składania zgłoszeń: 19.02.2021 r.
Adres i forma składania zgłoszeń: drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bunkier.art.pl lub osobiście do siedziby Galerii lub pocztą tradycyjną na adres: 31-008 Kraków Rynek Główny 20. W przypadku dostarczenia dokumentów aplikacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną za datę wpływu  uważa się datę dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Galerii.

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku: 

– przygotowywanie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców w zakresie wystaw czasowych, historii sztuki, artystów oraz dzieł należących do Kolekcji Bunkra Sztuki, zarówno stacjonarnie jak i online (zajęcia prowadzone na żywo lub nagrania wideo),
– oprowadzanie grup indywidualnych oraz zorganizowanych po wystawach, w tym w jęz. angielskim,
– planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych zarówno stacjonarnie jak i online (zajęcia prowadzone na żywo lub nagrania wideo),
– organizacja spotkań z przedstawicielami grup ze środowiska szkolno-pedagogicznego, akademickiego itp,
– inicjowanie i organizacja wydarzeń towarzyszących wystawom i programowi Galerii (spotkania, wykłady, warsztaty, projekcje filmowe, koncerty itp.), zarówno stacjonarnie jak i online (spotkania live, wideo, podcasty),
– nawiązanie stałej współpracy ze szkołami podstawowymi i średnimi w zakresie działań edukacyjnych,
– nawiązanie stałej współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie działań edukacyjnych,
– przygotowywanie materiałów edukacyjnych, w tym zeszytów zadań i publikacji,
– przygotowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych,
– opracowywanie merytoryczne wniosków o dotacje w zakresie edukacji,
– prowadzenie i organizacja konferencji poświęconych problematyce edukacji artystycznej i kulturalnej dla grona pedagogicznego i nauczycieli akademickich,
– nawiązanie sieci międzynarodowych kontaktów i utworzenie programu stażowego.

Wymagamy: 

– wykształcenie wyższe z zakresu historii sztuki, animacji kultury lub pokrewne,
– minimum roczne doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych,
– umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji,
– znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną mile widziana znajomość innych języków,
– umiejętność nawiązywania żywego kontaktu z dziećmi,
– umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu.

 

Oferujemy: 

– możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
– pakiet świadczeń socjalnych, w tym: możliwość dofinansowania wakacji pod gruszą, pożyczki na korzystnych warunkach, możliwość wykupienia sobie dodatkowego ubezpieczenia na życie,
– pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady.

Uwagi

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Obowiązek informacyjny

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl.Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe, wykorzystujemy w celu:

  1. przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy i wyłonienia najlepszego kandydata. Każdy kandydat przystępujący do procedury rekrutacji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w CV przekazanym Galerii w procesie rekrutacji (art. 6 lit. a RODO)
  2. Dokumentowania działalności Galerii (art. 6 ust. 1 lit. c,e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w tym obsługi zgłoszenia kierowanego do Galerii w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą (art. 6 ust 1 lit b RODO).

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko,  miejsce zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia i inne dane podane przez kandydata w CV przesłanym Galerii o ile wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

-serwisujące urządzenia Galerii za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

-dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Galeria;

-podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

-świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Galerii (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy zostaną dołączone do akt osobowych pracownika. Dane osobowe pozostałych kandydatów zostaną zniszczone w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

-sprostowania (poprawienie) danych;

-usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

-ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);

-dostępu do danych (w tym do kopii danych)

-przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@bunkier.art.pl, pisemnie na adres siedziby Galerii lub osobiście w siedzibie Galerii.

Przed realizacją Państwa uprawnień Galerii musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Galerię narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Galeria nie będzie stosowała wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.