Oprowadzanie w PJM po wystawie To już nie jest męski świat

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oferuje wydarzenia dostępne adresowane do społeczności g/Głuchych.

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy Małgorzaty Markiewicz To już nie jest męski świat, które odbędzie
się w czwartek 12 maja o godz. 16 oraz w niedzielę 15 maja o godz. 13. Oprowadzania będą tłumaczone na polski język migowy.

O prezentowanych dziełach i ich kontekstach opowie Jakub Studziński – współpracujący z Galerią przewodnik, tłumacz i lektor PJM.

Na wydarzenia nie są wymagane wcześniejsze zapisy. Bilet wstępu, w cenie 2 zł, do zakupienia w dniu oprowadzania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w oprowadzaniach w PJM.
Jednocześnie przypominamy, że finisaż wystawy zaplanowany jest na 15 maja – będzie
to więc ostatnia szansa na zobaczenie ekspozycji To już nie jest męski świat.

Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej Galerii, w tym programu działań dostępnych, uzyskają Państwo pod adresem mailowym: edukacja@bunkier.art.pl, lub telefonicznie: 570 115 377.

Wydarzenie

fot. B. Krężel______________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dla osób zwiedzających/ biorących udział w warsztatach lub innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki: w Krakowie.
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przez Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/4 z dn. 01.01.1994 r..
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Krzysztof Klata, z którym można kontaktować się:
• listownie na adres Galerii,
• mailowo na adres iod@bunkier.art.pl
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa ciążących na Galerii w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zadań statutowych i zawartych umów.
6. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną
• Innym podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
• Podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Galerią Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów, m. in:
• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług,
• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Galerię treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacje główne
czwartek, 12 maja, godz. 16 oraz niedziela 15 maja, godz. 13

04 May
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia