Jan Bačynsjkyj/Yana Bachynska. Specjalny pokaz filmowy

Zapraszamy na specjalny pokaz filmów ukraińskiego artysty Jan Bačynsjkyj/Yana Bachynska.
Podczas projekcji na dziedzińcu Pałacu Potockich zaprezentowanych zostanie pięć filmów
pochodzących z lat 2020–2022.

Pokaz przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich. W jego trakcie zaprezentowane zostaną filmy,
których zawartość może być trudna w odbiorze dla niektórych widzów ze względu na obecność scen
nagości i przemocy oraz poruszanie tematów drażliwych pod względem światopoglądowym
i obyczajowym.

Bilety wstępu w cenie 2 zł do nabycia w kasie Galerii przed seansem.

Pokaz odbywa się w ramach Maja Równości 2022

____________________________________________________________________________________________________________________
What Is to Be Done?, 2021 – grupa dziewcząt, szukając pomysłu na spędzenie dnia, postanawia
„postawić karty”. Podczas seansu wspólnie zastanawiają się nad definicją ukraińskiej współczesności.
Na pomoc przychodzą im Matka Boska i Widmo Komunizmu.

My Grandfather’s skin, 2020 – historia dziadka artysty. Yan Bachyński odwołuje się w niej do ustnych
podań, wykorzystuje należące do niego ubrania oraz związane z nim lokalizacje, takie jak byłe miejsce
pracy – gmach Rady Ministrów. W wyniku tej rozbudowanej strategii artystycznej Yan kreuje
wizerunek wspólnej przeszłości.

Digestion, 2020 – krótka opowieść o międzygenderowej relacji, ukazująca konsekwencje przemocy
w związku oraz wyzwalający aspekt poczucia sprawiedliwości.

Nebinarnistj [Non-binary], 2020 – to nietypowa historia miłosna trójnogiej istoty, której towarzyszymy
podczas przygotowań do randki. Film w groteskowej stylistyce podejmuje problem związany z
homofobią oraz nietolerancją.

Tovarystvo sekta [Towarzystwo sekta], 2020 – film opowiada o grupie przyjaciół, którzy wspólnie
doświadczają halucynacji słuchowych. Odbierają komunikaty z przyszłości, w której zaistniała
Queer Utopia. Produkcja podzielona została na dziesięć części, z których każda odnosi się do osobnego
zagadnienia, między innymi macierzyństwa, literatury, języka, fizyki czy religii.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Jan Bačynsjkyj/Yana Bachynska (ur. 1991, Ukraina)
Artysta multimedialny i performer. Absolwent filozofii na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa
Szewczenki w Kijowie (2008–2013) oraz multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie (2016–2019).
W swojej praktyce artystycznej odnosi się do problemów związanych z upamiętnianiem wydarzeń
historycznych, utopii oraz zagadnienia seksualności i tożsamości płciowej. Jako medium swoich prac
często wykorzystuje przestrzeń publiczną.

 

Unconventional beauty practices, 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Klauzula informacyjna dla osób zwiedzających/ biorących udział w warsztatach lub innych wydarzeniach
organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki: w Krakowie.

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, spełniając obowiązek informacyjny, który wynika
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przez Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”,
31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/4
z dn. 01.01.1994 r..

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
Pan Krzysztof Klata, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres Galerii,
• mailowo na adres iod@bunkier.art.pl
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa ciążących na Galerii w związku z prowadzoną działalnością.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zadań statutowych
i zawartych umów.

6. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym
do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu
o stosowną podstawę prawną

• Innym podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,

• Podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Galerią Sztuki Współczesnej
„Bunkier Sztuki” w Krakowie, umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa i przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów, m. in:

• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny
do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,

• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług – przez czas
świadczenia na Państwa rzecz usług,

• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Galerię treści
marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
w tym zakresie; Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi
przepisami prawa.
9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację,
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacje główne
sobota, 21 maja, godz. 20.30
Informacje dodatkowe
Koordynator wydarzenia: Marcin Pańtak

24 maja
wtorek