POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

W ramach wykonania obowiązków administratora danych osobowych określonych w art. 13
i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujmy, że Galeria Sztuki Współczesnej w Krakowie przygotowała poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania informacji przez Galerię jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie jako Administrator danych osobowych informuje:

1. Dane dotyczące Administratora danych osobowych:

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, pl. Szczepański 3a, 31 – 011 Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem IV/94 z dn. 01.01.1994 r., NIP: 6750004494, REGON: 000278008 reprezentowana przez Delfinę Jałowik  – dyrektorkę.

2. Z Administratorem danych można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Plac Szczepański 3a, 31-011 Kraków
 • telefonicznie: +48 12 4231243
 • przez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@bunkier.art.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Kontakt przez pocztę elektroniczną na adres: iod@bunkier.art.pl

3. Państwa dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane będą w celach: 

subskrypcji  newslettera, niezbędnych do nawiązania współpracy i prawidłowej realizacji naszej oferty kulturalnej, edukacyjnej i usługowej, w tym kontaktu drogą elektroniczną oraz realizacji składanych zamówień, rezerwacji, realizacji zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dla celów podatkowych i rachunkowych, realizacji obowiązku dokumentacji pracy Galerii, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:

 • dla celu marketingu usług Administratora,
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raporty, badania marketingowe, analizę oferowanych usług i ich rozwoju,
 • dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • pracownicy Galerii związani z wykonaniem danego zadania/usługi, dla którego  udostępnione zostały Galerii dane osobowe, podmioty wspierające operacyjne wykonanie tego zadania/usługi,
 • podmioty serwisujące urządzenia Galerii, za pośrednictwem których przetwarzane są dane osobowe; podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Galeria;
 • podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, organy kontrolne.

5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu

zakończenia realizacji zadania/usługi, wykonania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji zadania/usługi lub umowy; w przypadku umów – nie krócej niż przez okres czasu archiwizowania umowy i dokumentacji związanej z umową, wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743).

6. Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z Ogólnego rozporządzenia ochronie danych
lub innych przepisów prawnych, prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów – zadań/usług i umów wskazanych powyżej.

8. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie jako Administrator danych zastrzega sobie możliwość przekazania lub udostępnienia danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, osobom trzecim w przypadku gdy:

 • użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa, lub będzie to niezbędne w celu realizacji świadczenia usługi,
 • będzie to związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych.

Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • dokładne i aktualne;
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • bezpiecznie przetwarzanie i przechowywane.

10. Zmiany

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, poprzez opublikowanie aktualnego tekstu na stronach Serwisu, pod adresem: http://bunkier.art.pl/