Zapytanie ofertowe

 

 

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie (dalej jako „Galeria”), zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi polegającej na dostawie artykułów papierniczych, biurowych i higienicznych.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów papierniczych, biurowych i higienicznych, wg załączonego spisu (Załącznik nr 1) do dwóch tymczasowych siedzib Galerii , tj. Rynek Główny 20 oraz Zabytkowy Dworzec Główny.

 1. Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie powinno być wykonane w terminie 1.01.2021 do 31.12.2023 r.

 

 • Warunki udziału w postępowaniu[1]
 • Oferty proszę składać podając jednostkową kwotę netto oraz brutto dla wskazanych artykułów na Załączniku nr 1

 

Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub rozszerzenie w miarę potrzeb katalogu zamawianych artykułów;
 • Zamawiający oświadcza, iż pod uwagę weźmie wyłącznie oferty umieszczone w tabeli będącą Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania;
 • Usługodawca zapewnia możliwość zamawiania artykułów będących przedmiotem zamówienia także za pośrednictwem strony internetowej;
 • Usługodawca zapewnia w cenie oferty także dostarczenie zamówionych artykułów do siedzib Galerii najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 • W przypadku pytań technicznych prosimy je przesłać na adres mailowy: sekretariat@bunkier.art.pl,

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

Proszę o złożenie oferty w wersji elektronicznej / pisemnie na adres sekretariat@bunkier.art.pl (decyduje godzina wpływu na podane konto e-mail Galerii) / Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków, w terminie do dnia  22.12.2021 r., do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Kryteria wyboru ofert

Kryteria oceny: 80% cena, 20% termin dostaw.

 

Ad. kryterium terminu dostaw

Wykonawcy mogą zaoferować skrócenie terminu dostawy wymaganego przez Zamawiającego (określonego jako 3 dni robocze). W takim przypadku w treści oferty Wykonawcy powinien być określony termin dostawy poprzez podanie ilości dni roboczych, w jakich Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiane artykuły. W braku jednoznacznego wskazania oferowanego terminu dostaw, Zamawiający przyjmie, że nie zostało zaoferowane skrócenie terminu dostawy i przyzna takiej ofercie 0 pkt. w kryterium. Wykonawcy będą związani zaoferowanym terminem w toku wykonywania umowy, pod rygorem nałożenia kar umownych w wysokości 200 PLN za każdy dzień opóźnienia dostawy, na co Wykonawcy wyrażają zgodę składając ofertę w niniejszym postępowaniu.

 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium terminu dostaw w następujący sposób:

za zaoferowanie terminu 3 dni roboczych – 0 pkt.

za zaoferowanie terminu 2 dni roboczych – 10 pkt.

za zaoferowanie terminu 1 dnia roboczego – 20 pkt.

 

W przypadku złożenia ofert przez dwóch lub więcej Usługodawców z identyczną najniższą ceną decydujący będzie krótszy termin realizacji.

 

 1. Osoba do kontaktu

Lilianna Flacht Wolter – sp. ds. administracji,

e-mail: wolter @bunkier.art.pl, tel.: 668256700.

 

 • Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.
 3. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu ;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami
 5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie),
 6. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 13. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.

[1] Jeśli się przewiduje, warunki mogą dotyczyć np. posiadanego doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponowania odpowiednim wyposażeniem.

 

artykuły biurowe zestawienie (2)
Informacje dodatkowe
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Plac Szczepański 3A

31-011 Kraków

Adres do korespondencji:

Rynek Główny 20

30-008 Kraków

11 January
Tuesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia