Kółko samokształceniowe | po kapitalizmie

„Potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka”. Roman Ingarden, O dyskusji owocnej słów kilka, 1961

W grudniu reaktywujemy kółko samokształceniowe projektu „po kapitalizmie”. Tym razem przedmiotem naszego zainteresowania będą teksty oferujące nowe spojrzenia na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury i dyskusji.

Na spotkaniu zanalizujemy następujące teksty:
1. Antonio Negri, Metamorphoses, „Radical Philosophy” 2008, nr 149. Tekst dostępny online: www.pavilionmagazine.org/antonio-negri-metamorphoses
2. Michał Pospiszyl, Produktywność sztuki: między biopolitycznym wyzyskiem a polityczną wyobraźnią, w: Cecylia Malik. Rezerwat Miasto, red. Martyna Niedośpiał, Aneta Rostkowska, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Kraków 2013, s. 115–122. Książka dostępna online: www.issuu.com/bunkier_sztuki/docs/rezerwat_miasto9webii

Zastanowimy się nad odpowiedziami m.in. na następujące pytania:
• Jaka jest relacja produkcji artystycznej do ogólnych stosunków produkcji w kapitalizmie? Czy sztuka tworzy nowe stosunki produkcji, czy reprodukuje istniejące?
• Czym jest artystyczny sposób produkcji? Czy polega on po prostu na działalności artystów?
• Na czym polega biopolityczny charakter produkcji artystycznej? Co oznacza utożsamienie pracy artystycznej z pracą kognitywną?
• Jaka jest rola sztuki w społeczeństwie kapitalistycznym? Na czym może polegać etyczna rola sztuki jako pracy niematerialnej?
• Kto jest podmiotem produkcji artystycznej? Kim jest autor w kontekście pracy kognitywnej opartej na wielości?
• Według Davida Graebera „radykalna krytyka nie może się opierać na konstruowaniu zewnętrznej utopijnej rzeczywistości, a musi polegać na immanentnym powtórzeniu w innym niehegemonicznym języku performatywnego gestu, na którym opiera się aktualna władza” – czy zatem prace takich artystów jak Joanna Rajkowska, Roman Dziadkiewicz i Cecylia Malik są przykładami tej radykalnej krytyki?

Prowadzenie: Hubert Gromny, Aneta Rostkowska

Informacje: www.pokapitalizmie.blogspot.com

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom będziemy przesyłać teksty w plikach PDF.

O projekcie „po kapitalizmie”
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Rzecz-pospolita (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype’a) dr Krzysztof Nawratek. (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: www.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”.
Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.
Podsumowanie projektu: www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/01.Rostkowska.pdf

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Partnerzy:
DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ / Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ
Informacje główne
2.12.2014 (wtorek), godz. 19

03 December
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia