Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach w związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie obowiązujący podczas stanu epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2.

I. Informacje ogólne

 1. Zwiedzanie ekspozycji, udział w warsztatach edukacyjnych, koncertach oraz innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie odbywa się w ustalonych przez dyrektora Galerii godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych, punkcie informacji oraz na stronie internetowej Galerii.
 3. Galeria, za wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy lub z powodu innych okoliczności, czynna jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 18.00, oprócz czwartku, kiedy Galeria jest czynna w godzinach od 13.00 do 21.00. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Galerii, wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej www.bunkier.art.pl lub w kasie Galerii.
 4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 5. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 6. W budynku Galerii oraz na terenach wokół budynku działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
 7. Ostatnie wejście na wystawy Galerii odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.
 8. Zwiedzający oraz uczestnicy imprez mają obowiązek wypełnić oświadczenie, iż według swojej najlepszej wiedzy nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie oraz pod nadzorem epidemiologicznym – w formie pisemnej na druku dostępnym w kasie Galerii lub w formie elektronicznej na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Galerii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego) celem niezwłocznego poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zarażoną. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Odmowa wypełnienia oświadczenia może być podstawą odmowy wpuszczenia na teren Galerii.

II. Zasady zwiedzania

 1. Na terenie Galerii należy stosować się do uwag i poleceń obsługi wystaw oraz pracowników Galerii.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, w tym w szczególności osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie Galerii.
 4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach pozostawionych w miejscach ogólnodostępnych na terenie Galerii.
 5. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jej terenie.
 6. Na terenie ekspozycji Galerii obowiązują następujące zakazy:
  -bezwzględny zakaz: dotykania eksponatów (za wyjątkiem eksponatów, które są interaktywne i wymagają działania zwiedzającego) i elementów architektury ekspozycyjnej;
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
  – palenia tytoniu i e-papierosów oraz używania otwartego ognia;
  – wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
  – wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  – wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu;
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
  – używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego;
  – fotografowania filmowania ekspozycji z użyciem statywu/selfi-sticka lub flesza;
  – rozmawiania przez telefon komórkowy podczas zwiedzania ekspozycji;
  – ślizgania po posadce.

Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2 wprowadza się czasowe modyfikacje:

– przed wejściem na teren Galerii, należy skorzystać z bezdotykowej stacji dozującej płyny dezynfekujące oraz przejść po macie dezynfekującej obuwie;
– zachowywać wymagany dystans przestrzenny między osobami – 2 m;
– nie gromadzić się;
– na terenie Galerii nosić maseczki lub w inny sposób zasłaniać nos i usta – w razie odmowy, pracownicy Galerii poproszą o opuszczenie Galeria nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zwiedzających i uczestników organizowanych przez nią wydarzeń;
– na sale wystawiennicze będzie wpuszczanych nie więcej niż 20 osób na godzinę;
– w związku z tym, że szatnia jest nieczynna, zwiedzający będą wpuszczani w okryciach wierzchnich, z plecakami i innym bagażem;
– na sale wystawiennicze będą wpuszczane grupy do 15-20 osób jednocześnie, przy zachowaniu bezpiecznego dystansu- 2 m;
– po wprowadzeniu wytycznych Głównego Inspektora zwiedzający będą poddawani pomiarowi temperatury, przy użyciu termometru dokonującego pomiaru na odległość;
– zwiedzający powinni wrzucać do pojemnika/worka na odpady zmieszane, odpady takie jak: maseczki i rękawiczki;
– klucz do sanitariatów dla zwiedzających będzie dostępny w portierni za okazaniem ważnego biletu wstępu;
– przed i po skorzystaniu z sanitariatów należy zdezynfekować ręce za pośrednictwem bezdotykowej stacji dozującej płyn dezynfekcyjny.

Uprzedniej, pisemnej zgody Dyrektora Galerii wymaga:

– prowadzenie na terenie Galerii działalności gospodarczej, w tym akwizycji;
– organizowanie na terenie Galerii zgromadzeń, akcji reklamowych, sesji fotograficznych;
– prezentowanie na terenie Galerii transparentów, symboli i emblematów;
– wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego.

III. Uczestnictwo w warsztatach

 1. Uczestnictwo w warsztatach wymaga uprzedniego zapisania się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o warsztatach oraz wypełnienia oświadczenia, o którym mowa w pkt I.8 Regulaminu.
 2. Galeria zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników warsztatów z uwagi na zapewnienie właściwej organizacji zajęć. W przypadku ograniczenia liczby miejsce będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 3. Zapisy na warsztaty wymagają od zgłaszającego podania swoich danych osobowych, a także danych osobowych innych osób, które mają zamiar uczestniczyć w zajęciach, umożliwiających identyfikację osób podczas warsztatów.
 4. Galeria jest uprawniona do sprawdzenia przed rozpoczęciem warsztatów czy uczestnik został prawidłowo zapisany i znajduje się na liście. W przypadku, gdy ilość miejsc jest ograniczona, a osoba nie znajduje się na liście uczestników Galeria ma prawo odmówić wstępu na warsztaty z uwagi na zapewnienie porządku i właściwej organizacji.
 5. Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne według aktualnego cennika obowiązującego w Galerii.
 6. Przed rozpoczęciem warsztatów każdy pełnoletni uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia w imieniu swoim oraz małoletniego dziecka jeśli jest ono również uczestnikiem warsztatów, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie prac (wizerunku prac) powstałych w trakcie warsztatów na stronie internetowej Galerii, w siedzibie Galerii oraz jej profilach w mediach społecznościowych w celach informacyjnych oraz promocyjnych. Decyzja o udostępnieniu prac lub ich wizerunku jest suwerenną decyzją Galerii i uczestnicy nie mają żądnych roszczeń względem organizatora warsztatów, co do publicznego udostępnienia prac.

IV. Pozostałe postanowienia

 1. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu. Za uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej osoby odwiedzające Galerię odpowiadają na zasadach ogólnych.
 2. Galeria stosuje w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje takie zamieszczane są w pobliżu kasy Galerii oraz na ekspozycji.
 3. Galeria realizuje obowiązek informacyjny względem zwiedzających i uczestników organizowanych przez Galerię wydarzeń w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Galerii lub przesyłać na adres mailowy: sekretariat@bunkier.art.pl

 

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna dla osób zwiedzających/ biorących udział w warsztatach lub innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie.

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest przez Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/94 z dn. 01.01.1994 r..

Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Krzysztof Klata, z  którym można kontaktować się:

– listownie na adres Galerii,
– mailowo na adres iod@bunkier.art.pl

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa ciążących na Galerii  w związku z prowadzoną działalnością, jak również w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego. .

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
– wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
– ochrona interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i RODO)
– niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji  zadań statutowych i zawartych umów.

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

– podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną
– innym podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
– podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Galerią Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, umową powierzenia przetwarzania danych osobowych,
– podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów, m. in:

– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług,
– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Galerię treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

Dane osobowe zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt I.8 Regulaminu będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od ich zebrania, a następnie zostaną trwale usunięte.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.