Spotkanie autorskie z Andą Rottenberg

Galeria Bunkier Sztuki oraz Wydawnictwo Stentor zapraszają na spotkanie autorskie
z Andą Rottenberg wokół publikacji From Poland with Love. Listy do Haralda Szeemanna.
Rozmowę z autorką poprowadzi profesor Janusz A. Majcherek.

Wydana nakładem wydawnictwa Stentor publikacja stanowi swoisty hołd dla Haralda Szeemana
(1933–2005), szwajcarskiego autora ponad 200 wystaw, z których wiele uznano za przełomowe.
Uważa się, że Szeemann na nowo zdefiniował kuratorstwo i wyniósł je do pełnoprawnej formy sztuki.

„Pisanie listów do osób nieżyjących jest szczególną formą retoryki, na tyle pojemną, że pozwala
zarówno na zadawanie pytań, jak i wygłaszanie sądów polemicznych; może być jednocześnie
esejem i wyznaniem, poważnym wykładem i lekkim żartem. Swobodny język takiej wypowiedzi
wyzwala ją z ciasnych ram naukowości, dzięki czemu komunikowanie poglądów i dzielenie się
wiedzą nabierają cech intymnej opowieści, okraszanej czasem opowiadaniem anegdot, które
nie mieszczą się w formule artykułu naukowego ani nawet eseju. (…) kiedy adresatem jest
tak fascynująca osoba, jak Harald Szeemann, każdy list staje się szczególnym wyzwaniem”.
[fragm. Wstępu]

● Bilet wstępu w cenie 2 złotych do nabycia w kasie Galerii w dniu wydarzenia.
● Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
● Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook’owym Bunkra Sztuki.

Anda Rottenberg (ur. 1944)
Polska historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka i publicystka. Współzałożycielka niezależnej Fundacji Egit, Fundacji Instytut Promocji Sztuki oraz Ośrodka Sztuki Współczesnej Fundacji Batorego. W latach 1988–1993 przewodniczyła Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie w latach 1993–2001. Autorka powieści Proszę bardzo, zbioru esejów Przeciąg, dzienników: Berlińska depresja i Lista. Prowadzi w radiu TOK FM (z Anną Wacławik-Orpik) cykliczną audycję Andymateria oraz dział kultury w miesięczniku „Vogue”.

Janusz A. Majcherek (ur. 1955)
Polski filozof, socjolog kultury, etyk, nauczyciel akademicki, publicysta, profesor nauk humanistycznych. Autor artykułów i książek, w tym Demokracja, przygodność, relatywizm, Kultura, osoba, tożsamość oraz Etyka powinności. Publikował w „Życiu Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce” i innych czasopismach. Laureat nagrody Grand Press oraz Nagrody Kisiela.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH/ BIORĄCYCH UDZIAŁ W WARSZTATACH LUB INNYCH WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GALERIĘ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI: W KRAKOWIE.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI” W KRAKOWIE, SPEŁNIAJĄC OBOWIĄZEK INFORMACYJNY, KTÓRY WYNIKA Z ART.
13 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE
OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05. 2016, STR. 1), DALEJ „RODO”, INFORMUJE, ŻE:
1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST PRZEZ GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI”, 31-011
KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 3A, WPISANA DO REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY URZĘDU MIASTA KRAKOWA NR IV/4 Z DN. 01.01.1994 R..
2. NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, WYZNACZONO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – PAN KRZYSZTOF
KLATA, Z KTÓRYM MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ:
• LISTOWNIE NA ADRES GALERII,
• MAILOWO NA ADRES IOD@BUNKIER.ART.PL
3. POZYSKANE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH ORAZ OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA CIĄŻĄCYCH NA GALERII W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ.
4. PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH JEST:
• KONIECZNOŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO),
• NIEZBĘDNOŚĆ DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
(ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO).
• ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO).
5. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, ALE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA I REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I ZAWARTYCH UMÓW.
6. POZYSKANE OD PAŃSTWA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE:
• PODMIOTOM PRZETWARZAJĄCYM JE NA NASZE ZLECENIE ORAZ ORGANOM LUB PODMIOTOM PUBLICZNYM UPRAWNIONYM
DO UZYSKANIA DANYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, GDY WYSTĄPIĄ Z ŻĄDANIEM, W OPARCIU O STOSOWNĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ
• INNYM PODMIOTOM UPOWAŻNIONYM DO ODBIORU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW
PRAWA,
• PODMIOTOM, KTÓRE PRZETWARZAJĄ PANI/PANA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE ZAWARTEJ Z GALERIĄ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
„BUNKIER SZTUKI” W KRAKOWIE, UMOWĄ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
7. PAŃSTWA DANE NIE BĘDĄ PRZEKAZANE DO PAŃSTW TRZECICH.
8. PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO PEŁNEJ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA I PRZEZ OKRES, KTÓRY JEST NIEZBĘDNY DO OCHRONY NASZYCH INTERESÓW, M. IN:
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMÓW – PRZEZ CZAS NIEZBĘDNY
DO WYKONANIA WSZYSTKICH OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW,
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU ŚWIADCZENIA NA PAŃSTWA RZECZ USŁUG – PRZEZ CZAS ŚWIADCZENIA NA PAŃSTWA RZECZ USŁUG,
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU KIEROWANIA DO PAŃSTWA PRZEZ GALERIĘ TREŚCI MARKETINGOWYCH – DO CZASU WNIESIENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU WZGLĘDEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W TYM ZAKRESIE; PO TYM CZASIE DANE ZOSTANĄ ZARCHIWIZOWANE I BĘDĄ PRZECHOWYWANE NA CZAS UREGULOWANY ODRĘBNYMI PRZEPISAMI PRAWA.
9. PONADTO, INFORMUJEMY, ŻE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:
• DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• ŻĄDANIA SPROSTOWANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SĄ NIEPRAWIDŁOWE ORAZ UZUPEŁNIENIA NIEKOMPLETNYCH DANYCH OSOBOWYCH,
• ŻĄDANIA USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU COFNIĘCIA PRZEZ PAŃSTWA ZGODY
NA PRZETWARZANIE, GDY NIE MA INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ PRZETWARZANIA,
• ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH, ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ, W PRZYPADKACH, KIEDY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE NA PODSTAWIE NASZEGO PRAWNIE USPRAWIEDLIWIONEGO INTERESU,
• PRZENOSZENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH, TJ. PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
10. INFORMUJEMY, ŻE NIE KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW SŁUŻĄCYCH DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI.

Informacje główne
poniedziałek, 27 czerwca, godz. 18

17 June
Friday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia