ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Galerii

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Galerii

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu informatycznego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do postepowania. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 3 części. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub więcej części na raz.Wykonawca powinien w treści oferty jednoznacznie wskazać, której części dotyczy jego oferta oraz wskazać odrębną cenę dla odrębnych części – jeśli składa ofertę na więcej niż jedną część. Niedotrzymanie tego wymogu może skutkować odrzuceniem oferty.

  Termin wykonania zamówienia

  Niniejsze zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2022r.( wzór umowy w załączeniu)

 2. Warunki udziału w postępowaniu[1]– nie dotyczy
 3. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

  Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej  na adres: sekretariat@bunkier.art.pl / Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków, w terminie do dnia 25 listopada 2022.( załącznik nr 4 do postepowania)

  Do oferty proszę dołączyć następujące dokumenty:

  Opis oferowanych urządzeń ze wskazaniem co najmniej nazwy producenta, marki i modelu oraz podaniem parametrów analogicznych do wskazanych przez Zamawiającego w OP, np. w postaci kart katalogowych – w celu oceny spełniania wymogów postawionych przez Zamawiającego.

 4. Kryteria wyboru ofert

  Oferty będą oceniane z zastosowaniem wyłącznie kryterium ceny – umowa zostanie zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę. Zamawiający dokona rozstrzygnięcia osobno dla każdej z części zamówienia. Wynik osiągnięty w jednej części, nie ma znaczenia dla wyniku osiągniętego w pozostałych częściach, na które dany Wykonawca składał ofertę.

  W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 100 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

  Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

  P= (C min / Cb) x [100] pkt

  gdzie:

  P – liczba punktów za kryterium ceny
  C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
  Cb – cena badanej oferty

  Osoba do kontaktu

  Joanna Cekańska-Mielczarek, e-mail: cekanska@bunkier.art.pl, tel.: 728955449. Lub Wojciech Włodarski, e-mail:  wodarski@bunkier.art.pl, tel.: 668808352

 5. Obowiązek informacyjny

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią
  2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.
  3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu;
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie).
  6. Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania.
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
  c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu.

[1] Jeśli się przewiduje, warunki mogą dotyczyć np. posiadanego doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponowania odpowiednim wyposażeniem.

Załączniki:

 1. dostawa sprzętu informatycznego cz. I-III
 2. wzór oferty wykonawcy
 3. wzór umowy: dostawa sprzętu informatycznego