ZAPYTANIE OFERTOWE – na druk publikacji pt. Małgorzata Markiewicz

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na druk publikacji pt. Małgorzata Markiewicz

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENI

Druk katalogu pt. „Małgorzata Markiewicz” według poniższej specyfikacji, w nakładzie 800 sztuk. ISBN: 978-83-62224-89-0. Wykonawcy składają oferty zakładające zlecenie druku według określonego papieru lub jego jakościowego ekwiwalentu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszego dla niego wariantu papieru oraz zlecenie do realizacji wyłącznie takiej konfiguracji. Wykonawcy składając ofertę zobowiązują się do wykonania przedmiotu umowy w każdym z zaoferowanych wariantów, spełniających poniższe kryteria.

SPECYFIKACJA

Format netto: 200 × 250 mm (pion)
Objętość: 168 stron
Okładka z przednim skrzydełkiem, ok. 18 cm
Oprawa miękka, szycie i klejenie

PAPIER
Arctic Volume Ivory 130 g lub Arctic Silk+ 130 g lub papier równoważnej jakości, lakier offset bezbarwny na całości lub druk farbami UV, kolor: 4+4, okładka: kreda mat. 350 g, kolor: 4+1, folia soft aksamitna, lakier UV miejscowy.

NAKŁAD
800 sztuk

REALIZACJA
Termin realizacji: 10 dni roboczych (od daty dostarczenia plików) wraz z transportem do magazynu Zamawiającego przy ul Leśnej 33a, 32-100 Proszowice.
Prawdopodobnie pliki zostaną dostarczone do 28.3.2022, plus minus 2 dni.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

 1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi do wykonywania prac

Spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt.1–2 powyżej zostanie ocenione w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. W razie wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres email: sobczyk@bunkier.art.pl, w terminie do dnia 23.3.2022, do godz. 10.00.

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Oferty będą oceniane z zastosowaniem kryterium ceny. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą cenę.

V. INFORMUJEMY, ŻE ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY.

VI. OSOBA DO KONTAKTU

Martyna Sobczyk, sobczyk@bunkier.art.pl

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail:

 1. sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa lub pzp;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
 7. przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp;
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do zachowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.