ZESTAWIENIE OFERT przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku

Dotyczy:     przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, opublikowanego w BZP w dniu 02.07.2020 r. pod nr 557503-N-2020.

 ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 17 lipca 2020 r. o godzinie 12:15

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 22 200 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy) brutto

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin realizacji Okres gwarancji Warunki płatności
1. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica-Zdrój 21 433 814,64 zł do 30.04.2024 r. Roboty budowlane 60 miesięcy, dostawy objęte przedmiotem zamówienia 36 miesięcy Zgodnie z SIWZ
2. ZRB PACIEJ Sp. z o.o. ul. Osiecka 3A, 32-300 Olkusz 20 506 314,01 zł do 30.04.2024 r. Roboty budowlane 60 miesięcy, dostawy objęte przedmiotem zamówienia 36 miesięcy Zgodnie z SIWZ
3. AGA-Bauservice Sp. z o.o. ul. Żabiniec 35, 31-215 Kraków 20 715 688,23 zł do 30.04.2024 r. Roboty budowlane 60 miesięcy, dostawy objęte przedmiotem zamówienia 36 miesięcy Zgodnie z SIWZ
4. Konsorcjum firm:

PBO Śląsk Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 136A, 41-208 Sosnowiec (Lider konsorcjum)

WODPOL Sp. z o.o. ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec

20 890 000,00 zł do 30.04.2024 r. Roboty budowlane 60 miesięcy, dostawy objęte przedmiotem zamówienia 36 miesięcy Zgodnie z SIWZ
5. ERBUD S.A ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797, Warszawa 20 522 757,21 zł do 30.04.2024 r. Roboty budowlane 60 miesięcy, dostawy objęte przedmiotem zamówienia 36 miesięcy Zgodnie z SIWZ
6. RE-Bau Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 19,   30-150 Kraków 20 976 420,00 zł do 30.04.2024 r. Roboty budowlane 60 miesięcy, dostawy objęte przedmiotem zamówienia 36 miesięcy Zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokument można pobrać pod poniższym linkiem:

ZESTAWIENIE OFERT w przetargu nr 2 na Przebudowę i Rozbudowę Galerii

 

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.