Z Leszkiem Sobockim o jego wystawie i katalogu rozmawiają Ryszard Krynicki i Tadeusz Nyczek

Galeria Bunkier Sztuki zaprasza na spotkanie z Leszkiem Sobockim, które poprowadzą Ryszard
Krynicki i Tadeusz Nyczek. Rozmowa odbędzie się wokół publikacji Leszek Sobocki, wydanej w związku
z indywidualną wystawą artysty Portrety krakowian. To wydawnictwo – będące pogłębionym studium
twórczości malarza – wpisuje się w serię Biblioteka krakowskich artystów.

Omawiana publikacja podzielona została na trzy części. W pierwszej znajduje się między innymi esej
autorstwa dr Marii Anny Potockiej, w którym dyrektorka Galerii analizuje psychologiczne aspekty
sztuki portretowej Sobockiego. Według Potockiej wizerunki osób, z którymi malarza łączy duchowe,
artystyczne bądź intelektualne pokrewieństwo, składają się na jego holistyczny autoportret. W książce
znajduje się również wiersz Ryszarda Krynickiego zadedykowany Leszkowi Sobockiemu.

Druga część jest katalogiem prac artysty opatrzonych odautorskim komentarzem. Zawiera ona również
fotograficzną dokumentację wystawy Portrety krakowian, która odbyła się na przełomie 2021 i 2022
roku w Bunkrze Sztuki.

Część trzecia to obszerne kalendarium życia i twórczości Leszka Sobockiego.

Leszek Sobocki (ur. 1934)
Artysta wizualny i pisarz. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, asamblaż. Studiował na Wydziale
Grafiki Propagandowej w Stalinogrodzie, malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom
w 1959 roku w pracowni Wacława Taranczewskiego), a w latach 1959–1960 na Wydziale Reżyserii w
Państwowej Szkole Filmowej w Łodzi. Współzałożyciel i członek Grupy Wprost. Uczestnik ruchu
kultury niezależnej. Od początku w centrum jego twórczości znajdowały się tematy społeczne. Artysta
wykorzystywał sztukę jako narzędzie protestu wobec wpływu polityki na życie codzienne. Autor cykli
graficznych takich jak: „Tożsamość”, „Etykiety”, „Znaki ostrzegawcze”, „Prefabrykaty”, „Przemienienie”,
„Znaczki polskie”, „Drzwi polskie”, serii malarskich, m.in. „Sobota” czy „Portrety trumienne”, oraz
gazetek ściennych (m.in. „Jednego dnia w życiu artysty niepracującego”, „Jednego dnia w życiu
stoczniowca”). Powieściopisarz, autor m.in. „Tytułu zastępczego” (1971), „Targania” (1975)
i „Nieumyślnego spowodowania powieści” (1977). Jego prace znajdują się między innymi w kolekcjach
Moderna Museet w Sztokholmie, galerii Albertina w Wiedniu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopju
czy polskich muzeach narodowych.

Ryszard Krynicki (ur. 1943)
Poeta pokolenia ‘68, zwanego Nową Falą. Związany z działalnością opozycyjną. Od 1976 roku objęty
zakazem druku. Brał udział w pracach redakcyjnych pierwszego polskiego niezależnego kwartalnika
literackiego „Zapis”. W latach 1982–1988 współredaktor poznańskiego podziemnego pisma
„Obserwator Wielkopolski”. W tym czasie publikuje w drugim obiegu oraz w wydawnictwach
emigracyjnych. W 1968 roku debiutuje arkuszem poetyckim „Pęd pogoni, pęd ucieczki”. Za właściwy
debiut uważa się jednak wydany rok później „Akt urodzenia”. Wybór wydań późniejszych: „Wszystko
jest możliwe” (1973, 17 egzemplarzy), „Organizm zbiorowy” (1975), „Nasze życie rośnie” (1978),
„Niewiele więcej” (1981, z rysunkami Leszka Sobockiego), „Jeżeli w jakimś kraju” (1982, 17
egzemplarzy), „Wiersze, głosy” (1985), „Kamień, szron” (2004), „Haiku” (2014). Jego wiersze wydano
w USA, Niemczech i Szwecji. Od 1991 roku redaguje serię poetycką „Biblioteka Poetycka Wydawnictwa
a5”. Tłumacz poetów języka niemieckiego, głównie Nelly Sachs oraz Paula Celana i Reinera Kunzego.
Laureat między innymi Nagrody im. Kościelskich (1976), Nagrody Fundacji Jurzykowskiego (1989),
Nagrody Friedricha Gundolfa (2000), Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta
i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (za całokształt pracy twórczej). W 1993 roku został
stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst. Członek-korespondent Akademii Sztuk
Pięknych w Monachium i Dreźnie oraz PAU.

Tadeusz Nyczek (ur. 1946)
Krytyk literacki, teatralny i plastyczny. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Publikował w czasopismach „Student”, „Arka”, „Życie Literackie”, „Echo Krakowa”, „Miesięcznik
Literacki”, „Dialog”, „Przegląd Powszechny”, „Pismo”, „Gazeta Wyborcza”. Autor kilkunastu książek.
Wieloletni pedagog krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego
(obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego). Laureat nagrody im.
B. Sadowskiej, Nagrody Krakowska Książka Miesiąca, Nagrody im. Kazimierza Wyki. Odznaczony
Medalem „Niezłomnym w słowie”. Prowadził warsztaty dramaturgiczne w Studium Literacko-
Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kierownik literacki Teatru Ateneum
w Warszawie.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH/ BIORĄCYCH UDZIAŁ W WARSZTATACH LUB INNYCH WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GALERIĘ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI: W KRAKOWIE.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI” W KRAKOWIE, SPEŁNIAJĄC OBOWIĄZEK INFORMACYJNY, KTÓRY WYNIKA Z ART. 13 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ „RODO”, INFORMUJE, ŻE:
1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST PRZEZ GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI”, 31-011 KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 3A, WPISANA DO REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY URZĘDU MIASTA KRAKOWA NR IV/4 Z DN. 01.01.1994 R..
2. NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, WYZNACZONO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – PAN KRZYSZTOF KLATA, Z KTÓRYM MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ:
• LISTOWNIE NA ADRES GALERII,
• MAILOWO NA ADRES IOD@BUNKIER.ART.PL
3. POZYSKANE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH ORAZ OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA CIĄŻĄCYCH NA GALERII W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ.
4. PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH JEST:
• KONIECZNOŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO),
• NIEZBĘDNOŚĆ DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
(ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO).
• ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO).
5. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, ALE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA I REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I ZAWARTYCH UMÓW.
6. POZYSKANE OD PAŃSTWA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE:
• PODMIOTOM PRZETWARZAJĄCYM JE NA NASZE ZLECENIE ORAZ ORGANOM LUB PODMIOTOM PUBLICZNYM UPRAWNIONYM DO UZYSKANIA DANYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, GDY WYSTĄPIĄ Z ŻĄDANIEM, W OPARCIU O STOSOWNĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ
• INNYM PODMIOTOM UPOWAŻNIONYM DO ODBIORU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA,
• PODMIOTOM, KTÓRE PRZETWARZAJĄ PANI/PANA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE ZAWARTEJ Z GALERIĄ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI” W KRAKOWIE, UMOWĄ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
7. PAŃSTWA DANE NIE BĘDĄ PRZEKAZANE DO PAŃSTW TRZECICH.
8. PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO PEŁNEJ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA I PRZEZ OKRES, KTÓRY JEST NIEZBĘDNY DO OCHRONY NASZYCH INTERESÓW, M. IN:
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMÓW – PRZEZ CZAS NIEZBĘDNY DO WYKONANIA WSZYSTKICH OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW,
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU ŚWIADCZENIA NA PAŃSTWA RZECZ USŁUG – PRZEZ CZAS ŚWIADCZENIA NA PAŃSTWA RZECZ USŁUG,
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU KIEROWANIA DO PAŃSTWA PRZEZ GALERIĘ TREŚCI MARKETINGOWYCH – DO CZASU WNIESIENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU WZGLĘDEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W TYM ZAKRESIE; PO TYM CZASIE DANE ZOSTANĄ ZARCHIWIZOWANE I BĘDĄ PRZECHOWYWANE NA CZAS UREGULOWANY ODRĘBNYMI PRZEPISAMI PRAWA.
9. PONADTO, INFORMUJEMY, ŻE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:
• DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• ŻĄDANIA SPROSTOWANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SĄ NIEPRAWIDŁOWE ORAZ UZUPEŁNIENIA NIEKOMPLETNYCH DANYCH OSOBOWYCH,
• ŻĄDANIA USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU COFNIĘCIA PRZEZ PAŃSTWA ZGODY NA PRZETWARZANIE, GDY NIE MA INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ PRZETWARZANIA,
• ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH, ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ, W PRZYPADKACH, KIEDY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE NA PODSTAWIE NASZEGO PRAWNIE USPRAWIEDLIWIONEGO INTERESU,
• PRZENOSZENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH, TJ. PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
10. INFORMUJEMY, ŻE NIE KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW SŁUŻĄCYCH DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI.

Informacje główne
wtorek, 8 listopada, godz. 18

27 October
Thursday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia