ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE USŁUGI DRUKU I EKSPOZYCJI CITYLIGHTÓW

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kampanii reklamowej polegającej na druki i ekspozycji citylightów na terenie Krakowa

 

 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kampanii reklamowych polegających na druku i ekspozycji citylightów na terenie Krakowa. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nośników, wydruku plakatów wg projektów każdorazowo dostarczonych przez Galerię, zawieszenia i utrzymania plakatów. Kampanie prowadzone będą w okresie 1.2–31.12.2022 wraz z możliwością wyboru konkretnych lokalizacji nośników, które będą każdorazowo wskazywane przez Galerię z puli dostępnych nośników.

W 2022 roku planowanych jest pięć kampanii informacyjnych czas trwania każdej z nich to dwa tygodnie po 10 plakatów citylight w kampanii (łącznie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kampanii lub liczby publikowanych plakatów, dlatego też umowa rozliczana będzie kosztorysowo, tj. poprzez przemnożenie ceny jednostkowej podanej w ofercie (za jeden plakat za jeden dzień) i ilości faktycznie zamówionych plakatów i dni ich ekspozycji.

SPECYFIKACJA DRUKU

Citylight

Wydruk oraz ekspozycja plakatu o wymiarach citylight na nośnikach reklamowych typu citylight na terenie Krakowa, wybranym przez Galerię z puli dostępnych lokalizacji (wskazanie konkretnych nośników reklamowych) w danym terminie. Wydruk na podstawie dostarczonego przez Galerię projektu.

REALIZACJA

 • Przy każdorazowym zleceniu kampanii w okresie 1.2–31.12.2022 Galeria dostarczy projekt graficzny do druku z wyprzedzeniem 7 dniowym.
 • Daty kampanii będą ustalane z wyprzedzeniem 3 tygodniowym.
 • Każdorazowo Galeria będzie miała możliwość wskazania konkretnych nośników z listy dostępnych w danym terminie.
 • Galeria będzie miała możliwość wyboru kampanii od 7 do 30 dni.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

 1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi do wykonywania prac.

Spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt.1–2 powyżej zostanie ocenione w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, złożone w treści oferty. W razie wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres email: sobczyk@bunkier.art.pl, w terminie do dnia 9.2.2022, do godz. 10.00.

Wykonawcy w treści oferty lub załączników do niej muszą podać:

 1. cenę oferty netto i brutto; w celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy podają wynagrodzenie częściowe za wykonanie elementu określonego w Rozdziale I pkt. 1. Wynagrodzenie częściowe musi zawierać koszt druku, montażu i ekspozycji jednego citylightu za jeden dzień.
 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 3. listę wszystkich potencjalnie dostępnych nośników na terenie Krakowa – lista stanowić będzie podstawę do oceny oferty w ramach kryterium jakości oferowanych świadczeń. Lista powinna jednoznacznie wypowiadać się o lokalizacji nośników przeznaczonych do świadczenia usługi w odniesieniu do elementu określonego w Rozdziale I pkt. 1. W przypadku niejasności lub niemożności zidentyfikowania przypisania danego nośnika do danego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przyznane zostanie 0 pkt. w kryterium atrakcyjności usytuowania nośników.

 

IV. INFORMUJEMY, ŻE ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium 1 – cena 60%

Zamawiający dokona oceny ceny oferty brutto za wykonanie elementu, określonego w rozdziale I pkt. 1, obliczonej zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. 1.

 

Kryterium 2 – atrakcyjność usytuowania nośników pod względem lokalizacji i widoczności 40%.

 

W niniejszym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą, w oparciu o opis oferowanych nośników złożony wraz z ofertą. Zamawiający przyzna punkty w poszczególnych podkryteriach, za zaoferowanie minimalnej ilości nośników spełniających warunki określone w środkowej  kolumnie – opis podkryterium.

DZIELNICA  OPIS Podkryterium ILOŚĆ PUNKTÓW
 
Podkryterium Stare Miasto Min. 15, zlokalizowanych w widocznych punktach przy głównych arteriach 20
Podkryterium Kazimierz Min. 10, zlokalizowanych w widocznych punktach przy głównych arteriach 15
Podkryterium Podgórze Min. 10, zlokalizowanych w widocznych punktach przy głównych arteriach 5

Łącznie do zdobycia w niniejszym kryterium jest 40 pkt.

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów w obu kryteriach oceny ofert.

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU

Martyna Sobczyk, sobczyk@bunkier.art.pl

 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa lub pzp;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
 7. przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp;
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Wykonawcy zobowiązani są do zachowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.